Розділ «2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях»

Дидактика новітньої школи

Вузлові питання теми:

2.4.1. Поняття про вимірювання. Тест.

2.4.2. Характеристики тесту.

Основні педагогічні поняття теми: вимірювання, тест, валідність тесту, статистична залежність, кореляційна залежність, коефіцієнт кореляції.


2.4.1. Поняття про вимірювання. Тест.2.4.2. Характеристики тесту.


Нехай, наприклад, завдання тесту – встановити, як учень розуміє поняття швидкості. Ми дали учням завдання, отримали результати, наприклад, 2/3 учнів дали правильні відповіді. Можна стверджувати, що 2/3 учнів правильно розуміють поняття швидкості. Але завдання тесту може не відповідати змісту того, що вимірює сам тест, тобто між завданнями контролю (вимірювання) і змістом тестових завдань існує невідповідність. Нас же цікавить відповідність змісту тестового завдання тому, що має виміряти це тестове завдання. Характеристику тесту, яка є оцінкою цієї відповідності, називають валідністю тесту.

Цей термін походить від англійського “valid” і означає обґрунтований, дійсний, придатний, той, що має силу.

Поняття “валідність” використовується для загальної характеристики тесту в аспекті відповідності одержаних результатів меті та вимогам оцінювання.

Тест може бути так складений, що він буде повністю відповідати меті вимірювання, або повністю не відповідати їй, або ж займати якесь проміжне значення. Отже валідність тесту визначає, наскільки якісно цей тест вимірює ту ознаку, для вимірювання якої його складено.

Валідність – це комплексна характеристика, що визначається як параметрами засобу та процедури вимірювання, так і властивостями досліджуваної ознаки.

Валідність методу – це відповідність того, що вимірюється цим методом, тому, що він має вимірювати.

Валідність методу при вимірюванні успішності навчання можна класифікувати за такими критеріями:

– валідність змісту;

– валідність відповідності;

– валідність прогнозу.

Валідність змісту – це відповідність вимог до змісту.

Валідність відповідності – це відповідність результатів вимірювання та оцінювання, одержаних різними методами.

Обидві ці валідності визначаються через коефіцієнт валідності, який розраховується опосередковано – як коефіцієнт кореляції між результатами тестування та результатами інших вимірювань, здійснених на тій самій групі досліджуваних з того самого предмета, але іншим методом.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях
 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі