Розділ «9.8. Соціальний комплекс України»

Регіональна економіка


Поняття соціального комплексу і його роль у суспільному розвитку України


Реформування економіки в Україні передбачає формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Це означає, що за спрямованістю всі економічні процеси певною мірою повинні мати соціальне забарвлення. Соціальна орієнтація означає підпорядкування виробництва споживачеві, задоволення масових потреб населення. У більшості розвинених країн потреби населення на початку — в середині XX ст. поставили перед бізнесом дві проблеми. Перша полягала в необхідності насичення чергового збільшеного обсягу матеріальних потреб і викликала стрімке наповнення ринку новими товарами і зростання цін, що скорочувало попит. Друга проблема була обумовлена появою нових потреб у галузях освіти, охорони здоров'я, культури, охорони природи і соціального захисту населення.

Вирішення другої проблеми пов'язане з розвитком соціального комплексу. Він визначається двома головними функціями. Перша полягає в тому, що завдяки його функціонуванню створюється комплекс життєвих благ, необхідних для нормального розширеного відтворення робочої сили, а друга — в тому, що заклади і підприємства цього комплексу забезпечують підвищення рівня життя членів суспільства [18].

Розвиток суспільного виробництва підпорядковується головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвитку, тим динамічніше змінюються людські потреби і сама структура життєвих благ, покликаних їх задовольняти та забезпечувати всебічний і гармонійний розвиток особистості.

Як суть, так і класифікація соціального комплексу розглядаються науковцями по-різному.

За формою соціальний комплекс є сукупністю підприємств різних форм власності і різних галузей, об'єднаних функцією виробництва послуг для населення. За змістом соціальний комплекс є складною, багаторівневою, ієрархічною системою, що включає елементи різного ступеня розвитку, масштабності, функціонального призначення. Як явище соціальний комплекс є певним способом задоволення потреб населення в послугах. Суть соціального комплексу полягає у задоволенні потреб населення в особливому соціально-економічному продукті — послугах. Таким чином, загальним для всіх елементів соціального комплексу, всіх галузей, підприємств, об'єктів є критерій "задоволення потреб в послугах".

Особливістю галузей соціального комплексу є територіальна локалізація споживання послуг.

Однією з найповніших класифікацій соціального комплексу є класифікація на основі класифікації інфраструктури, запропонованої Є.Г. Лаптєвою (рис. 9.12).

Соціальний комплекс, задовольняючи потреби населення в культурних цінностях, освіті, охороні здоров'я, комунальному обслуговуванні тощо, все більше впливає на виробництво матеріально-речового багатства шляхом прискорення науково-технічного прогресу, створення необхідних передумов для підвищення рівня зайнятості у суспільному виробництві та раціонального використання трудового потенціалу, забезпечення розширеного відтворення робочої сили, удосконалення структури вільного часу робітників. Водночас розвиток соціальної сфери сприяє розв'язанню таких соціальних завдань, як формування гармонійно розвиненої особистості, ліквідація культурно-побутових суперечностей між містом і селом, між соціальними групами населення і районами країни.


Сучасний стан розвитку та особливості розміщення соціального комплексу УкраїниВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Качана С.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.8. Соціальний комплекс України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • 1.2. Предмет і об'єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки

 • 1.3. Теорії та концепції регіональної економіки

 • Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

 • Розділ 3. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 • 3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика)

 • 3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонів

 • 3.4. Районне планування

 • Розділ 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

 • 4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства

 • 4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології

 • 4.4. Структура економічного регіону

 • 4.5. Проблемні регіони та їх типологія

 • 4.6. Регіони зі спеціальним режимом інвестування — спеціальні економічні зони

 • Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА

 • Розділ 6. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Частина ІІ. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

 • 7.2. Природно-ресурсний потенціал України

 • 7.3. Виробничий потенціал

 • 7.4. Науковий потенціал: суть, структура, динаміка

 • Розділ 8. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ

 • Розділ 9. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ Й РОЗМІЩЕННЯ

 • 9.2. Металургійний комплекс України

 • 9.3. Машинобудівний комплекс

 • 9.4. Хіміко-лісовий комплекс України

 • 9.5. Будівельний комплекс

 • 9.6. Агропромисловий комплекс України

 • 9.7. Легка промисловість України

 • 9.8. Соціальний комплекс України
 • 9.9. Транспортний комплекс і зв'язок

 • Розділ 10. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ, ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ

 • Розділ 11. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 • Частина III. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

 • Розділ 13. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 • 13.2. Донецький економічний район

 • 13.3. Придніпровський економічний район

 • 13.4. Північно-Східний економічний район

 • 13.5. Причорноморський економічний район

 • 13.6. Карпатський економічний район

 • 13.7. Подільський економічний район

 • 13.8. Центральний економічний район

 • 13.9. Волинський економічний район (Північно-Західний)

 • Частина IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА

 • 14.7. Спеціальні функції державного екологічного управління

 • Розділ 15. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 16. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • 16.4. Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної політики держави

 • 16.5. Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства

 • 16.6. Надання субсидій, дотацій, грандів і премій на природоохоронні цілі

 • 16.7. Цінові інструменти в контексті розвитку економічного механізму природокористування

 • 16.8. Екосистемні виплати і відшкодування

 • 16.9. Екологічне страхування

 • 16.10. Фонди охорони навколишнього природного середовища

 • Розділ 17. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

 • Розділ 18. СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи