Розділ «ЛІТЕРАТУРА»

Географія промислових комплексів

Основна література

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. - М. : Мысль, 1983.- 348 с.

2. Баранский H.H. Избранные труды. Становление советской экономической географии / H.H. Баранский. - М.: Мысль, 1980. - 288 с.

3. Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района : теорет.-метод. аспекты / В.К. Бугаев. - Л.: Наука, 1986. -168 с.

4. Географія України (матеріали для практ. і семінар, занять та вказівки до їх виконання) / [за ред. проф. Я. Жупанського і доц. I. Пушкара]. - Т., 1997. - 402 с.

5. Голиков А.П. Стратегия регионального развития: учеб. пособие / А.П. Голиков. - X.: ХНУ, 2001. - 40 с.

6. Голиков А.П. Экономика Украины: факторы производства, отраслевая структура, размещение, тенденции развития : учеб. пособие / А.П. Голиков, H.A. Казакова, Е.А. Шуба. - X., 2003.

- 163 с.

7. Деменев А.Л. Эффективность специализации и комплексного развития промышленных узлов / А.Л. Деменев. - Свердловск, 1980. - 89 с.

8. Дербинова М.П. Промышленные узлы : курс лекций / М.П. Дербинова. - М. : МГУ, 1977. - 78 с.

9. Заставний Ф.Д. Географія України / Ф. Д. Заставний. - Л. : Світ, 1994. - 472 с.

10. Іщук C.І. Географія промислових комплексів / СІ. Іщук.- К. : ВШОЛ, 1993. - 135 с.

11. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва / СІ. Іщук. - К. : Паливода, 2002. - 260 с,

12. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування / СІ. Іщук. - К. : ЄУФМБ, 1996. - 242 с.

13. Коваленко Ю.Н. Научные основы территориальной организации промышленных комплексов / Ю.Н. Коваленко. - К. ; Будівельник, 1977. -174 с.

14. Колосовский H.H. Теория экономического районирования. / H.H. Колосовский. - М. : Мысль, 1969. - 336 с.

15. Корецъкий Л.М. Географія промисловості Української PCP (умови формування промислових територіальних комплексів) / Л.М. Корецький, М.М. Паламарчук. - К. : Наук, думка, 1967. - 326 с.

16. Маринич A.M. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : теорет. и метод, исслед. / A.M. Маринич, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко. - К., 1990. - 200 с.

17. Моделирование территориально-производственных комплексов (методология, теория, метод). - Львов : Вища шк., Изд-во при Львов, ун-те, 1981. - 134 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія промислових комплексів» автора Іщук С.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛІТЕРАТУРА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 3.2. Природні передумови

 • 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

 • Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

 • 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

 • 4.4. Машинобудівний комплекс

 • 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв

 • 4.6. Лісопромисловий комплекс

 • 4.7. Будівельний комплекс

 • 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання

 • 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах

 • Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

 • 6.2. Гірничодобувна промисловість

 • 6.3. Світова металургія

 • 6.4. Машинобудування

 • 6.5. Хімічна промисловість

 • 6.6. Лісова промисловість

 • 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості

 • 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел

 • Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 • 7.2. Придніпровський промисловий район

 • 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район

 • 7.4. Київський промисловий район

 • 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

 • 7.6. Причорноморський промисловий район

 • 7.7. Подільський промисловий район

 • 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • ЛІТЕРАТУРА
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи