Розділ «6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.»

Історія економіки та економічної думки

- Формування економічної думки в Україні відбувалось тернистими шляхами й розцінювалось різними дослідниками в різні роки неоднозначно. Разом із тим в Україні ще в 1920-ті рр. й пізніше, у період політичної "відлиги" в 1950-1960-і роки, був виконаний надзвичайно великий обсяг роботи з вивчення та висвітлення історії суспільно-економічної думки в Україні з кінця XVI й до початку XX ст.

- Проте методологія дослідження, що сформувалася в рамках офіційної ідеології тоталітаризму, не могла не позначитись на характері й теоретичному рівні цих досліджень, зроблених оцінках і висновках. Значна політизованість, применшення впливу західної економічної науки або трактування цього впливу переважно з негативного боку, недооцінка національного аспекту, особливостей розвитку української економічної думки не могли не призвести до значних наукових втрат.

- В останні роки, після здобуття Україною незалежності, до українських істориків-економістів приходить розуміння необхідності висвітлення реальної картини історії української економічної думки на засадах неупередженого аналізу із застосуванням методологічних досягнень сучасності. З рядом статей щодо цього виступили на сторінках української преси Л. Горкіна, Т. Дерев'янків, С. Злупко, Н. Петровська, В. Сікора.

- Скасування кріпацтва було необхідною передумовою економічного розвитку у Х-П-ХІХ ст. в Україні, адже до 1796 р. чисельність кріпаків в Україні становила 55,5 % населення. Одним з найбільш послідовних критиків кріпосництва був козак (депутат від козаків Хоперської фортеці), виходець із Слобідської України Андрій Алейніков. У своїх виступах він прямо вимагав скасування кріпацтва, чого в ті часи ні до нього, ні після нього ніхто не робив. Розкриваючи причини масової втечі селян, Алейніков пропонував, щоб "роботи на фабриці виконувались вільними людьми". Це мало важливе значення в умовах розпаду феодально-кріпосницького ладу й зародження капіталістичних відносин. Він рекомендував брати приклад з інших держав, де немає кріпосницьких відносин: "Ми бачимо цілу Європу, яка в кріпосних селянах жодної потреби не має". Таким чином, розклад феодально-кріпосницького ладу, початок формування капіталістичного укладу й масові виступи селянства та козаків зробили безпосередній вплив на формування суспільно-економічної думки в тогочасній Україні, а основним питанням, навколо якого зосередилась ідеологічна боротьба, було селянське питання.

- Реформа 1861 р. поклала початок розвитку нових соціально-економічних відносин, а економічна думка того часу розвивалась навколо подальшого економічного й політичного розвитку країни. Ліквідація феодально-кріпосницької системи та перехід до нового способу виробництва пробудили до активного політичного життя широкі верстви населення й, зокрема, українську національну буржуазію. Визначне місце в цьому процесі посідали "громади", які утворились в ряді міст України.

- Значний вплив на ідеологічний напрям громад мав щомісячний журнал "Основа", який видавався в 1861-1862 рр., а також такі діячі, як М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський, М. Драгоманов.

- Повної єдності поглядів серед них, звичайно, не могло бути. Дехто з них виступав за часткові демократичні перетворення, інші, навпаки, перебували на реакційних позиціях. Редакція журналу "Основа" опублікувала ряд статей на економічні теми - про розвиток торгівлі, про ціни на сільськогосподарські продукти.

- У період скасування кріпосного права економісти основним девізом своєї економічної доктрини вважали максимальний розвиток приватної ініціативи, вільної конкуренції й мінімальне втручання держави в економічне життя.

П. Куліш

П. Куліш

М. Костомаров

М. Костомаров

В. Білозерський

В. Білозерський

М. Драгоманов

М. Драгоманов

- У другій половині ХІХ ст. розвиток економічної теорії в Україні відбувався в сфері впливу та самобутньої інтерпретації на власному суспільно-економічному ґрунті класичної школи політичної економії, західноєвропейських та російських соціалістичних учень, у тому числі й марксизму; плідний розвиток психологічного напряму (київська психологічна школа) готував ґрунт для наступного розвитку його маргінального та математичного відгалужень тощо. На відміну від Заходу, в Україні ще в 1890-х рр. зберігається досить відчутний вплив концептуальних положень класичної школи, маргіналізм тільки починає формуватись у самостійний напрямок, надзвичайно популярною в наукових економічних колах залишається економічна теорія марксизму.

Один із кращих спеціалістів з історії економічних учень того часу був М. Туган-Барановський. Характеризуючи основні тенденції та напрямки розвитку економічної думки в ХІХ ст., він відзначав, що все більше увага економістів переноситься на соціальні явища, породжувані капіталізмом, на розв'язання питання "про причини стійкої бідності серед зростаючого багатства". Саме відповідаючи на це питання, уважав вчений, політична економія й розпалась на три основні напрямки, представлені, по-перше, захисниками нерегульованого товарно-господарського ладу; по-друге, виразниками ідей соціалізму як антиподу першого; і, нарешті, третього, який "прагне зберегти товарно-господарський лад, пом'якшивши в той же час шляхом посилення державного втручання в інтересах слабих, різкість класових антагонізмів".

М. Туган-Барановський

М. Туган-Барановський

На думку М. Тугана-Барановського

На думку М. Тугана-Барановського: джерела виниикнення ренти основні положення інвестиційної теорії циклів
КооперуванняКооперація в галузі обмінуСільськогосподарська кооперація
непридатне для широких робітничих мас через переваги великого машинного виробництва в промисловості.складова цілісного капіталістичного господарства; - наявність пайового капіталу та капіталістичних доходів роблять її конкурентоспроможною поряд з іншими видами підприємств.учений відводив особливе місце їй та розподіляв на кредитну, збутову, переробну с/г кооперацію яка є основою функціонування селянства за умов капіталістичного господарства.
М. Зібер

М. Зібер

М. Бунге

М. Бунге

- На відміну від провідних країн Заходу, для України, як і для Росії, ще в останній третині ХІХ ст. головною залишається проблема капіталістичного розвитку в умовах напівкріпосницької самодержавної імперії. Це значною мірою пояснює той факт, що політична економія, представлена в Україні в 1870-1880-ті роки плеядою вчених, передусім викладачами Київського, Харківського, Новоросійського університетів та інших вищих навчальних закладів, серед яких М. Бунге, М. Зібер, А. Антонович, Г. Цехановецький, К. Гаттенбергер, М. Коссовський, М. Вольський та багато інших, продовжувала розвиватися на базі класичної школи та її пізніших відгалужень.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Краус Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

 • 1.2. Господарство як підсистема суспільства. Критерії періодизації господарського розвитку

 • 1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура

 • 1.4. Найвідоміші пам'ятки античної культури

 • 1.5. Економічна думка країн Давнього Сходу

 • Тема 2. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - XV ст . н.е.)

 • 2.4. Особливості господарського розвитку й економічної думки Середньовіччя

 • 2.5. Господарство та економічна думка Давньоруської держави

 • Тема 3. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (XVI - перша половина XVII ст.)

 • 3.2. Зародження мануфактурного виробництва в Західній Європі та Україні. Формування ринкових відносин

 • 3.3. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах

 • 3.4. Економічний розвиток українських земель у період козацької доби

 • 3.5. Особливості культури Західної Європи

 • Тема 4. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина ХVII ст. - 60-ті роки XIX ст.)

 • 4.2. Зародження та характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 4.3. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, Ф. Тюрго)

 • 4.4. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму

 • 4.5. Економічні погляди представника французької класичної школи політичної економії Ж. Б. Сея

 • 4.6. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту

 • 4.7. Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

 • 4.8. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К. Маркса

 • 4.9. Історична школа

 • МОДУЛЬ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ІЗ 70-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ. - ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 • 5.2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 • 5.3. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла

 • 5.4. Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка

 • Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • 6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій

 • 6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.
 • 6.4. Зародження та особливості розвитку кооперативного руху

 • Тема 7. Світове господарство та економічна думка на початку XX ст.

 • 7.2. Теорії імперіалізму

 • 7.3. Теоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж. Кейнса

 • 7.4. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму

 • Тема 8. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 8.2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства

 • 8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства

 • 8.4. Розвиток кейнсіанства та його течії. Неокейнсіанство та посткейнсіанство

 • 8.5. Еволюція інституціоналізму. Неоінституціоналізм та його основні представники

 • 8.6. Концепції футурології та їхня еволюція

 • Тема 9. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 9.2. Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст.

 • 9.3. Господарський розвиток України в умовах командно-адміністративної системи

 • 9.4. Розбудова національної економіки України в роки незалежності, її ринкова трансформація

 • 9.5. Сучасний стан розвитку української економічної думки

 • Література