Розділ «6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій»

Історія економіки та економічної думки

- Завершення промислового перевороту в провідних галузях української економіки створило матеріально-технічні та соціальні передумови подальшого розвитку економіки. Наприкінці ХІХ ст. в Україні, незважаючи на залишки кріпацтва, розпочалася індустріалізація. Ознакою цих процесів було повсюдне застосування у виробництві парових двигунів, систем машин та механізмів. Основним промисловим паливом стало кам'яне вугілля. Більш інтенсивно використовувалися у виробництві досягнення науки й техніки. Усе це сприяло розвитку традиційних для України галузей промисловості, пов'язаних із сільським господарством і перш за все цукровою промисловістю. У ній розпочалися процеси концентрації виробництва, у результаті яких зменшувалася загальна кількість цукрових заводів, збільшувалася кількість робітників і виробництво цукру. Найбільші цукрозаводчики України об'єдналися в цукровий синдикат - перше в Російській імперії монопольне об'єднання, що виникло в Києві в 1887 р. Через 5 років до нього входило 90 % діючих заводів в Україні.

- В останні десятиріччя ХІХ ст. збудовано 17 великих металургійних заводів у Катеринославській та Херсонській губерніях, 9 із них належали іноземним підприємцям. На кошти іноземного капіталу (англійського, бельгійського, французького) були збудовані: завод Джона Юза з робітничим селищем Юзівка (нині Донецьк); Дніпропетровський завод у селищі Кам'янському (нині Дніпродзержинськ); Гданцівський завод біля Кривого Рогу. Російські промисловці стали власниками заводів: Брянського біля Катеринослава, Дружківського та Донецько-Юр'ївського в Донбасі.

- Іноземних капіталістів приваблювали: наявність в Україні сировини, дешевої робочої сили; перспективи розширення внутрішніх ринків у зв'язку з розвитком капіталістичних відносин; пільгові заходи уряду, тобто все, що забезпечувало прибутки. Одночасно залучення іноземних інвестицій сприяло впровадженню новітньої техніки й технології, зміцненню культурних зв'язків між країнами й народами.

- З 1888 по 1894 рр. в Україні створено 22 іноземні акціонерні компанії. Ключові позиції в кам'яновугільній, залізорудній та металургійній промисловості України займали французькі, бельгійські, англійські та німецькі капітали. Значним досягненням у процесі індустріалізації України стало спорудження Харківського та Луганського паровозобудівних заводів, на яких до 1900 р. було збудовано 233 паровози.

- Процесам індустріалізації в Україні все більше сприяла монополізація. Економічна криза 1900-1903 рр. стала переломним моментом в формуванні монополій. Це пов'язане з тим, що криза призвела до банкрутства сотень дрібних і слабких підприємств. Натомість виник ряд великих монополістичних об'єднань, таких як "Продмет", "Продвагон", "Продвугілля" та ін. Монополії проникали в усі сфери господарства.

- Напередодні Першої світової війни в Україні не було вже жодної важливої галузі промисловості, у якій виробництво не було б монополізоване. За рівнем концентрації промислового виробництва Україна вийшла на початку ХХ ст. на одне з перших місць у світі. - У цілому процеси індустріалізації сприяли тому, що Україна зробила значний поступ у своєму розвитку. Вона перетворилася на один із найрозвинутіших у промисловому відношенні регіонів імперії. Тут склалися такі великі промислові центри загальноімперського значення, як Донецький вугільно-металургійний, Криворізький залізорудний і Нікопольський марганцевий басейни та Південно-Західний цукробуряковий район._


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Краус Н.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

 • 1.2. Господарство як підсистема суспільства. Критерії періодизації господарського розвитку

 • 1.3. Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура

 • 1.4. Найвідоміші пам'ятки античної культури

 • 1.5. Економічна думка країн Давнього Сходу

 • Тема 2. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - XV ст . н.е.)

 • 2.4. Особливості господарського розвитку й економічної думки Середньовіччя

 • 2.5. Господарство та економічна думка Давньоруської держави

 • Тема 3. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (XVI - перша половина XVII ст.)

 • 3.2. Зародження мануфактурного виробництва в Західній Європі та Україні. Формування ринкових відносин

 • 3.3. Меркантилізм - перша школа політичної економії. Особливості меркантилізму в різних країнах

 • 3.4. Економічний розвиток українських земель у період козацької доби

 • 3.5. Особливості культури Західної Європи

 • Тема 4. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина ХVII ст. - 60-ті роки XIX ст.)

 • 4.2. Зародження та характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 4.3. Економічна теорія фізіократів (Ф. Кене, Ф. Тюрго)

 • 4.4. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду розвитку капіталізму

 • 4.5. Економічні погляди представника французької класичної школи політичної економії Ж. Б. Сея

 • 4.6. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту

 • 4.7. Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

 • 4.8. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К. Маркса

 • 4.9. Історична школа

 • МОДУЛЬ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ІЗ 70-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ. - ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 • 5.2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер)

 • 5.3. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла

 • 5.4. Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка

 • Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

 • 6.2. Завершення промислового перевороту, виникнення акціонерних товариств та монополій
 • 6.3. Особливості розвитку економічної думки України в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст.

 • 6.4. Зародження та особливості розвитку кооперативного руху

 • Тема 7. Світове господарство та економічна думка на початку XX ст.

 • 7.2. Теорії імперіалізму

 • 7.3. Теоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж. Кейнса

 • 7.4. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму

 • Тема 8. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 8.2. Науково-технічна революція та її вплив на розвиток світової системи господарства

 • 8.3. Глобалізація як тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми світового господарства

 • 8.4. Розвиток кейнсіанства та його течії. Неокейнсіанство та посткейнсіанство

 • 8.5. Еволюція інституціоналізму. Неоінституціоналізм та його основні представники

 • 8.6. Концепції футурології та їхня еволюція

 • Тема 9. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)

 • 9.2. Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст.

 • 9.3. Господарський розвиток України в умовах командно-адміністративної системи

 • 9.4. Розбудова національної економіки України в роки незалежності, її ринкова трансформація

 • 9.5. Сучасний стан розвитку української економічної думки

 • Література