Розділ «Передмова»

Історія економіки та економічної думки

Формування знань про історичний розвиток людського господарювання та економічної думки набуває особливо важливого значення на сучасному етапі розвитку людства.

По-перше, Україна та інші країни колишнього соціалістичного табору завершують процес трансформаційних перетворень, пов'язаний з формуванням ринкової системи господарювання. Аналогічні за змістом процеси відбуваються і в країнах, що розвиваються. Одні з них, знаходять вдалі алгоритми розбудови національних економік, формують високоефективні моделі господарювання, інтегруються в систему світового господарства, отримуючи статус нових індустріальних країн. Інші виштовхуються на периферію світового господарства, виявляються нездатними віднайти адекватну відповідь на виклики часу. Розуміння причин, чому так відбувається неможливе без знання історії розвитку господарювання та еволюції економічної думки як теоретичного обґрунтування закономірностей господарювання на відповідних етапах його розвитку.

По-друге, високорозвинені країни світу вже в 70-х роках XX століття вступили в процес формування постіндустріальної економіки. Ефективне передбачення наслідків, що відбуваються, прогнозування розвитку, виявляється можливим лише на основі ґрунтовного знання історії та закономірностей розвитку економіки. Отже, предмет, висвітленню якого присвячено навчальний посібник є актуальним, а його використання студентами в процесі навчання сприятиме поглибленню знань.

У системі економічних дисциплін "Історія економіки та економічної думки" займає одне з провідних місць, нагромаджуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи погляди й теорії, що формувалися в різні епохи. Дана дисципліна дозволяє зрозуміти: як здійснювався хід перетворень одних господарських форм на інші, в якому напрямку відбувався процес змін. Виходячи з цього, вивчення "Історії економіки та економічної думки" сприяє формуванню економічної культури майбутніх фахівців, відіграє фундаментальну роль у становленні економіста-практика, дослідника й педагога, адже формує в нього критичне мислення, "об'ємне" бачення соціально-економічних процесів і явищ.

Навчальний посібник "Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки" розроблений, відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України за кредитно-модульною системою організації навчального процесу згідно з навчальною програмою. "Історія економіки та економічної думки" є складовою частиною економічної теорії, яка відноситься до навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою "бакалавр". Це підвищує актуальність і корисність даного посібника для студентів та викладачів ВНЗ.

Особливістю посібника є те, що теоретичний матеріал згруповано у два модулі. До першого включено теми, що стосуються господарського розвитку та економічної думки починаючи з ранніх цивілізацій і завершуючи розвитком ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації. Тематика другого модуля присвячена господарству та економічній думці на етапі монополістичного розвитку ринкової економічної системи, формуванню світового господарства й економічній думці початку ХХ ст., розвитку національних економічних систем і основним напрямам економічної думки в глобальному середовищі, розвитку господарства та економічної думки України (друга половина ХІХ ст. - початок ХХІ ст.).

Економічна історія допомагає зрозуміти напрямки розвитку, зв'язок наукових ідей зі змінами, які відбуваються в реальному економічному житті. За допомогою наглядних схем і таблиць висвітлюються погляди, моделі, доктрини, наукові школи економістів, течії та напрямки економічної науки.

Матеріал, що представлений в структурно-логічних схемах, таблицях та малюнках сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу студентами, активізує їх самостійну роботу, наглядно конкретизує висновки, виявляє зв'язок між сучасними економічними поглядами та теоріями, сформованими протягом століть, демонструє динаміку категорій і понять, відображає зміни й причини структурних зрушень в економіці різних країн світу.

Історія економіки та економічної думки забезпечує тісний зв'язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому. Як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук, вона допомагає у вивченні економічної теорії, історії, економіки промисловості, сільського господарства, фінансів, грошового обігу тощо. Галузеві та функціональні економічні науки без обґрунтування історико-економічних досліджень втрачають власний теоретичний рівень.

Актуальність вивчення історії господарства України у світовому контексті пояснюється необхідністю висвітлення і усвідомлення закономірностей її економічного розвитку, оскільки вона є суб'єктом світової цивілізації. Вивчення економічної історії України, в рамках даного курсу, має науково-практичний інтерес, бо допомагає більш глибоко дослідити сучасні економічні процеси, визначити альтернативні шляхи розвитку на майбутнє.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Краус Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Передмова“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова
 • МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

 • 1.2. Господарство як підсистема суспільства. Критерії періодизації господарського розвитку

 • 1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура

 • 1.4. Найвідоміші пам'ятки античної культури

 • 1.5. Економічна думка країн Давнього Сходу

 • Тема 2. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - XV ст . н.е.)

 • 2.4. Особливості господарського розвитку й економічної думки Середньовіччя

 • 2.5. Господарство та економічна думка Давньоруської держави

 • Тема 3. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (XVI - перша половина XVII ст.)

 • 3.2. Зародження мануфактурного виробництва в Західній Європі та Україні. Формування ринкових відносин

 • 3.3. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах

 • 3.4. Економічний розвиток українських земель у період козацької доби

 • 3.5. Особливості культури Західної Європи

 • Тема 4. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина ХVII ст. - 60-ті роки XIX ст.)

 • 4.2. Зародження та характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 4.3. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, Ф. Тюрго)

 • 4.4. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму

 • 4.5. Економічні погляди представника французької класичної школи політичної економії Ж. Б. Сея

 • 4.6. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту

 • 4.7. Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

 • 4.8. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К. Маркса

 • 4.9. Історична школа

 • МОДУЛЬ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ІЗ 70-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ. - ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 • 5.2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 • 5.3. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла

 • 5.4. Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка

 • Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • 6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій

 • 6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.

 • 6.4. Зародження та особливості розвитку кооперативного руху

 • Тема 7. Світове господарство та економічна думка на початку XX ст.

 • 7.2. Теорії імперіалізму

 • 7.3. Теоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж. Кейнса

 • 7.4. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму

 • Тема 8. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 8.2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства

 • 8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства

 • 8.4. Розвиток кейнсіанства та його течії. Неокейнсіанство та посткейнсіанство

 • 8.5. Еволюція інституціоналізму. Неоінституціоналізм та його основні представники

 • 8.6. Концепції футурології та їхня еволюція

 • Тема 9. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 9.2. Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст.

 • 9.3. Господарський розвиток України в умовах командно-адміністративної системи

 • 9.4. Розбудова національної економіки України в роки незалежності, її ринкова трансформація

 • 9.5. Сучасний стан розвитку української економічної думки

 • Література