Розділ «Словник економічних термінів»

Економічна теорія. Політекономія

Абсолютна перевага — конкурентна перевага виробника певного товару за рівнем продуктивності (ефективності). Абсолютну перевагу має той, хто використовує менше ресурсів на одиницю продукції.

Абстракція — метод наукового дослідження, користуючись яким відмовляються від поверхневих, другорядних характеристик явища чи процесу з тим, аби пізнати у ньому головне, найбільш суттєве і визначальне.

Агент (економічний) — будь-який суб'єкт (учасник) економічних відносин: споживач, виробник, фірма, банк, держава, працівник тощо.

Аграрні відносини — вид економічних відносин, пов'язаних із землею як особливим фактором виробництва, специфікою ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, формуванням і розподілом доходів аграріїв.

Агропромислова інтеграція — розвиток тісної виробничо-економічної взаємодії сільського господарства та відповідних галузей промисловості, транспорту, торгівлі тощо.

Адміністративно-командна (централізовано-планова, тоталітарна) економіка — тип економічної системи, у якій головна роль у розподілі виробничих ресурсів належить державі як власнику.

Активи підприємства — сукупні майнові цінності, що використовуються з метою одержання прибутку.

Акциз — вид непрямого податку, що включається в ціну деяких товарів масового споживання і предметів розкоші.

Акціонерне товариство (АТ) — господарське товариство, створене на основі централізації (об'єднання) капіталів через емісію і продаж цінних паперів — акцій.

- приватне АТ — товариство, акції якого розподілені серед вузького, наперед визначеного кола осіб і не поступають у відкритий продаж.

- публічне АТ — товариство, акції якого поступають на відкритий ринок і постійно обертаються на ньому.

Акція — титул власності, або володіння часткою капіталу в акціонерній корпорації, що дає права на: участь в управлінні (право голосу), отримання дивідендів та частини активів у разі її самоліквідації. Практикуються акції іменні і на пред'явника, звичайні і привілейовані. Звичайні акції дають право голосу, але не гарантують отримання дивідендів; привілейовані, навпаки, не дають права голосу, але гарантують дохід незалежно від підсумків роботи корпорації.

Альтернативна вартість (вартість втраченої можливості) — вартість того товару чи виду діяльності, від якої завжди доводиться відмовлятися (приносити в жертву) при виборі на користь іншого товару чи виду діяльності. У мінімізації альтернативної вартості ("ціни жертви") полягає суть економічного (раціонального) вибору.

Амортизаційна політика — встановлення державою строків служби, норм і порядку амортизаційного списання основного капіталу.

Амортизація — процес поступового зношення основного капіталу (необоротних активів) та перенесення їхньої вартості на вартість створюваних товарів.

Андеррайтинг — посередницькі послуги (зазвичай банківські) по первинному розміщенню цінних паперів шляхом публічної (відкритої) підписки.

Антиінфляційна політика — сукупність методів та інструментів державного регулювання, що використовуються з метою стримування темпів інфляції та управління нею.

Антимонопольна політика — заходи держави щодо недопущення або припинення монопольних зловживань з метою захисту економічної конкуренції.

Антициклічне регулювання економіки — дії держави, спрямовані на зменшення глибини циклічних коливань економіки, стабілізацію ринкової кон'юнктури.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Сірка А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Словник економічних термінів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. Економічна теорія як наука

 • Частина перша. Загальні основи економічного розвитку суспільства

 • Розділ 3. Суспільні відносини власності та економічні системи

 • Розділ 4. Суспільний поділ праці та обмін

 • Розділ 5. Гроші та грошовий обіг

 • Частина друга. Ринкова економіка та її суб'єкти

 • Розділ 7. Ринковий механізм функціонування економіки

 • Розділ. 8. Підприємництво та види підприємств

 • Розділ. 9. Капітал, витрати та прибуток підприємства

 • Розділ 10. Ринок праці та заробітна плата

 • Розділ. 11. Ринок капіталу

 • Розділ. 12. Ринок землі та специфіка аграрного виробництва

 • Частина третя. Національна економіка та роль держави

 • Розділ 14. Економічне зростання та цикли ділової активності

 • Розділ. 15. Безробіття та інфляція

 • Розділ. 16. Роль держави в ринковій економіці

 • Розділ 17. Фінансова система, податки та державний борг

 • Розділ. 18. Кредитно-банківська система

 • Розділ. 19. Розподіл доходів серед населення

 • Частина четверта. Світове господарство

 • Розділ. 21. Міжнародні валютні розрахунки

 • Розділ 22. Економічні аспекти глобальних проблем людства

 • Післямова

 • Словник економічних термінів
 • Рекомендована література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи