Розділ «4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв»

Географія промислових комплексів

Хімічна промисловість є основою хімізації народного господарства - процесу широкого застосування хімічних технологій, синтетичних матеріалів у різних його галузях. Сучасна хімія має величезні переваги перед механічними способами обробки речовин. Це дає змогу перетворювати на цінні промислові продукти великі маси хімічної мінеральної сировини.

До найвідоміших видів сировини належать: апатити, фосфорити, калійні солі, мірабіліт, кухонні солі, сірка, барити, вапняки, гіпси та ін. Окрім хімічної мінеральної сировини, хімія використовує для переробки величезну кількість органічного палива - нафти, газу, вугілля, а також деревини та іншої сировини рослинного походження. У процесі хімічної переробки різних видів сировинних ресурсів хімія застосовує багато прісної води і повітря.

На базі хімічної технології залучаються до переробки нові види сировини, дорога дефіцитна харчова сировина замінюється деревною та мінеральною, поглиблюється комплексна переробка продуктів органічного синтезу, утилізуються відходи чорної та кольорової металургії, легкої і харчової промисловостей.

Оскільки сировинна база хімічної промисловості диференціюється залежно від природної й економічної специфіки окремих районів, виникають різні за спеціалізацією і структурою хімічні комплекси. Наприклад, в одних районах розвивається гірничохімічна промисловість, в інших - нафтогазохімічна, вуглехімічна, лісохімічна тощо. Слід зазначити, що хімічна індустрія має досить сильний вплив на сировинну базу, вона часто може призводити до зміни структури використовуваної сировини. Так, у процесі виробництва азотних туків тривалий час використовували продукти переробки коксу, а тому їх одержували переважно у металургійних районах (Донбас, Придніпровський район). На сьогодні азотно-тукова промисловість використовує для переробки природний газ. У зв'язку з цим виникли нові райони її розвитку на Заході України (Рівне) та у Придніпров'ї (Черкаси).

Хімічна промисловість комбінується з нафтопереробкою, коксуванням вугілля, чорною і кольоровою металургією, лісопромисловим виробництвом. На основі комбінування виникають складні технологічні процеси, в результаті яких формуються промислові комплекси хімічного напряму. Так, хімічна індустрія відіграє важливу роль у процесі формування промислових комплексів, що спеціалізуються на переробці нафти й газу (нафтохімічні та газохімічні комплекси), лісосировини (лісохімічні комплекси), вугілля і сланців (вугле- і сланцехімічні комплекси).

Під час оцінювання факторів розміщення галузей і виробництв хімії варто звернути увагу на витрати сировини, палива й енергії, а також на обсяг споживання продукції.

Сировинний фактор має вирішальне значення під час виробництва капролактаму, ацетилену, аміаку та ін. Наприклад, щоб одержати 1 т капролактаму, потрібно витратити 8 т сировини; для виробництва 1 т ацетилену на базі карбіду кальцію витрати сировини становлять 4,5 т, а 1 т аміаку з коксу - 5,5 т. Великі витрати сировини необхідні для виробництва соди, синтетичного каучуку" азотних туків, пластичних мас. В окремих виробництвах частка сировини у собівартості готової продукції коливається від 40 до 90 %. При цьому норми її витрат можуть бути невеликими, але цінність надто висока, що призводить до збільшення частки сировини у сумарних витратах виробництва.

Крім гірничохімічної та органічної сировини, хімія споживає велику кількість води. Забезпечення хімічних виробництв водою - актуальне завдання сучасної територіальної організації промисловості. За водомісткістю хімія нині значно випереджає такі галузі, як чорна і кольорова металургія, целюлозно-паперова і текстильна промисловості. Наприклад, у процесі виробництва хімічних волокон води на 1 т продукції витрачається у 25 разів більше, ніж при виплавці 1 т чавуну, і в 10 разів більше, порівняно з виробництвом такої самої кількості міді або цинку.

Водний фактор певною мірою перешкоджає розвитку хімії в районах з напруженим водним балансом. Складність розвитку хімічних виробництв полягає також у тому, що багаторазове використання води для більшості з них поки що неможливе. Щоб не допустити забруднення водоймищ і ґрунтів, потрібно очищувати стічні води.

Хімічна промисловість споживає порівняно багато палива й енергії. Паливно-енергетичний фактор посилює тяжіння хімічних виробництв до джерел сировини (нафти, газу, вугілля). Формування хімічних комплексів стає особливо ефективним у тих районах, де паливні ресурси поєднуються з гідроенергією (наприклад, у Поволзькому районі Росії). Низка хімічних виробництв орієнтується тільки на джерела енергії (одержання синтетичного каучуку на базі ацетилену потребує до 15 тис. кВт o год на 1 т готової продукції, а фосфору шляхом електровозгонки - до 20 тис. кВт * год).

Споживний фактор має найбільший вплив на розміщення виробництва мінеральних добрив (за винятком калійних) і сірчаної кислоти. До районів споживання тяжіють також виробництва органічного синтезу (виробництво пластмас, гумотехнічних виробів, шинне виробництво). Це переважно верхні "поверхи" багатостадійного технологічного процесу.

Оцінюючи вплив різних факторів на розташування хімічних виробництв, можна виокремити три групи галузей: сировинної орієнтації - гірнича хімія, переробка сірчистих і коксових газів, виробництво кальцинованої соди, калійних добрив та ін.; паливно-енергетичної орієнтації - виробництво синтетичного каучуку, хімічних волокон і ниток, синтетичних смол, каустичної соди тощо; споживної орієнтації - виробництво сірчаної кислоти, азотних і фосфатних добрив, шинна промисловість та ін.

Хімічний комплекс України має складну структуру, до нього належать такі головні галузі: гірничохімічна (видобуток природних сірчаних руд, фосфоритів, калійних і кухонних солей, карбонатної сировини та ін.); основна хімія (виробництво кислот, соди, мінеральних добрив, лугів); промисловість полімерних матеріалів, синтетичних смол і пластмас, хімічних волокон і ниток та багато нафтохімічних виробництв.

3 1991 р. почався спад виробництва в хімічному комплексі, що тривав до 1997 р. За цей період обсяги товарної продукції зменшилися майже на 60%, а деяких видів продукції - на 70-95% (синтетичні миючі засоби, пластмаси, хімічні засоби захисту рослин, синтетичні барвники). Найменше скоротився випуск експортоорієнтованої продукції: виробництво шин - на 35 %, аміаку - на 21, соди кальцинованої - на 38, каустичної - на 40 %. Щодо інших найважливіших видів хімічної продукції зниження перевершило 50 %. У 2007 р. хімічна та нафтохімічна промисловості виробляли 36 % продукції, порівняно з рівнем виробництва 1990 р. (табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Індекси продукції за галузями хімічної та нафтохімічної промисловості

Індекси продукції за галузями хімічної та нафтохімічної промисловості

Гірничохімічна промисловість спирається значною мірою на власні мінеральні ресурси калійних солей, самородної сірки, кухонної солі, фосфатної сировини (фосфорити), баритів, карбонатної сировини, солей йоду і брому, мінеральних фарб.

Залягання гірничохімічної сировини в межах України виявлені у Прикарпатті, на території Донбасу (Слов'янсько-Артемівський район), у Причорноморському (Сиваш) та деяких інших районах.

Один із найбільших районів гірничої хімії - Прикарпатський. На базі розвіданих родовищ самородної сірки тут працюють два великі сірчані комбінати у Роздолі та Новояворівську (Львівська область). Промислові запаси калійних солей зосереджені у Калуському і Стебницькому родовищах. Сировина переробляється на комбінатах, які виробляють хлорні калійні добрива та інші хімічні продукти. Крім виробництва калійних добрив, на виробничому об'єднанні "Оріана" у Калуші налагоджено випуск магнію.

Важливим районом гірничохімічної промисловості був і залишається Донбас, у межах якого залягають кам'яні солі (Артемівське, Слов'янське та Новокарфагенське родовища). На базі цих родовищ працюють потужні комбінати у Слов'янську (об'єднання "Хімпром"), Лисичанську (содовий завод). Випускається кальцинована та каустична сода, бікарбонат натрію. Кальциновану соду застосовують у виробництві скла, а каустичну - у текстильній промисловості, виробництві штучного волокна, миловарінні, у нафтопереробній галузі.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія промислових комплексів» автора Іщук С.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 3.2. Природні передумови

 • 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

 • Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

 • 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

 • 4.4. Машинобудівний комплекс

 • 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв
 • 4.6. Лісопромисловий комплекс

 • 4.7. Будівельний комплекс

 • 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання

 • 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах

 • Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

 • 6.2. Гірничодобувна промисловість

 • 6.3. Світова металургія

 • 6.4. Машинобудування

 • 6.5. Хімічна промисловість

 • 6.6. Лісова промисловість

 • 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості

 • 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел

 • Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 • 7.2. Придніпровський промисловий район

 • 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район

 • 7.4. Київський промисловий район

 • 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

 • 7.6. Причорноморський промисловий район

 • 7.7. Подільський промисловий район

 • 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи