Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

Географія промислових комплексів


4.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія


У процесі дослідження проблем розміщення і територіальної організації виробництва широко вживається категорія "міжгалузевий територіальний комплекс". Вчення про міжгалузеві комплекси стало особливо актуальним після того, як у наукових дослідженнях почали застосовувати системний підхід, а в практичній діяльності - метод міжгалузевих балансів.

Дослідження конкретних міжгалузевих комплексів у межах окремих держав, економічних районів, адміністративних областей набуває все більшої актуальності. Значний внесок у цей напрям зробили вчені України.

У працях українських учених - економіко-географів (А.Т. Ващенка, О.І. Шаблія) міжгалузевий комплекс розглядається як система економічно взаємопов'язаних галузей виробничої і (або) невиробничої сфер. Кожен міжгалузевий комплекс формується в конкретних соціально-економічних умовах унаслідок кооперації та інтеграції підприємств, організацій, установ та галузей.

Виокремлення міжгалузевих комплексів ґрунтується в основному на економічних факторах, у результаті дії яких взаємопов'язуються різні галузі. До них насамперед належать виробничі зв'язки, що виникають під час поставок сировини, напівфабрикатів, готової продукції, а також у процесі комбінування виробництва, кооперування галузей і підприємств. На основі виробничих зв'язків у межах кожного макроекономічного району функціонують такі міжгалузеві комплекси, як паливно-енергетичний, машинобудівний, агропромисловий, транспортно-економічний та інші, що характеризуються широкою спеціалізацією, мають велику сукупність взаємопов'язаних ланок виробництв. Окрім цих провідних комплексів широкої спеціалізації, вирізняють і вузькоспеціалізовані (будівельний, лісопромисловий, рибопромисловий та ін.). Усі міжгалузеві комплекси функціонують у межах TBK району як органічно взаємопов'язані елементи складного структурного утворення. Комплекс району при цьому розглядається як органічна єдність усіх структурних елементів на його території, а міжгалузеві комплекси є підсистемами TBK економічного району і його територіальних структурних частин.

Міжгалузеві територіальні комплекси визначаються як реальні явища. У більшості випадків такі комплекси називають підсистемами макрорайонів. Однак досить складно встановити характер внутрішніх частин (підсистем), що взаємодіють. В одних випадках виділяють взаємодіючі галузі та виробництва, в інших - взаємодіючі підприємства, а також первинні форми комплексного зосередження виробництва (елементарні комплекси), які взаємодіють. Не менш складним завданням є чітке розмежування характеру комплексоутворювальних зв'язків. Тут погляди не збігаються: одні автори акцентують увагу на економічних зв'язках, інші - на виробничих (техніко-економічних) або технологічних.

Варто зауважити, що міжгалузеві комплекси в економ і ко-географічній та економічній науці вивчались переважно як підсистеми сфери матеріального виробництва. При цьому увага науки і практики акцентувалась на дослідженні сукупностей взаємодіючих галузей і виробництв промисловості, сільського господарства, транспорту і зв'язку, що задовольняють виробничі потреби, матеріально-технічне постачання підприємств та ін. Об'єкти, що належать до невиробничої сфери, часто при цьому не враховувалися або входили до складу міжгалузевих комплексів як такі, що обслуговують основні виробничі ланки. В результаті спостерігається нечіткість у науковій інтерпретації власне поняття міжгалузевого комплексу.

На основі системного підходу вирізняють родові, видові та підвидові міжгалузеві комплекси (системи). Міжгалузеві територіальні системи, в яких компонентами є лише великі сфери людської діяльності без поглибленого їх галузевого поділу, утворюють окремий клас родових систем. Це переважно низка систем, що виокремлюються на основі попарного поєднання великих сфер господарської діяльності, наприклад, науково-виробничі міжгалузеві комплекси у вигляді об'єднань науки з виробництвом у межах держави або певних її регіонів. Другу групу міжгалузевих територіальних систем формують певні сукупності галузей однієї сфери господарства (виробничої або невиробничої), але різних його секторів, їх називають видовими системами. Агропромисловий комплекс України об'єднує такі сектори: виробництво сільськогосподарської продукції, її промислову переробку та реалізацію.

У кожному виді системи виділяються підвиди. Вони представлені кількома галузями певного сектору економіки - промисловості, сільського господарства чи транспорту. Прикладом підвидової системи може бути виноградарсько-виноробний, цукробуряковий, плодоовочеконсервний, молокопереробний та інші міжгалузеві утворення в системі АПК.

Можна стверджувати, що в територіальній організації виробництва є найрізноманітніші комбінації системоутворювальних відносин в одній і тій самій множині галузей. Досить поширені територіальні сукупності підприємств і галузей, що розвиваються на основі спільності їх походження (генетична ознака). Вони пов'язані послідовною і паралельною переробкою певного типу сировини, включаючи її видобування (вирощування). До них належать arpo-, рибо- та лісопромислові комплекси з найрізноманітнішими комбінаціями виробничих процесів. Ці комплекси утворюються на основі взаємозв'язків тих галузей (підгалузей) виробничої і невиробничої сфер, які мають загальну вихідну вершину розвитку.

Міжгалузеві комплекси вирізняються також на основі сукупності кількох галузей. Діяльність підприємств цих галузей спрямована на розв'язання певної народногосподарської або регіональної проблеми. Одним із таких міжгалузевих комплексів може бути продовольчий комплекс держави чи її окремих регіонів. Він є частиною агропромислового комплексу й охоплює такі головні ланки:

1) виробництво сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження;

2) виробництво засобів виробництва для всіх галузей продовольчого комплексу;

3) харчова промисловість, що переробляє сільськогосподарську сировину;

4) рибне господарство;

б) обслуговуючі виробництва: виробнича інфраструктура, роздрібна торгівля продовольчими товарами, громадське харчування, підготовка кадрів для всіх сфер комплексу, науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні та проектно-технологічні організації, дослідні станції.

У практиці територіальної організації виробництва увагу дослідників привертають програмні міжгалузеві комплекси. До їх складу входять галузі, що пов'язані між собою для досягнення певної мети, заданої їм економічною, соціальною, екологічною або науково-технічною програмами. Це можуть бути різні програми - енергетична, продовольча та ін., що розробляються науковими закладами і впроваджуються (реалізуються) в процесі управління господарством країни.

Міжгалузеві комплекси формуються на основі галузей, що виступають як комплексоутворювальні та виконують головні економічні й соціальні функції. У комплексоутворенні беруть участь галузі виробничого і невиробничого призначення, тобто ті, що безпосередньо виготовляють певний продукт, і ті, які обслуговують основні виробничі процеси.

Найважливішими ознаками формування міжгалузевих територіальних комплексів більшість дослідників вважають: виробничу (економічну) і територіальну (географічну). Виробнича ознака - спеціалізація (функція) і структура міжгалузевих комплексів, територіальна - територіальна організація їх продуктивних сил. Головна ознака - виробнича. Вона дає змогу визначити функції міжгалузевих комплексів, їх роль у географічному поділі та кооперуванні праці, характер взаємозв'язків підприємств і виробництв. Територіальна є доповнювальною і розкриває особливості організації та тяжіння території (периферії) до центрів господарської діяльності, що виступають ядрами у виробничому процесі.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія промислових комплексів» автора Іщук С.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 3.2. Природні передумови

 • 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

 • Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ
 • 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

 • 4.4. Машинобудівний комплекс

 • 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв

 • 4.6. Лісопромисловий комплекс

 • 4.7. Будівельний комплекс

 • 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання

 • 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах

 • Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

 • 6.2. Гірничодобувна промисловість

 • 6.3. Світова металургія

 • 6.4. Машинобудування

 • 6.5. Хімічна промисловість

 • 6.6. Лісова промисловість

 • 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості

 • 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел

 • Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 • 7.2. Придніпровський промисловий район

 • 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район

 • 7.4. Київський промисловий район

 • 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

 • 7.6. Причорноморський промисловий район

 • 7.7. Подільський промисловий район

 • 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи