Розділ «6.2. Питання теорії змісту освіти»

Дидактика новітньої школи

Вузлові питання теми:

6.2.1. Суперпозиція інтересів особистості та суспільства.

6.2.2. Предметна структура змісту навчання.

Основні поняття теми: інтереси суспільства, інтереси особистості, суперпозиція.


6.2.1. Суперпозиція інтересів особистості та суспільства6.2.2. Предметна структура змісту навчання.


Компоненти змісту освіти, що вище окреслені і визначені на основі структурних елементів особистості, ще не дають повного уявлення про цей зміст. Людина у процесі навчання засвоює знання, вміння і навички, взаємодіючи з оточуючим и середовищем. Тобто, предметом вивчення є вся оточуюча людину дійсність, в яку входить природа, суспільство і людина. Який підхід ми оберемо до структури дійсності? Зазначимо, що ця структура відображена у предметній структурі наукового знання. У чому суть цієї структури?

Найзагальнішим підходом класифікації матеріальних систем є поділ їх на дві великі групи: тіла неживої природи і тіла живої природи.

Вивчаючи загальну структуру наукового знання, дослідники виділяють три галузі науки, які відрізняються своїм предметом дослідження. Це, по-перше, комплекс наук, які вивчають речовинно-енергетичну і антиентропійну лінію розвитку матерії.

Речовинно-енергетичний ряд форм організації матерії є дискретним рядом матеріальних утворень, субординаційно взаємозв'язаних між собою. Кожен наступний елемент ряду утворюється зі взаємозв'язаних між собою елементів попереднього рівня, адже головною тенденцією природи є зростання ступеня організації організацій. Цей ряд має такий вигляд: всесвіт, метагалактика, агрегати галактики, галактики, зоряні скупчення, зірки і сімейства зірок, кратні зірки, системи із супутниками, метеоритні асоціації, колоїдні і кристалічні агрегати, неорганічні мінерали, метеорити, органічні організми, колонії, молекулярні системи: кристали, колоїди, молекули, атоми, фундаментальні частинки, кванти випромінювання, електрони, протони.

Виділяють два способи відображення науками провідної галузі знань: об'єктний, коли окремі елементи вище наведеного дискретного ряду вивчаються всесторонньо, в сукупності їх властивостей і другий спосіб відображення – аспектний.

Однією із наук, яка представляє об'єктний спосіб відображення провідної галузі знань, є хімія, як наука, яка всебічно вивчає будову, властивості і перетворення речовини, наукою, яка представляє аспектний спосіб відображення галузі знань є фізика. Саме фізика досліджує загальні закономірності речовинно-енергетичної форми руху матерії, властиві різним елементам субординаційного ряду. Хоча фізика за своєю предметною областю вивчення ширша, ніж хімія, але фізика не розглядає з'єднання атомів.

Під космологією розуміють сукупність наук, які вивчають в об'єктному плані ряд матеріальних утворень, починаючи від планет і їх супутників, і далі – в бік збільшення масштабів матеріальних об'єктів ряду. Космологія включає в себе низку наук: астрономію, геологію, географію, мінералогію, астрофізику.

Фізико-хімічний підхід до дослідження реальності не підходить для дослідження будови і властивостей біологічних та технічних систем, він зовсім непридатний для дослідження будови, властивостей і закономірностей розвитку соціальних систем. Біологічні та технічні системи мають спеціальні органи, які керують їх поведінкою. Тут на перший план виходять закономірності антиентропійної (інформаційної) чи кібернетичної організації.

Стосовно суспільних систем фізичні характеристики втрачають усякий зміст. Отже, соціальна форма руху матерії не може бути зведена ні до біологічної, ні до фізичної чи хімічної форм руху.

Специфічними типами систем, які охоплюють антиентропійну лінію розвитку, є:

а) біологічні системи;

б) людина, як система, яка наділена свідомістю;

в) суспільні системи;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.2. Питання теорії змісту освіти“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти
 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі