Розділ «3.5. Агломераційний і вузловий ефекти»

Географія промислових комплексів


3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об'єктів суспільно-географічних досліджень


У процесі формування локальних промислових комплексів, що розвиваються в умовах високого рівня урбанізації та концентрації населення, виникають додаткові фактори зростання економічної ефективності їх функціонування. Вони отримали назву вузлового та агломераційного ефектів. Вузловий ефект виникає за рахунок економії на масштабах виробництва, агломераційний - за рахунок подрібненості й модульності скупчених промислових підприємств. Для його дослідження потрібно з'ясувати, що таке промислові вузли та агломерації.

У розвитку і розміщенні продуктивних сил країни важливу роль відіграють промислові вузли, які в багатьох промислових районах виступають найважливішими формами територіальної організації промислового виробництва. В індустріально розвинених районах формування великих промислових вузлів часто розглядається як найбільш швидкий і економічно вигідний шлях вирішення важливих народногосподарських завдань, У нових промислових районах створення промислових вузлів дає змогу найефективніше залучити до виробництва значні сировинні та паливно-енергетичні ресурси.

В умовах науково-технічної революції значення промислових вузлів як ефективної форми територіальної організації продуктивних сил ще більше посилюється, адже їх формування дозволяє здійснювати концентрований і випереджальний розвиток прогресивних галузей промисловості, оперативно впроваджувати у виробництво останні досягнення науки і техніки.

Створення великих промислових вузлів потребує значних капітальних вкладень протягом тривалого часу, однак після завершення їх будівництва досягається значний народногосподарський ефект і швидко окупаються вкладені кошти.

Зосереджені у великих вузлах спеціалізовані виробництва, як правило, міжрайонного значення відрізняються підвищеною фондо- та електроозброєністю, що дає змогу досягти високої продуктивності праці та знизити собівартість продукції.

Важливими є питання оптимізації складу і потужності підприємств промислових вузлів, комплексного поєднання розвитку промисловості і галузей сфери послуг, залучення необхідної кількості будівельників і робітників промисловості, забезпечення мінімальних термінів спорудження об'єктів і максимального скорочення витрат на їх створення. Отже, подальше удосконалення планування формування промислових вузлів є однією з актуальних проблем розвитку продуктивних сил країни.

Наукою доведено, що вузлове розміщення промислових об'єктів різко скорочує всі витрати, а саме: за рахунок кооперування підприємств - до 55 %, при створенні спільних комунікацій - 30, у результаті компактного розміщення об'єктів на території - на 10, за рахунок інших факторів - до 5 %1,

Велике теоретичне і практичне значення має наукове визначення терміна "промисловий вузол". Незважаючи на те, що в науковій літературі трапляються досить різні тлумачення цього поняття, абсолютна більшість учених вважає, що основною ознакою промислового вузла є виробничі зв'язки між підприємствами, які розташовані на території міста або декількох міських поселень.

Промисловий вузол - це комплексне утворення, завдяки якому забезпечується ефективність територіальної організації виробництва. Обов'язковою умовою такого утворення є взаємопов'язане поєднання підприємств на основі спільності використання природних, трудових ресурсів, місцевої матеріально-технічної бази, виробничої та соціальної інфраструктур.

"Підприємства промислового вузла, - зазначав Ю.Г. Саушкін, - мають бути максимально пов'язані між собою в техніко-економічному, в тому числі технологічному, значенні - одне підприємство може переробляти сировину і напівфабрикати іншого, використовувати відходи виробництва, виробляти устаткування, частини машин, деталі для підприємств вузла та ін."2.

В основу виявлення й обґрунтування промислових вузлів може бути покладена низка ознак. Головні з них досить повно висвітлені в роботах А.Т. Хрущова. Учений вважає, що до таких ознак належать: ступінь комплексності й особливості спеціалізації виробничо-територіального поєднання; єдність транспортно-географічного положення пов'язаних між собою підприємств; спільність інфраструктури з урахуванням усіх видів виробничого обслуговування (будівельна база, транспортні й енергетичні споруди, підсобні та допоміжні виробництва, водопостачання та ін.); спільність системи розселення людей (населених місць); економічна ефективність територіальної організації виробництва.

