Розділ «8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства»

Історія економіки та економічної думки

Глобалізація - це об'єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючі взаємозв'язок і взаємозалежність національних економік, національних політичних і соціальних систем, національних культур, а також взаємодії людини й навколишнього середовища. В основі глобалізації лежить розвиток світових ринків товарів, послуг, праці, капіталу. Глобалізація - це продукт епохи постмодерну, переходу від індустріальної до постіндустріальної стадії економічного розвитку, формування основ ноосферно-космічної цивілізації.

Глобалізація господарського життя - формування цілісного світового господарства на основі розвитку обширних економічних зв'язків між фірмами, країнами й регіонами.

Основні підходи до визначення глобалізації Культурологічний підхід розглядає глобалізацію в широкому цивілізаційному контексті. Глобалізація - це завершальний етап загальної глобальної трансформації.

Економічний підхід визначає глобалізацію як бурхливий розвиток світових ринків, інтернаціоналізацію господарювання.

Екологічний підхід. Основні поняття цієї школи - екологічний розподіл, політична екологія.

Комплексний підхід. Глобалізація являє собою комплексне геополітичне, геоекономічне, геокультурне явище, що має потужний вплив на всі аспекти життєдіяльності спільноти.

Глобалізація
Об'єктивна глобалізація Суб'єктивна глобалізація
Відображає історичний процес формування єдиного міжцивілізаційного, міжнаціонального простору в усіх сферах життя людей на основі міжнародного поділу праці й діалогу цивілізацій.Відбиває ідеологію ринку, зміст і правила якої диктують Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, індустріально розвинені країни, олігархічні країни.
процес глобалізації


Періодизація розвитку науки в глобальному світіКласифікація глобальних проблемКласифікація глобальних проблем за групамиОсновні шляхи розв'язання екологічної проблемиВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Краус Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

 • 1.2. Господарство як підсистема суспільства. Критерії періодизації господарського розвитку

 • 1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура

 • 1.4. Найвідоміші пам'ятки античної культури

 • 1.5. Економічна думка країн Давнього Сходу

 • Тема 2. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - XV ст . н.е.)

 • 2.4. Особливості господарського розвитку й економічної думки Середньовіччя

 • 2.5. Господарство та економічна думка Давньоруської держави

 • Тема 3. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (XVI - перша половина XVII ст.)

 • 3.2. Зародження мануфактурного виробництва в Західній Європі та Україні. Формування ринкових відносин

 • 3.3. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах

 • 3.4. Економічний розвиток українських земель у період козацької доби

 • 3.5. Особливості культури Західної Європи

 • Тема 4. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина ХVII ст. - 60-ті роки XIX ст.)

 • 4.2. Зародження та характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 4.3. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, Ф. Тюрго)

 • 4.4. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму

 • 4.5. Економічні погляди представника французької класичної школи політичної економії Ж. Б. Сея

 • 4.6. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту

 • 4.7. Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

 • 4.8. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К. Маркса

 • 4.9. Історична школа

 • МОДУЛЬ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ІЗ 70-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ. - ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 • 5.2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 • 5.3. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла

 • 5.4. Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка

 • Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • 6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій

 • 6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.

 • 6.4. Зародження та особливості розвитку кооперативного руху

 • Тема 7. Світове господарство та економічна думка на початку XX ст.

 • 7.2. Теорії імперіалізму

 • 7.3. Теоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж. Кейнса

 • 7.4. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму

 • Тема 8. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 8.2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства

 • 8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства
 • 8.4. Розвиток кейнсіанства та його течії. Неокейнсіанство та посткейнсіанство

 • 8.5. Еволюція інституціоналізму. Неоінституціоналізм та його основні представники

 • 8.6. Концепції футурології та їхня еволюція

 • Тема 9. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 9.2. Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст.

 • 9.3. Господарський розвиток України в умовах командно-адміністративної системи

 • 9.4. Розбудова національної економіки України в роки незалежності, її ринкова трансформація

 • 9.5. Сучасний стан розвитку української економічної думки

 • Література