Розділ «Тема 56. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА»

Біологія


Структурно-функціональна організація людського організму


Організм – це історично сформовано цілісна біологічна система, яка здатна до саморегуляції, самовідтворення та самооновлення. Організм людини має складну будову і виконує складні функції. Тому необхідно розрізняти окремо особливості структурної й функціональної організації організму. Структурна організація людського організму пов'язана з такими рівнями, як молекулярний, клітинний, тканинний, органний і системний. Рівень організації живої матерії – це місце біологічної системи з певними структурно-функціональними особливостями в загальній системі живої матерії. Знання функцій та структур на кожному рівні допомагає розкривати особливості функціювання організму людини в цілому.

Але для виконання будь-якої функції необхідне поєднання певної кількості структурних утворень. Тому функціональна організація відрізняється від структурної. Основою життєдіяльності організму є фізіологічні процеси – складна форма взаємодії та єдності біохімічних і біофізичних змін у клітинах. Групи клітин об'єднуються в органах для виконання певних функцій у функціональні одиниці. Постійне поєднання органів для виконання певної фізіологічної функції називають фізіологічною системою. Тимчасове ж поєднання органів різних фізіологічних систем утворює функціональну систему. Отже, схема функціональної організації: фізіологічні процеси – функціональні одиниці – фізіологічні системи – функціональні системи для здійснення фізіологічних функцій.

Властивість – це вираження сутності системи у її відношенні до навколишнього. Кожна властивість є наслідком здійснених фізіологічних функцій. Основними властивостями людського організму є саморегуляція, самооновлення, самовідтворення, обмін речовин, адаптивність, ріст, розвиток, спадковість, мінливість, гомеостаз, подразливість та ін.

Основними фізіологічними функціями людського організму є опора, рух, живлення, травлення, дихання, виділення, транспортування речовин, розмноження, регуляція процесів та ін.


Молекулярний рівень організації організму людиниКлітинний рівень організації організму людини


Клітина – елементарна жива система, основна структурна та функціональна одиниця живого, яка здатна до саморегуляції, самовідтворення й самовідновлення.

Кожна клітина має характерну форму, розмір, тривалість життя, які залежать від її функцій. В організмі людини виділяють близько 200 різних типів клітин: кулясті (яйцеклітина), видовжені (міоцити), дископодібні (еритроцити), зірчасті (нейрони), плоскі, кубічні, циліндричні (епітеліоцити) та ін. Розміри клітин коливаються від 4-5 мкм (у тромбоцитів) до 200 мкм (у яйцеклітини). Незважаючи на різноманітність, у всіх клітин організму людини є певні подібні ознаки будови й життєдіяльності. Клітини організму людини складаються з трьох частин: поверхневий апарат, цитоплазма та ядро.

Поверхневий апарат – частина клітини, яка її оточує і забезпечує обмін речовин із зовнішнім середовищем, міжклітинну взаємодію, клітинний рух, сприйняття подразнень тощо.

Цитоплазма – частина клітини, розташована між поверхневим апаратом то ядром. До складу цитоплазми клітин людини входять цитозоль, органели і включення, з якими і пов'язане здійснення основних життєвих функцій організму.

Будова і функції складових елементів цитоплазми

ЕлементиБудоваФункції
ЦитозольНапіврідкий розчин неорганічних і органічних сполукЗабезпечує обмін речовин, енергії та інформації між елементами клітини
МітохондрїїДвомембранні органели з ферментами на внутрішній мембраніОкиснення органічних речовин. Синтез АТФ
Ендоплазматична сіткаСистема мембран, що утворюють велику кількість канальцівТранспортування речовин в клітині, участь у синтезі білків, жирів і вуглеводів
Апарат ГольджіСистема цистерн, трубочок і міхурців біля ядра або клітинного центруНакопичення, виведення і зміна синтезованих клітиною речовин й утворення лізосом
ЛізосомиОдномембранні міхурці, що містять травні ферментиПеретравлювання їжі, знищення відмерлих структур
РибосомиОрганели у вигляді гранул у цитоплазмі і на гранулярній ЕПССинтез білків
Клітинний центрСкладається з 2 центріолей і ділянки цитоплазми поблизу ядраУчасть у поділі клітин, організація цитоскелету
ВключенняНепостійні утвори у вигляді гранул, краплин, зерен, кристалівЗапасання поживних речовин

Ядро – неодмінна частина клітини, головним завданням якої є збереження спадкової інформації та регуляція процесів Ті життєдіяльності.

Будова і функції складових елементів ядра

ЕлементиБудоваФункції
Ядерна оболонкаСкладається з двох ядерних мембран, у яких є ядерні пориЗабезпечується обмін речовин між ядром і цитоплазмою
Ядерний сікНапіврідкий розчин неорганічних та органічних сполукЄ опорою для елементів ядра та забезпечує їх взаємодію
ЯдерцеКомплекс білків і РНКУтворення рибосом
ХромосомиКомплекси білків і ДНК. У ядрі кожної людської клітини є 46 хромосом, які містять майже 100 000 генівЗбереження і передача спадкової інформації, регуляція процесів життєдіяльності клітини

Диплоїдний набір хромосом у клітинах людини складається з 46 хромосом, що утворюють 23 пари. Кожна пара утворена двома однаковими (гомологічними) хромосомами. За Міжнародною Денверською класифікацією хромосоми людини поділяють на 7 груп, які позначають латинськими літерами А, В, С, D, E, F і G. Усі пари хромосом мають порядкові номери. Найбільша пара гомологічних хромосом – перша. Однакові хромосоми чоловіка і жінки називають аутосомами (22 пари), а хромосоми, за якими чоловіча і жіноча стать відрізняються, називають статевими. їх позначають X та Y. Хромосомний набір чоловіка записують – 44А+ XV, жінки – 44А+ XX.


Тканинний рівень організації організму людини


Тканина – система клітин і позаклітинних структур, подібних за походженням, розташуванням, будовою та функціями. Наука про тканини називається гістологією. Тканини тварин і людини, на відміну від рослинних тканин, мають міжклітинну речовину та утворюються із зародкових листків. Багато тканин у зрілому стані мають стовбурові клітини, завдяки яким відбувається поповнення замість загиблих і відновлення при пошкодженнях. Виникають тканини внаслідок спеціалізації клітин на виконанні певних функцій або диференціації клітин. Як і у тварин, в організмі людини виділяють 4 типи тканин.

Епітеліальні тканини

• Походження. З усіх трьох зародкових листків (екто-, енто- і мезодерми).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Біологія» автора Соболь В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 56. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ

 • Тема 1. БІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ЖИТТЯ

 • Тема 2. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

 • Основні ознаки живої природи

 • Різноманітність живої природи

 • Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Тема 3. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 4. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ

 • Тема 5. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ

 • Тема 6. МАКРОМОЛЕКУЛИ. ЛІПІДИ. ВУГЛЕВОДИ. ПЕПТИДИ

 • Тема 7. МАКРОМОЛЕКУЛИ. БІЛКИ.

 • Тема 8. МАКРОМОЛЕКУЛИ. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

 • Тема 9. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ

 • Розділ 3. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН

 • Тема 11. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИН

 • Тема 12. ЦИТОПЛАЗМА. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

 • Тема 13. ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

 • Тема 14. НЕМЕМБРАННІОРГАНЕЛИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. ЯДРО

 • Тема 15. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. ПОДІЛ КЛІТИН

 • Тема 16. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

 • Тема 17. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ

 • Реакції матричного синтезу

 • Тема 18. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ. ХЕМОСИНТЕЗ

 • Тема 19. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

 • Розділ 4. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Тема 20. ОРГАНІЗМ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

 • Тема 21. ПРОКАРІОТИ

 • Тема 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ

 • Тема 23. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. КОРІНЬ

 • Тема 24. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ПАГІН

 • Тема 25. ЛИСТОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПАГОНА

 • Тема 26. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. КВІТКА

 • Тема 27. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. НАСІНИНА. ПЛІД

 • Тема 28. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН, ВИДІЛЕННЯ

 • Тема 29. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. РОЗМНОЖЕННЯ, РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

 • Тема 30. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Тема 31. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВОДОРОСТІ

 • Тема 32. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ. МОХОПОДІБНІ

 • Тема 33. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПЛАВУНОПОДІБНІ. ХВОЩОПОДІБНІ. ПАПОРОТЕПОДІБНІ

 • Тема 34. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ГОЛОНАСІННІ

 • Тема 35. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПОКРИТОНАСІННІ

 • НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ГРИБИ

 • Тема 36. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

 • НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ТВАРИНИ

 • Тема 37. ТВАРИНИ

 • Тема 38. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ

 • Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини

 • Тема 39. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ. ТИП ГУБКИ

 • Тема 40. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ, АБО ЖАЛКІ

 • Тема 41. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ

 • Тема 42. ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, АБО КРУГЛІ ЧЕРВИ

 • Тема 43. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО КІЛЬЧАКИ

 • Тема 44. ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ

 • Тема 45. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ

 • Тема 46. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. ПАВУКОПОДІБНІ

 • Тема 47. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КОМАХИ

 • Значення комах у природі та житті людини

 • Тема 48. ТИП ГОЛКОШКІРІ

 • Тема 49. ТИП ХОРДОВІ

 • Тема 50. НАДКЛАС РИБИ

 • Тема 51. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ

 • Тема 52. КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ

 • Тема 53. КЛАС ПТАХИ

 • Тема 54. КЛАС ССАВЦІ

 • ЛЮДИНА

 • Тема 55. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 • Тема 56. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
 • Принципи регуляції цілісності організму людини

 • Тема 57. ОПОРА І РУХ

 • Тема 58. КРОВ І ЛІМФА

 • Тема 59. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ

 • Будова та функції кровоносних судин

 • Рух крові судинами

 • Лімфообіг та його значення

 • Перша допомога при кровотечах

 • Серцево-судинні захворювання та їх профілактика

 • Тема 60. ДИХАННЯ

 • Нервова і гуморальна регуляція дихання

 • Хвороби дихальної системи та їх профілактика

 • Перша допомога при зупинці дихання

 • Вплив паління на організм людини

 • Тема 61. ЖИВЛЕННЯ

 • Недостатнє і надмірне харчування

 • Нервово-гуморальна регуляція діяльності травної системи

 • Хвороби шлунково-кишкового тракту та заходи запобігання їм

 • Тема 63. ШКІРА

 • Роль шкіри в теплорегуляції організму людини

 • Тема 64. ВИДІЛЕННЯ

 • Тема 65. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

 • Тема 66. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

 • Тема 67. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

 • Тема 68. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

 • Сприйняття інформації мозком

 • Пам'ять, її структура, механізми, види та розвиток

 • Біоритми – фізіологічна основа чергування сну та активності

 • Тема 69. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

 • Перша і друга сигнальні системи

 • Фізіологічні основи мови

 • Функціональна спеціалізація кори півкуль великого мозку

 • Здібності людини. Обдарованість

 • Індивідуальні особливості поведінки людини

 • Особистість та її формування: виховання і самовиховання

 • Порушення ВНД та їх вплив на організм людини

 • Тема 70. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

 • Основні етапи Історичного розвитку виду Людина розумна

 • Людські раси, їх походження

 • ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 71. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 72. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 73. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

 • Тема 74. ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

 • Тема 75. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ

 • Закон гомологічних рядів спадкової мінливості організмів

 • Генетика популяцій

 • Тема 76. СЕЛЕКЦІЯ

 • Центри походження та різноманітності культурних рослин

 • Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

 • Розділ 5. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ

 • Тема 77. ЕКОЛОГІЯ

 • Поняття про середовище існування

 • Тема 78. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ ТА ЕКОСИСТЕМНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Правило екологічної піраміди

 • Тема 79. БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Жива речовина біосфери, її властивості та функції

 • Колообіг речовин у біосфері як необхідна умова YY існування

 • Сучасні екологічні проблеми

 • Вчення В. І, Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

 • Червона та Зелена книга

 • Природоохоронні території

 • Природоохоронне законодавство України

 • Тема 80. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

 • Сучасні погляди на еволюцію органічного світу

 • Тема 81. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • Проблема виникнення життя на Землі

 • Поділ геологічної історії Землі на ери та періоди