Розділ «Тенденції розвитку уроку»

Дидактика новітньої школи

1. Головне завдання уроку – засобами конкретного навчального предмета забезпечити оптимальний розвиток кожного учня. Спрямованість уроку на розв'язання даного завдання, на формування в учнів високої загальної культури, широкого наукового світогляду, виховання працелюбства, вимогливості до себе, а також інших позитивних людських якостей – ця тенденція переважає в діяльності учителів.

2. Чіткість і конкретність цілей уроку, вимога їх діагностичності створюють необхідну умову для ефективного управління процесом засвоєння знань, розвитку і виховання учнів. Визначення цілей навчання (освітніх, виховних, розвиваючих, політехнічних) для великої теми (блока) дає можливість перейти до однозначного вибору цілей уроку, що сприяє наданню йому чіткої завершеності, структурної оформленості, сприяє глибшому і повнішому застосуванню психолого-педагогічних закономірностей навчання, розвитку і виховання. Ця тенденція є, очевидно, результатом опосередкованого впливу на педагогіку, на навчально-виховний процес розвитку точних наук і, в першу чергу, кібернетики.

3. Підвищення пізнавальної активності учнів як на уроці, так і в процесі підготовки до нього. Це результат підвищення ролі учня, як суб'єкта навчання. Ця тенденція зумовлює більшу увагу вчителя до процесу навчання учнів, допомоги кожному з них у міру необхідності.

4. Оскільки йдеться не тільки і не стільки про організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів у межах певного часового проміжку, якии охоплюється тривалістю уроку, а йдеться взагалі про організацію навчально-пізнавальної діяльності учня з конкретного предмета теми, то урок є не тільки формою організації навчання, виховання і розвитку, а й формою надання методичної допомоги учням з організації самоосвіти.

5. Посилення філософського звучання і філософського наповнення змісту уроку, дослідження та аналіз проблем Природи, Людини, Суспільства.

6. Розширення використання методологічних знань, знань про знання і на цій основі ширше використання узагальнюючих схем вивчення матеріалу з елементами переносу, передбачення, прогнозування.

7. Посилення емоційного впливу на учнів. І як результат цього – надання уроку обличчя театралізованого дійства.

8. Чітка диференціація змісту уроку, його цілей, методів і форм з огляду на індивідуальні відмінності учнів, їх пізнавальні і життєві інтереси, різний темп засвоєння матеріалу, їх задатки і здібності.

9. Посилення уваги переважаючої більшості учителів до застосування активних методів навчання та активних форм роботи. Проведення нетрадиційних уроків, підвищення інтересу вчителів до методики їх проведення.

10. Повернення до програмованого навчання, але вже на якісно новому рівні, з використанням комп'ютерів.

11. Широке використання опорних схем, малюнкових конспектів на всіх стадіях уроку і з різноманітною метою.

12. Поєднання раціонального і емоційного як з боку учителя, так і з боку учня. Істинний урок – це робота розуму і серця.

13. Намагання учителів поєднати позитивні якості класно- урочної, індивідуальної та лекційно-семінарської систем навчання, що виражається у плануванні системи уроків для навчальної теми, у плануванні різноманітних видів колективної, групової та індивідуальної роботи.

14. На всіх етапах уроку спостерігається розширення ліній взаємодії від “учитель-клас”, “учитель-учень” до “учень- учень”, “учень-клас”, “група-учень”, “група-клас”, “учень-ком- п'ютер”. Пожвавлення людських контактів між учителями і учнями, бачення усіх сторін особистості учня.

15. Варіативність, податливість структури уроку, його неповторність і різноманітність.

16. Посилення уваги до формування системи знань і їх системності через удосконалення структури знань, і на цій основі виявлення інтересу до системно-розвивального навчання.

Наступний розділ:

Найважливіше у розділі


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тенденції розвитку уроку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку
 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі