Розділ «1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура»

Історія економіки та економічної думки

Яскравим прикладом господарського розвитку епохи первісного суспільства є трипільська культура, що була поширена на території України в період 35001700 роки. до н.е..

Трипільська цивілізація - це блискуча археологічна культура, що існувала на території Правобережної України та Молдови протягом декількох тисячоліть (кінець неоліту - мідний вік).

Перші знахідки трипільської культури виявлені археологом Вікентієм Хвойком у 1893 році поблизу села Трипілля (звідси і назва культури). Пізніше, схожі відкриття зроблені на території Румунії й Молдови, де трипільська культура відома під назвою "культура Кукутені". Спочатку вчені припускали, що ця цивілізація створена аріями або стародавніми слов'янами. Сьогодні з'явилася теорія про те, що трипільська культура не індоєвропейського походження, проте, її точні витоки невідомі до тепер.

Вікентій Хвойка

Вікентій Хвойка

В період свого зародження трипільська культура розташовувалася в пониззі Дунаю (Кереш, Старчево, Боян, Кукутені), потім поширилася на території між Дністром і Бугом, а згодом перемістилася ближче до Дніпра.

Розширюючи територію свого проживання, трипільці контактували з іншими племенами, що проживали там. Так, внаслідок взаємодії з представниками Бузько-Дністровської археологічної культури Трипільська культура розпочала своє широкомасштабне поширення на території теперішньої України. В Україні виявлено величезну кількість (понад 1000) пам'яток трипільської культури. Вони згруповані у трьох районах: Середня Наддністрянщина, Надпруття й Надбужжя, Наддніпрянщина.

Періодизація трипільської культури: - ранній етап (УІ-У тис до н.е.) - люди жили в землянках, знаряддя праці виготовляли із кременю, каменю, кісток та ріг тварин; - середній етап (друга половина У тис - 3150 роки) - людські поселення укріплені ровами та валами, видобувається мідна сировина; - пізній етап (3150-2650 роки до н.е.) - великі наземні житла, розвивається обробка металу.

Обряди поховання у трипільців

Обряд тілопокладення (інгумація).

- Кремація - спалення тіла і захоронення решток у глиняних урнах.

- У пониззі Дніпра пізні племена споруджували кургани зі складними

конструкціями для померлих.

- Жертовні поховання людей поряд з храмами.

Носії трипільської культури

належали до середземноморської раси, поширеної у Південно-Східній

Європі;

- невисокі та вузьколиці люди;

- мали гарно профільовані тонкі риси обличчя.

Заняття трипільців:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Краус Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

 • 1.2. Господарство як підсистема суспільства. Критерії періодизації господарського розвитку

 • 1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура
 • 1.4. Найвідоміші пам'ятки античної культури

 • 1.5. Економічна думка країн Давнього Сходу

 • Тема 2. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - XV ст . н.е.)

 • 2.4. Особливості господарського розвитку й економічної думки Середньовіччя

 • 2.5. Господарство та економічна думка Давньоруської держави

 • Тема 3. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (XVI - перша половина XVII ст.)

 • 3.2. Зародження мануфактурного виробництва в Західній Європі та Україні. Формування ринкових відносин

 • 3.3. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах

 • 3.4. Економічний розвиток українських земель у період козацької доби

 • 3.5. Особливості культури Західної Європи

 • Тема 4. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина ХVII ст. - 60-ті роки XIX ст.)

 • 4.2. Зародження та характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 4.3. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, Ф. Тюрго)

 • 4.4. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму

 • 4.5. Економічні погляди представника французької класичної школи політичної економії Ж. Б. Сея

 • 4.6. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту

 • 4.7. Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

 • 4.8. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К. Маркса

 • 4.9. Історична школа

 • МОДУЛЬ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ІЗ 70-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ. - ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 • 5.2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 • 5.3. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла

 • 5.4. Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка

 • Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • 6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій

 • 6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.

 • 6.4. Зародження та особливості розвитку кооперативного руху

 • Тема 7. Світове господарство та економічна думка на початку XX ст.

 • 7.2. Теорії імперіалізму

 • 7.3. Теоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж. Кейнса

 • 7.4. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму

 • Тема 8. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 8.2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства

 • 8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства

 • 8.4. Розвиток кейнсіанства та його течії. Неокейнсіанство та посткейнсіанство

 • 8.5. Еволюція інституціоналізму. Неоінституціоналізм та його основні представники

 • 8.6. Концепції футурології та їхня еволюція

 • Тема 9. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 9.2. Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст.

 • 9.3. Господарський розвиток України в умовах командно-адміністративної системи

 • 9.4. Розбудова національної економіки України в роки незалежності, її ринкова трансформація

 • 9.5. Сучасний стан розвитку української економічної думки

 • Література