З огляду на основні ознаки промисловий вузол - це локалізоване виробничо-територіальне поєднання комплексного характеру, де за взаємного наближення підприємства об'єднані між собою тісними виробничими і виробничо-технологічними зв'язками, спільністю транспортно-географічного положення, спільними системами інфраструктури і населених місць з метою найефективнішого використання матеріальних і трудових ресурсів.

Поняття "промисловий вузол" суттєво відрізняється від понять "промисловий центр" і "промисловий пункт". Останні є нижчими ієрархічними ступенями промислового районування, вони входять до складу промислових вузлів. Тому промисловий вузол може охоплювати, як правильно стверджує багато дослідників, два, три і більше поселень, розміщених на відстані, що доступна для щоденних трудових поїздок населення. У цьому поєднанні насамперед досліджуються закономірності, особливості формування промислового комплексу, взаємодія всіх його складових виробництв із населенням і природою. Важливо також зазначити, що промисловий вузол - це та основа, на якій формуються і розвиваються системи населених місць.

Поняття "агломерація" запозичене для суспільно-географічної термінології з технічних та геологічних наук на початку XX ст. Воно походить від латинського aglomerare - приєднувати, скупчувати, накопичувати. Спочатку цей термін означав скупчення гірських порід (у геології), скупченість клітин мікроорганізмів (у біології), а також спікання дрібних рудних матеріалів для поліпшення їх металургійних властивостей (у металургії). В кожному випадку агломераційні скупчення характеризувались появою нових властивостей системи, в якій тісне концентроване поєднання окремих компонентів створювало додатковий ефект емерджентності.

У географічних науках поняття "агломерація" тривалий час існувало в межах теорії "штандортів" промисловості А. Вебера, де розглядалось як один із факторів формування ефективності виробництва і визначалось як процес концентрації в певній точці простору робочої сили, засобів виробництва і комунікацій. На основі праць А. Вебера та Ю. Кристаллера-Льоша (теорії центральних місць) сформульоване поняття міської агломерації- скупченої висококонцентрованої системи розселення, що виникає на базі великого міста або групи контактно розташованих міст, які створюють значну зону урбанізації та пов'язані тісними виробничими, комунально-побутовими, трудовими, культурними, рекреаційними та природоохоронними зв'язками.

Агломераційні утворення мають характер емерджентної системи і створюють додатковий соціально-економічний (синергетичний, агломераційний) ефект, оскільки в їх середовищі зростає рівень економічної активності населення, підвищується продуктивність праці, темпи розвитку науково-технічного прогресу, рівень комплексності господарства і територіальної інтеграції його складових тощо.

Отже, промислова агломерація - форма територіальної зосередженості виробництва, що сформувалась на основі урбанізованої концентрованої системи розселення. їй властива значна економічна ефективність розвитку промисловості за рахунок використання специфічних соціально-економічних переваг.

Промислові агломерації слід чітко відрізняти від інших форм територіальної зосередженості промисловості, що формуються на базі великих міст, зокрема, від промислових вузлів. На нашу думку, промислова агломерація істотно відрізняється від вузла як за кількісними, так і за якісними критеріями. Насамперед агломерація характеризується наявністю великого, переважно багатофункціонального міста, навколо якого сформувалась високоурбанізована індустріально розвинена прилегла зона (наприклад, Київська, Харківська, Донецько-Макіївська агломерації тощо). Навколо промислового вузла здебільшого немає високорозвиненої зони урбанізації, якій властиві були б потужні промислові функції (приміром, Криворізький, Маріупольський, Дрогобицько-Бориславський вузли та ін.).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія промислових комплексів» автора Іщук С.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.5. Агломераційний і вузловий ефекти“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 3.2. Природні передумови

 • 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти
 • Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

 • 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

 • 4.4. Машинобудівний комплекс

 • 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв

 • 4.6. Лісопромисловий комплекс

 • 4.7. Будівельний комплекс

 • 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання

 • 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах

 • Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

 • 6.2. Гірничодобувна промисловість

 • 6.3. Світова металургія

 • 6.4. Машинобудування

 • 6.5. Хімічна промисловість

 • 6.6. Лісова промисловість

 • 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості

 • 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел

 • Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 • 7.2. Придніпровський промисловий район

 • 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район

 • 7.4. Київський промисловий район

 • 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

 • 7.6. Причорноморський промисловий район

 • 7.7. Подільський промисловий район

 • 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи