Розділ «2.5. Метод кваліметрії»

Дидактика новітньої школи

Вузлові питання теми:

2.5.1. Поняття про кваліметрію.

2.5.2. Про окремі аспекти кваліметричного підходу.

Основні педагогічні поняття теми: кваліметрія, метод, відносний показник оцінок у п'ятибальний шкалі, відносний показник у 12-бальній шкалі оцінок.


2.5.1. Поняття про кваліметрію.2.5.2. Про окремі аспекти кваліметричного підходу.


Якість об'єкта є системою властивостей цього об'єкта. Крім абсолютного показника кожна проста або складна властивість може характеризуватися й відносним показником.

При такому підході порівнюваність оцінок знань з різних дисциплін, які мають різну шкалу балів, забезпечується повністю, а отже, шкала балів з окремих дисциплін при визначенні загального рівня знань не має значення.

При 12-бальній шкалі оцінювання навчальних досягнень учнів абсолютним показником є оцінка 12. Відносні:

№ з/пПредметОлександр О.Борис Є.
ТрадицыйнаКваліметричнаТрадиційнаКваліметрична
1.Українська мова40,851,0
2.Українська література40,840,8
3.Англійська мова.5ІА51,0
4.Г еографія40.840,8
5.Біологія30.651,0
6.Алгебра40,840,8
7.Г сомстрія51,040,8
8.Тригонометрія40,830,6
9.Хімія40,840,8
10.Фізика51,040,8
Разом

Кваліметрія дає можливість підвищити об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів особливо на підсумковому етапі вивчення нового матеріалу. Щоб зрозуміти переваги кваліметричного підходу до формування комплексної оцінки, наприклад, рівня знань двох учнів за навчальний рік розглянемо таку таблицю:

За п'ятибальною шкалою комплексну оцінку знань можна виразити середнім балом, який в обох учнів однаковий: 4,2 (42:10).

Щодо кваліметричного виміру комплексної оцінки знань в обох учнів, то при умові, що усі предмети є рівнозначними, тобто рівновагомими між собою (отже вагомість кожного предмета 1:10 = 0,10), то для О. Олександра комплексна оцінка:

Для другого учня Q2 також дорівнює 0,84.

Як бачимо жоден зі способів вираження кінцевого результату не має ніяких переваг.

Але, припустимо, обидва учні навчаються у фізико-математичному класі, тоді істотно змінюється вагомість таких предметів, як алгебра, геометрія, тригонометрія, фізика. Для них вагомість буде вже не 0,10, а 0,15, в той же час, як вагомість інших предметів, скажімо української літератури, англійської мови, географії, біології буде не 0,10, а 0,05. Розрахунки Q1 і Q2 показують, що вони істотно відрізняються, зокрема Q1>Q2.

У випадку переорієнтації на гуманітарні предмети ситуація зміниться на протилежне.

Взагалі, визначення комплексної оцінки з урахуванням вагомості чинників та кваліметричних показників з одночасним якісним аналізом самих чинників може дати досить глибоку характеристику стану справ у будь-якій галузі, в якій застосовується кваліметричний підхід.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.5. Метод кваліметрії“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії
 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі