Розділ «9.7. Агропромисловий комплекс»

Регіональна економіка


9.7.1. Значення агропромислового комплексу, його структура і виробничі особливості


Однією з найважливіших ланок національного господарства України є агропромисловий комплекс (АПК), що являє собою цілісну територіально- виробничу систему взаємопов'язаних між собою сільськогосподарських, промислово-виробничих та наукових галузей, які здійснюють вирощування, транспортування, зберігання, промислову переробку та реалізацію сільськогосподарської сировини та матеріально-технічне обслуговування села. Визначальною особливістю АПК є те, що сільськогосподарські та промислово- переробні підприємства ефективно функціонують тільки в тісному взаємозв'язку, забезпечуючи тим самим єдиний виробничий процес від вирощування сировини до виробництва готової продукції в межах певної території. Від розвитку агропромислового виробництва залежить продовольча безпека держави, а рівень і якість забезпечення населення продуктами харчування безпосередньо впливають на соціальне становище у суспільстві та здоров'я нації загалом. Для сільського господарства основним засобом виробництва і знаряддям праці є земля – основне джерело, яке забезпечує вирощування сільськогосподарської продукції та сировини для виробничого й невиробничого споживання.

Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України, оскільки він виробляє більше 50% валової продукції (рис. 9.13), забезпечує 10-12% валової доданої вартості. 6 експортному потенціалі країни частка агропромислового комплексу становить близько 25%.

За обсягами продукції та часткою у ВВП України, АПК поступається лише металургійному та паливно-енергетичному комплексам, а за кількістю зайнятих у ньому працівників і соціальною значущістю займає провідне місце. Станом на 2013 рік в державі успішно функціонувало 55 858 сільськогосподарських підприємств, з яких: 40 856 – фермерські господарства (що складає 73,2% від загальної кількості сільськогосподарських підприємств); 8 295 – господарські товариства (14,8%); 4 153 – приватні підприємства (7,4%); 810 – виробничі кооперативи (1,5%); 278 – державні підприємства (0,5%); 1 466 – підприємства інших форм власності (2,6%).

В сільському господарстві України в 2013 році працювало 3 577,5 тис. осіб, що складає 17,5% від зайнятого населення (для порівняння, в промисловості – 3 274,8 тис. осіб (16%)). Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах в 2011 році склав – 27%, в 2012 році – 20,5%, в 2013 році -11%.

Сільське господарство України разом з іншими сферами АПК забезпечує близько 10% валового внутрішнього продукту, виробництво 95% товарів масового вжитку. Однак на галузі сектору припадає лише 7,1% капітальних інвестицій, що надходять в економіку країни, причому прямих іноземних інвестицій лише 1,4% (в промисловість – 31%).

Валова продукція сільського господарства за регіонами у 2013 році (у постійних цінах 2010 року).

Рис. 9.13. Валова продукція сільського господарства за регіонами у 2013 році (у постійних цінах 2010 року).

Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroua.net/statistics

Володіючи однією третиною найбагатших у світі чорноземів, Україна займає провідне місце серед країн-сусідів щодо частки високоякісних родючих ґрунтів. Чорноземи займають 54% площі земель і мають збагачений шар гумусу завтовшки у 40-50 і більше сантиметрів. Сільськогосподарські угіддя займають 70,8% всієї території України. З них рілля становить 55% від загальної площі, пасовища – 9%, сіножаті – 4% та багаторічні насадження – менше 2%. Землезабезпеченість в Україні становить 0,80 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,64 га ріллі на одну людину. Однак, внаслідок різної щільності населення та міграцій існує значна варіація цих показників у різних регіонах та у різні проміжки часу.

Агропромисловий комплекс України являє собою складну сукупність галузей, які приймають участь у виробництві сільськогосподарської продукції і доведенні її до споживача. Кожна галузь АПК виконує свою специфічну функцію. Агропромисловий комплекс включає такі галузі (рис. 9.14):

1) сільське господарство (базова ланка) яка складається з рослинництва і тваринництва, а також рибальство;

2) промислова переробка сільськогосподарської сировини та виробництво кінцевої продукції або переробна ланка (молочна, м'ясна, борошномельно- круп'яна промисловість, галузі легкої промисловості, які використовують сільськогосподарську сировину);

3) промисловість, що виробляє засоби виробництва для всіх ланок АПК (тракторне і сільськогосподарське машинобудування; агрохімія (виробництво мінеральних добрив і мікробіологічна промисловість); машинобудування для харчової промисловості; комбікормова промисловість; система матеріально-технічного обслуговування сільського господарства; меліоративне і сільське будівництво);

4) виробнича та соціальна інфраструктура АПК (холодильне, складське, спеціалізоване транспортне господарство (транспортування, зберігання, заготівля, промислова переробка та збут); торговельні й інші підприємства й організації, що займаються доведенням кінцевого продукту до споживача, включаючи оптові ринки, роздрібну торгівлю і громадське харчування);

5) наука та підготовка кадрів для потреб АПК.

Галузева структура АПК

Рис. 9.14. Галузева структура АПК

В найтіснішому взаємозв'язку з АПК перебуває харчова промисловість розвиток якої повністю залежить від стану функціонування агропромислового комплексу.

Основними факторами формування АПК визначено:

– природні, кліматичні умови, структуру земельного фонду, особливості території;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Мартусенко І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.7. Агропромисловий комплекс“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Тема 2. Закономірності регіональної економіки, основні принципи та фактори формування економіки регіонів

 • Тема 3. Економічне районування та територіальна структура господарського комплексу

 • Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

 • Тема 5. Регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком в Україні

 • Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Тема 7. Природний та трудовий потенціал України

 • РОЗДІЛ II. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ В РЕПОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

 • 9.2. Гірничо-металургійний комплекс

 • 9.3. Машинобудівний комплекс

 • 9.4. Хімічна промисловість

 • 9.5. Лісопромисловий комплекс

 • 9.6. Будівельно-індустріальний комплекс

 • 9.7. Агропромисловий комплекс
 • 9.8. Транспортно-комунікаційний комплекс

 • 9.9. Соціальний комплекс

 • РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та и інтеграція в європейські та інші світові структури

 • Тема 12. Фактории сталого розвитку продуктивних сил

 • РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Тема 14. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

 • Тема 15. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи