Розділ «8.2. Урок»

Дидактика новітньої школи

Вузлові питання теми:

8.2.1. Урок як форма організації навчального заняття.

8.2.2. Урок як елемент класно-урочної системи навчання.

8.2.3. Урок у системі особистісно-орієнтованого та особистісно-розвивального навчання.

8.2.4. Класифікації уроків.

8.2.5. Теорії уроку.

Основні поняття теми: урок, форма організації навчання, система навчання, учіння, класифікація уроків.


8.2.1. Урок як форма організації навчального заняття.8.2.2. Урок як елемент класно-урочної системи навчання.


Вище була описана ця система навчання. Тут ми більше уваги акцентуємо саме на уроці як на елементі цієї системи. Як було показано класно-урочна система навчання є формою взаємодії “учитель-учні – навчально-виховний процес” і рівень її ієрархії окреслюється цим трикутником. Вона має свої закони функціонування і водночас тісно зв'язана з усіма суспільними інститутами, батьками, громадськістю, державою і в першу чергу вона презентує систему освіти.

Саме ця система здійснює забезпечення засвоєння учнями системи знань, умінь і навичок про природу, суспільство, людину, формування в них загальних і специфічних компетенцій та компетентностей, емоційно-оцінних норм, досвіду творчої діяльності, а також їх фізичний, розумовий, психічний розвиток, розвиток задатків, здібностей, нахилів, інтересів, виховання у кожного учня зі сталого учнівського складу впродовж усього часу навчання, починаючи з першого і закінчуючи останнім днем навчання, наукових поглядів і переконань, наукової картини світу, позитивних людських якостей, звичок культури поведінки. Система навчання повинна не лише готувати кожного учня до життя, але й організовувати його життя.

Системоутворювальний чинник класно-урочної системи навчання: зовнішнім є цілі навчання, виховання і розвитку, сформульовані суспільством і прийняті школою, як суспільне замовлення, внутрішний – закономірність навчання, суть якої полягає в тому, що процес засвоєння розпочинається з колективної, продовжується груповою і закінчується індивідуальною формами навчання.

Залежно від спрямування на перший план висуваються цілі навчання, або цілі розвитку, або цілі виховання.

Елементами системи навчання є форми організації навчання, як зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя і учнів у вигляді колективної, групової та індивідуальної форм організації навчання.

Оскільки в основі навчання лежить взаємодія “учитель – учень-навчальний предмети”, їі структура визначається тим, що процес засвоєння починається з колективної, продовжується груповою і закінчується індивідуальною формою навчання.

Взаємодія різних форм організації навчання є найістотнішою характеристикою системи навчання, оскільки тільки взаємодія елементів системи приводить до появи її емерджентної властивості, а саме до системи знань із кожного навчального предмета у кожного учня як його власного надбання, піднятий рівень розумового розвитку та висока ступінь вихованості.

Ця загальна характеристика системи навчання дає можливість легко конкретизувати її конкретні риси і ознаки.

Системна властивість класно-урочної системи навчання може з'явитися лише за умови, що упродовж усього навчання зберігатиметься сталий склад учнів у кожній із вікових груп- класах.

Чим же ще особливий урок як елемент цієї системи. Урок, це закінчена за змістом частина процесу навчання, яка має однакову тривалість протягом усього періоду навчання. Чергування уроків здійснюється за твердим розкладом. Урок – це форма взаємодії учителя і сталого складу учнів (макрогрупи).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.2. Урок“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок
 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи