Розділ «ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА»

Гроші і кредит


15.1. Банківські правовідносини, їх зміст і структура


Історичний досвід і практика розвитку банківської системи не лише в Україні, але і в інших країнах ринкової економіки показує, що неодмінною умовою стійкого розвитку і ефективного функціонування цієї системи є створення внутрішньо несуперечливої, відбиваючої реальні процеси в економіці (і суспільстві) законодавчої бази. Має дотримуватися принцип адекватності правового забезпечення економічним реаліям. Це підкреслити особливо важливо, оскільки банківська система України не формувалася відповідно до яких-небудь заздалегідь продуманих концепцій або плану, а складалася спонтанно, можна сказати, стихійно пристосовувалася до об'єктивної дійсності. Законодавча база явно відставала від ситуації, що об'єктивно складається, іноді просто гальмувала розвиток економічних процесів. Цим пояснюються недоліки законодавчої бази у сфері банківської діяльності, те що багато законів або зовсім не працюють або починали працювати тоді, коли суб'єкти господарювання вже давно функціонували по нормах законів, що ще не народилися. В умовах, коли роль держави як законодавця правових норм посилюється, стає просто неприпустимим відставання законодавчої бази, особливо для функціонування такої сфери як банківська.

Що ж таке банківські правовідносини? Щоб це зрозуміти, треба уявити, що громадські стосунки мають складну структуру: є з них ті, які врегульовані нормами права і є ті, які ще неурегульовані. Врегульовані нормами права відношення перетворюються на правові стосунки. Банківські правовідносини є різновидом правових стосунків, тобто врегульованих за допомогою правових норм стосунків, що складаються в особливій сфері діяльності людей, — банківській. Це такі громадські стосунки, які встановлюють між учасниками юридичний зв'язок організаційного і майнового характеру, врегульовані нормами банківського права. Термін "встановлюють" тут застосовується принаймні в трьох значеннях. По-перше, в тому, що банківські правовідносини закріплюють конкретну поведінку учасників в процесі здійснення банківської діяльності або при здійсненні банківських операцій; по-друге, визначають коло осіб, на яких поширюється дія норм банківського права; по-третє, забезпечують приведення в дію юридичних засобів для реалізації суб'єктивних прав і юридичних зобов'язань.

Банківські правовідносини, як і інші громадські стосунки, включають:

1) суб'єкти, між якими виникають правові стосунки;

2) об'єкти, з приводу яких складаються стосунки між суб'єктами;

3) зміст стосунків, тобто суб'єктивні юридичні права і обов'язки, які реалізуються на основі діючих норм права.

Суб'єктами банківських правовідносин виступають державні органи (НБУ), юридичні особи (комерційні банки, небанківські кредитні установи, підприємства), фізичні особи (громадяни України, іноземці). Держава також виступає суб'єктом банківських правовідносин в якості особливого суб'єкта. Об'єктами, тобто тим, у зв'язку з чим виникають банківські правовідносини, можуть бути гроші, цінні папери, майно, дії громадян або юридичних осіб, наприклад, здійснення платежів, операцій з іноземною валю гою. купівлею-продажем цінних паперів. Матеріальним змістом банківських правовідносин є поведінка суб'єктів, яка складається з суб'єктивних прав і обов'язків, які встановлюють банківські норми права.

Найважливішим принципом формування банківських правовідносин є відповідність прав однієї сторони обов'язкам іншої і навпаки. Наприклад, комерційний банк подає в НБУ клопотання про отримання ліценції для проведення валютних операцій. З одного боку, він має право вимагати розгляду його клопотання, а НБУ зобов'язаний його розглянути і дати відповідь. З іншого боку, НБУ має право вимагати від банку додаткових відомостей, гарантій, необхідних для отримання ліцензії, а банк зобов'язаний виконати вимоги НБУ. Інакше банківські правовідносини між НБУ і комерційним банком не виникнуть.

До інших важливих принципів функціонування банківських правовідносин належать:

- принцип свободи економічної діяльності суб'єкта, який має право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно яку завгодно діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України;

- принцип неухильного виконання економічних нормативів, встановлених НБУ, а також норм чинного законодавства:

- принцип задоволення потреб клієнтів і максимізації отримання прибутку банками:

- принцип добровільності взаємин і взаємної зацікавленості банківських установ і їх клієнтів, що підкреслює рівність сторін. їх диспозитивність і ініціативність у формуванні і виконанні прав і обов'язків;

- принцип підтримки конкуренції і заборони економічної діяльності, спрямованої на монополізацію і недобросовісну конкуренцію, що забороняє банкам вступати в угоди з метою обмеження конкуренції, а також монополізацію умов кредитування, послуг, встановлення процентних ставок, розмірів комісійної винагороди. Без згоди НБУ комерційні банки не мають права зменшувати статутний фонд, розподіляти резерви серед акціонерів, об'єднуватися з іншими банками;

- принцип контролю і нагляду за діяльністю банків і інших кредитно-фінансових установ проявляється в тому, що Верховна Рада контролює діяльність НБУ, а НБУ контролює діяльність комерційних банків; комерційні банки контролюють ліміти залишків готівки в банках, порядок відкриття і закриття рахунків, здійснення валютних операцій та ін. Інакше неможливо забезпечити законність в банківській сфері, запобігти правопорушенням.

Банківські правовідносини не с раз назавжди дані. Вони виникають, змінюються і припиняються. Такий їх рух пов'язаний з юридичними фактами, тобто подіями і датами, передбаченими нормами банківського законодавства. Наприклад, необхідною дією для виникнення правовідносин по відкриттю комерційного банку є представлення останнім встановлених документів на реєстрацію в НБУ. У свою чергу, для виникнення кредитних правовідносин необхідним є укладення кредитного договору. Зміна правовідносин може відбутися на підставі нормативного акту, наприклад зміни облікової ставки НБУ, ставки резервування або мінімуму статутного фонду і інших параметрів банківської діяльності. Припинення банківських правовідносин припускає або смерть, або протиправні дії. що порушують вимоги закону. При цьому протиправна дія може бути як з боку банку, так і з боку його клієнтів.

Банківські правовідносини, як говорилося, це частина правовідносин, що склалися в суспільстві в цілому. Тому їм властиві характерні риси, які є у цілого, тобто у громадських правовідносин. Але є у них і своєрідність (особливість), а саме:

вони виникають в специфічній сфері людської діяльності — банківській;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Бандурка О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

 • РОЗДІЛ 1. ГРОШІ, ЇХ ОБІГ ТА ГРОШОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 1.4. Теорії грошей

 • ТЕМА 2. РОЗВИТОК ГРОШЕЙ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇХ ЗМІСТУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • 2.2. Ідеальні гроші

 • 2.3. Фідуціарні гроші

 • ТЕМА 3. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • TEMA 5. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

 • 5.3. Готівковий обіг і особливості його організації

 • ТЕМА 6. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • ТЕМА 7. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

 • 7.3. Платіжний баланс і золотовалютні резерви у валютному регулюванні

 • ТЕМА 8. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • ТЕМА 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

 • РОЗДІЛ 2. КРЕДИТ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 11. КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ: МЕЖІ, ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 11.5. Вексель як кредитне знаряддя обігу

 • 11.6. Відсоток за кредит

 • ТЕМА 12. КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ І КРЕДИТНІ РЕФОРМИ

 • 12.3. Центральні банки. Генезис, функції та операції НБУ

 • 12.4. Парабанківська система фінансових посередників

 • 12.5. Кредитні реформи

 • ТЕМА 13. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 13.2. Баланс комерційного банку як основний звіт про його діяльність

 • 13.3. Сучасні операції комерційних банків: класифікація та характеристика

 • 13.4. Створення грошей кредитними посередниками

 • 13.5. Банківські інвестиції

 • 13.6. Контроль та аудит за діяльністю комерційних банків

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

 • ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
 • ВИСНОВОК

 • Термінологічний словник (глосарій)

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи