Розділ «9.3. Машинобудівний комплекс»

Регіональна економіка


9.3.1. Роль машинобудівного комплексу в національному господарстві України, розміщення основних галузей


Однією з системоутворюючих галузей вітчизняної економіки за обсягами виробництва і реалізації продукції, у тому числі за межі України, є машинобудування, яке являє собою розгалужений виробничий комплекс. Машинобудівний комплекс (МБК) разом з паливно-енергетичним комплексом та хімічною промисловістю – це галузі "авангардної трійки", тобто такі, що визначають рівень науково-технічного прогресу та інноваційності національного господарства і забезпечують економічний розвиток країни.

МБК має складну функціонально-галузеву структуру зі щільною мережею міжгалузевих зв'язків на основі виробничого кооперування. Саме через машинобудівний комплекс відбувається реалізація досягнень науково- технічного прогресу, автоматизація та модернізація виробництва, а випереджаючий розвиток машинобудування сприяє переобладнанню підприємств різних галузей. Машинобудівні заводи є постачальниками обладнання для всіх галузей господарства, а також споживачами сировини, металу, різноманітних матеріалів, комплектуючих виробів. Науковці стверджують, що зростання виробництва товарної продукції машинобудування на 100%, стимулює збільшення обсягів виробництва в суміжних галузях (легкій та хімічній промисловості, чорній і кольоровій металургії,) до 300%.

Розвиток машинобудування чинить суттєвий комплексе- і системоутворюючий вплив на економіку регіонів, активно впливає на підвищення їх промислового потенціалу і комплексну організацію, оптимізує галузеву, організаційну, територіальну структуру господарства, рівень і структуру зайнятості населення.

Частка машинобудівної галузі в обсягах промислового виробництва України у 2013 році становила 14%, у ВВП країни – 9,4%, у кількості працюючих у промисловості – понад 20%, в експорті товарів з країни – 16,8%. Динаміка виробництва основних видів продукції машинобудівного комплексу за 2011-2013 роки наведена у табл. 9.10.

Таблиця 9.10

Динаміка виробництва основних видів продукції машинобудівного комплексу за 2011-2013 роки

Види продукціїРоки
201120122013
Двигуни та силові гідравлічні, пневматичні установки, млн. шт.1,21,11,3
Помпи, тис. шт.261253231
Крани мостові, пересувні, крани портальні, шт.356307269
Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні, тис. шт.4,04,54,1
Устатковання холодильне або морозильне, тис. шт.228226265
Трактори для сільського та лісового господарства, тис. шт.6.85,34,3
Розпушувачі та культиватори, тис, шт.7,44,74,4
Борони дискові, тис. ПІТ.7,41.62,0
Сівалки, тис. шт.4,92,73,6
Косарки (у т.ч. тракторні навісні різальні механізми), тис. шт.2,32,82,7
Комбайни зернозбиральні, шт.3995968 117
Верстати токарні, свердлувальні, фрезерувальні, шт.103108
Машини, молоти кувальні, преси, шт.225111
Верстати для обробл. деревини і твердих матеріалів, тис. піт.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1,52,01.3
Конвертери і машини ливарні для металургії тис. шт.6,85,12,7
Валки до прокатних станів, тис. шт.9,610,28,0
Машини бурильні та прохідницькі, тис. шт.1,71.90,9
Екскаватори, шт.1167848
Обладнання промислове для перероблення м'яса або птиці, тис. шт.11,033,618,9
Автомобілі легкові, тис. шт.97,569,745,8
Автобуси, тис. шт.3,73,62,6
Автомобілі вантажні, тис. шт.3,22,92,0
Причепи та напівпричепи для перевезення вантажів, т ис. шт.26,221,729,8
Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, несамохідні, тис. шт.52,725,3

Джерело: ..ДСС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

Структура МБК складна, у загальному вигляді в його складі виділяються три великі групи галузей: 1) машинобудування (16 комплексних інтегрованих галузей, 90 галузей і підгалузей); 2) промисловість металоконструкцій і металовиробів (14 галузей і окремих виробництв); 3) ремонт машин і устаткування (16 галузей). Основними стадіями технологічного процесу машинобудівного виробництва є – заготовка, механічна обробка та складання; основні форми організації виробництва – кооперування, концентрація та спеціалізація. Дві останніх форми потребують підсилення. Також для МБК характерні такі форми спеціалізації виробництва, як: предметна спеціалізація (сільськогосподарське, транспортне машинобудування); подетальна спеціалізація (виробництво деталей, запчастин); технологічна спеціалізація (ковальсько-пресове устаткування) та ремонтні роботи.

Машинобудування України включає близько 2 500 підприємств і організацій, у яких працюють майже 1,2 млн. чол. Крім того в галузі функціонує понад 2 тис. малих і спільних підприємств. Загалом, продукція українського машинобудування, за винятком окремих галузей та видів продукції, має недостатній рівень конкурентоспроможності, як на світовому, так і внутрішньому ринку. Це зумовлено багатьма чинниками, а особливо низькими темпами модернізації та інноваційності вітчизняного машинобудівного виробництва.

Товарні потоки експорту-імпорту машинобудівної продукції у 2010- 2012 рр. мали тенденцію до зростання, але у 2013 р. відбулось значне скорочення обсягів експорту продукції МБК – на 20,3% (або на 2,7 млрд. дол. США). Імпорт продукції машинобудування у 2010-2013 pp. зростав більш високими темпами порівняно з експортом. Одночасно зростало і від'ємне значення сальдо зовнішньої торгівлі України продукцією МБК. У 2013 р. відбулось його скорочення на 300 млн. дол. США у результаті падіння як обсягів експорту, так і імпорту продукції.

В Україні розвинуті практично всі галузі машинобудівного комплексу, держава традиційно спеціалізувалася на металомістких галузях машинобудування (енергетичному, металургійному, гірничошахтному, транспортному), випуску сільськогосподарських машин, верстатобудуванні. Нині пріоритетними повинні бути галузі точного машинобудування, приладобудування, ракетно-космічного та авіаційного, ВПК. Стратегічний шлях розвитку галузі це – розвиток менш матеріало-, метало-, енергоємних галузей. Найбільшими сферами за чисельністю промислово-виробничого персоналу є приладобудування, тракторне і сільськогосподарське, електротехнічне, залізничного транспорту, автомобільне, хімічне та нафтохімічне, верстатобудівне та інструментальне машинобудування.

Фактори розвитку машинобудівного комплексу різні: сировини, споживача, транспортної забезпеченості, трудових ресурсів. Розміщення машинобудування знаходиться в прямій залежності від техніко-економічної специфіки виробництва, передусім від можливостей спеціалізації і кооперування. Тому такі форми організації виробництва як спеціалізація і кооперування виступають чинниками розвитку машинобудування.

У машинобудуванні України індекс промислової продукції в 2013 році становив 86,8% (табл.9.11), в т.ч. у виробництві електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури – 96,3%, машин і устаткування загального призначення – 108,3%, для сільського та лісового господарства – 87,3%, металургії – 84,9%, для добувної промисловості та будівництва – 83,1%, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 89,3%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 65,5%. За 2013 р. вироблено 4,3 тис. тракторів для сільського та лісового господарства; 1,1 тис. верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів; 225 тис. пральних машин і для сушіння одягу; 45,8 тис. легкових автомобілів; 2,6 тис. автобусів (табл. 9.10).

Таблиця 9.11

Основні показники розвитку машинобудування Україні у 2010-2013 pp.

ПоказникиРоки
20102011201220132013/ 2012, %
1.Обсяги реалізованої продукції (у фактичних цінах), млн. грн.99 270,5133 469,0148 533,1108 134,072,8
2.Індекси промислової продукції, %, у тому чпслі:136,1117,294,086,8-
3.виробництво машин та устаткування121,1112,590,089,7-
4.виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування124,2114,788,486,4-
5.виробництво транспортних засобів та устаткування161,9122,6100,179,6-
6.виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів123,8121,579,889,3-
7.виробництво інших транспортних засобів172,0122,9103,878,2-
8.Капітальні інвестиції, млн. грн.4 769,06 334,07 555,06 084,280,5
9.Обсяг прямих іноземних інвестицій (на початок року), млн. дол. США1 1451 177,61 114,21 000,789,8
10.Фінансовий результат до оподаткування, млн. гри.6 859,014 637,613 214,35 581,942,2
11.Рентабельність операційної діяльності, %7,09,310,61 7.0-
12.Питома вага збиткових підприємств, %41,834,434,837,1-
13.Питома вага прибуткових підприємств, %58,265,6І 65,262,9-

Джерело: ... ДСС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http ://www .ukrstat.gov.ua

Вчені та фахівці з регіональної економіки виділяють такі основні елементи галузевої структури (групи галузей) машинобудівного комплексу: важке машинобудування; загальне машинобудування; середнє машинобудування; виробництво точних машин, приладів, механізмів та інструментів (точне машинобудування); виробництво металічних виробів і заготовок; ремонт машин і устаткування.

Важке машинобудування включає виробництво машин і устаткування для гірничої, хімічної, вугільної, нафтової, газової промисловості, металургії, транспорту, потужних гідравлічних та парових турбін тощо. Для галузі характерні підприємства низької трудомісткості, високої металомісткості (металомісткі), низької транспортабельності продукції. Підприємства розмішуються переважно в Донецькому, Придніпровському, Північно-Східному економічних районах, орієнтуються на наявність або близькість розміщення металургійних підприємств. Важке машинобудування характеризується випуском продукції невеликими серіями, але значної одиничної потужності.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Мартусенко І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.3. Машинобудівний комплекс“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Тема 2. Закономірності регіональної економіки, основні принципи та фактори формування економіки регіонів

 • Тема 3. Економічне районування та територіальна структура господарського комплексу

 • Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

 • Тема 5. Регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком в Україні

 • Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Тема 7. Природний та трудовий потенціал України

 • РОЗДІЛ II. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ В РЕПОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

 • 9.2. Гірничо-металургійний комплекс

 • 9.3. Машинобудівний комплекс
 • 9.4. Хімічна промисловість

 • 9.5. Лісопромисловий комплекс

 • 9.6. Будівельно-індустріальний комплекс

 • 9.7. Агропромисловий комплекс

 • 9.8. Транспортно-комунікаційний комплекс

 • 9.9. Соціальний комплекс

 • РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та и інтеграція в європейські та інші світові структури

 • Тема 12. Фактории сталого розвитку продуктивних сил

 • РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Тема 14. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

 • Тема 15. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи