Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

Дидактика новітньої школи


10.1. Технологія навчання


Вузлові питання теми:

10.1.1. Поняття технологи навчання. Приклади окремих технологій.

10.1.2. Суть програмованого навчання.

10.1.3. Алгоритми у навчанні.

10.1.4. Суть і структура проблемного вивчення матеріалу.

Основні поняття теми: технологія, алгоритм, система, ознаки технології, закономірності засвоєння.


10.1.1. Поняття технології навчання. Приклади окремих технологій10.1.2. Суть програмованого навчання. Алгоритми у навчанні.


Перед військовими США у 1942 році, у зв'язку з підготовкою до відкриття другого фронту, виникла проблема масової, швидкої і якісної підготовки молодших офіцерів. Допомогу у вирішенні цього питання надали психологи і педагоги країни, запропонувавши новий вид навчання, якому була дана назва – програмоване.

Провідною ідеєю програмованого навчання є формування структури навчального матеріалу, його змісту й об'єму на основі так званих елементів інформації, елементів змісту. Зміст кожної теми розбивається на окремі, логічно закінчені частки навчальної інформації – елементи змісту. Ці елементи розміщуються в певній послідовності, що визначається логікою змісту всієї теми. Якщо учень виконав певні навчальні дії, спрямовані на засвоєння даного елемента, йому пропонується завдання, на яке він має дати відповідь. Це завдання за змістом відповідає тільки цьому елементу інформації.

Учневі дається декілька варіантів відповіді, серед яких один правильний. Якщо він вибрав правильний варіант, йому дозволяється приступити до засвоєння наступного елемента інформації. Якщо вибір відповіді був неправильним, тобто якщо учень вибрав неправильну відповідь, йому пропонують ще попрацювати над цим елементом або пропонують звернутися до таких джерел інформації (підручник, додаткова література), які можуть допомогти правильно зрозуміти цей елемент знань.

Після повторної, але вже правильної відповіді, учень приступає до засвоєння наступного елемента змісту.

Дії учня щодо засвоєння елемента інформації, включаючи і пошук відповіді на запитання, називають кроком. Тому програмоване навчання за своїм характером – це покрокове навчання.

Нині програмоване навчання можна організувати на якісно вищому рівні, оскільки для цього великі можливості має сучасна комп'ютерна техніка. Однак, суть цього виду навчання залишається без змін.

Алгоритмічне навчання є різновидом програмованого навчання. Головними засадами такого навчання є певні моделі мисленнєвих процесів або певні послідовності розумових дій, що забезпечують успішне вирішення навчальних задач.

Алгоритм у дії

Рис. 20. Алгоритм у дії

При такому навчанні засвоєння знань йде шляхом послідовного виконання однієї за іншою логічно взаємопов'язаних операцій. Одним із завдань, які розв'язує учитель, використовуючи алгоритми у навчанні, є забезпечення засвоєння самого ал

горитму і навчання учнів застосовувати його у конкретних навчальних ситуаціях. Як засвідчує психологічна теорія, засвоєння алгоритму, осмислення його дій і всього алгоритму відбувається в цілісності. Зрозуміло, що використання алгоритму є виправданим на перших етапах засвоєння матеріалу на рівні розпізнавання і на репродуктивному. На інших, вищих рівнях засвоєння, потрібні інші методи, інші технології навчання. Вище, на схемі одночасно із його застосуванням у конкретній навчальній ситуації показано дію алгоритму при вивченні однієї із граматичних тем “Написання НЕ з прикметниками” (на прикладі речення: Груднева пора цьогоріч, на диво, була не холодна (нехолодна), а тепла). Груднева пора цьогоріч, на диво, була не холодна, а тепла.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ десятий. Технологічність процесу навчання“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання
 • Найважливіше у розділі