Розділ «8.6. Концепції футурології та їхня еволюція»

Історія економіки та економічної думки

Футурологія - учення, наука прогнозування майбутнього, зокрема шляхом екстраполяції існуючих технологічних, економічних або соціальних тенденцій чи методами прогнозу майбутніх тенденцій. Назву новій науці дав німецький учений О. Флехтхейм. Екстраполяція - лише один із багатьох методів техніки, використовуваних під час вивчення майбутнього (таких як сценарії, метод Дельфі, мозковий штурм, морфологія та інші).

Метою було створити нову науку, своєрідну "філософію майбутнього", що була орієнтована на науково-теоретичну розвідку з тим, щоб протиставити її утопії. Він розглядав футурологію як науку, вільну від будь-яких ідеологічних і соціально-утопічних доктрин, як галузь суспільствознавства, завданням якої є розробка концепцій майбутнього людства, перспектив розвитку соціальних процесів. З 60-х рр. ХХ ст. футурологія й прогнозування в західній науці зблизилися й одержали значний поштовх.

ФутурологіяПрогнозування (політичне)
Орієнтується переважно на широку соціальну стратегію.Реалізується в тактичних короткострокових прогнозах: аналізі політичних ризиків, запобіганні прогнозованих конфліктів, передбаченні доступних для огляду політичних ситуацій, плануванні державних управлінських рішень та прогнозуванні їхніх наслідків.
Загальні спостереження, які стосуються футурології, підходять для прогнозування.

Відколи футурологічний напрям почав розглядатися як засіб підведення теоретичної бази під практику прогнозування, простежується періодизація футуроорієнтованих прогностичних підходів, яка включає три основні етапи:

ЕтапЧасовий період
11960-і - середина 1970-х рр.
2Кінець 1970-х - початок 1980-х рр.
3Від 1990-х рр.

Головною цінністю для суспільства в майбутньому має стати не доход, а гармонійний розвиток людини, її права, соціальна свобода, висока культура й освіченість. Майбутнє суспільство - це творча спільнота, у якій кожна людина має виконувати свої обов'язки високопрофесійно, з усвідомленням власної місії - забезпечення прагнення суспільства та окремих індивідів до конструктивних змін, формування впевненості в майбутньому, органічне поєднання світових здобутків та національної культурно-історичної традиції. Мусимо завжди пам'ятати: хоча майбутнє й не визначає нашого сучасного буття, однак уявлення про нього, поза сумнівом, впливає на дії людей у рамках сучасності.


Концепції футурологіїФутурологічні концепції 1990-хрр.В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Краус Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.6. Концепції футурології та їхня еволюція“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

 • 1.2. Господарство як підсистема суспільства. Критерії періодизації господарського розвитку

 • 1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура

 • 1.4. Найвідоміші пам'ятки античної культури

 • 1.5. Економічна думка країн Давнього Сходу

 • Тема 2. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - XV ст . н.е.)

 • 2.4. Особливості господарського розвитку й економічної думки Середньовіччя

 • 2.5. Господарство та економічна думка Давньоруської держави

 • Тема 3. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (XVI - перша половина XVII ст.)

 • 3.2. Зародження мануфактурного виробництва в Західній Європі та Україні. Формування ринкових відносин

 • 3.3. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах

 • 3.4. Економічний розвиток українських земель у період козацької доби

 • 3.5. Особливості культури Західної Європи

 • Тема 4. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина ХVII ст. - 60-ті роки XIX ст.)

 • 4.2. Зародження та характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 4.3. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, Ф. Тюрго)

 • 4.4. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму

 • 4.5. Економічні погляди представника французької класичної школи політичної економії Ж. Б. Сея

 • 4.6. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту

 • 4.7. Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

 • 4.8. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К. Маркса

 • 4.9. Історична школа

 • МОДУЛЬ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ІЗ 70-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ. - ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 • 5.2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 • 5.3. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла

 • 5.4. Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка

 • Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • 6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій

 • 6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.

 • 6.4. Зародження та особливості розвитку кооперативного руху

 • Тема 7. Світове господарство та економічна думка на початку XX ст.

 • 7.2. Теорії імперіалізму

 • 7.3. Теоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж. Кейнса

 • 7.4. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму

 • Тема 8. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 8.2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства

 • 8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства

 • 8.4. Розвиток кейнсіанства та його течії. Неокейнсіанство та посткейнсіанство

 • 8.5. Еволюція інституціоналізму. Неоінституціоналізм та його основні представники

 • 8.6. Концепції футурології та їхня еволюція
 • Тема 9. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 9.2. Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст.

 • 9.3. Господарський розвиток України в умовах командно-адміністративної системи

 • 9.4. Розбудова національної економіки України в роки незалежності, її ринкова трансформація

 • 9.5. Сучасний стан розвитку української економічної думки

 • Література