Розділ «Рекомендована література»

Економічна теорія. Політекономія

1. Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт.: Пер. с фр. — М.: Международные отношения, 1995.

2. Блауг М. Економічна теорія в ретроспектива Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Пав-личко "Основи", 2001. — 670 с.

3. Гальчинський A.C., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. — К.: Вища школа, 2007. — 503 с.

4. Довбенко M.B. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посібник. — К.: Видавничий центр "Академія", 2005. — 336 с.

5. Економічна енциклопедія: [у 3 т.] / Б.Д. Гаврилишин, C.B. Мочерний, O.A. Устенко та ін. — К.: Видавничий центр "Академія", 2000-2002.

6. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та О.З . Ватаманюка. — Львів: "Інтелект-Захід", 2008. — 540 с.

7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. — К.: Знання, 2012. — 206 с.

8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2008. — 719 с.

9. Економічна теорія: Політична економія: Підручник / За заг. ред. СІ. Юрія. — К.: Кондор, 2009. — 604 с.

10. Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / За ред. СВ. Степаненка. — К.: КНЕУ, 2010. — 743 с.

11. Історія економічних вчень: Підручник [у 2 ч.] / За ред. Базилевича В.Д. — К.: Знання, 2005.

12. Макконнелл K.P., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. У 2-х ч. / Пер. з англ. — Львів: Просвіта, 1997. — Ч.1.: Макроекономіка. — 671 с; -1999. — Ч.2.: Мікроекономіка. — 650 с.

13. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія: політекономічний аспект: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2008. — 524 с.

14. Менкъю Н.Г. Принципы экономике: Учебник для вузов / Пер. с англ. — СПб: Питер Ком, 2001. — 496 с.

15. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. — К.: Вища школа, 2003. — 591 с.

16. Петруня Ю.Е., Задоя A.A. Основы экономической теории: Учебн. пособие. — К.: Знання, 2008. — 420 с.

17. Політична економія: Навч. посібник / За ред. Г.І. Башняніна, Є.С Шевчук. — Львів: Магнолія плюс, 2006. — 308 с.

18. Політична економія: Навч. посібник / За ред. KT. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2008. — 508 с.

19. Політична економія: Підручник / За ред. В.Г. Федоренка. — К.: Алерта, 2008. — 487 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Сірка А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Рекомендована література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. Економічна теорія як наука

 • Частина перша. Загальні основи економічного розвитку суспільства

 • Розділ 3. Суспільні відносини власності та економічні системи

 • Розділ 4. Суспільний поділ праці та обмін

 • Розділ 5. Гроші та грошовий обіг

 • Частина друга. Ринкова економіка та її суб'єкти

 • Розділ 7. Ринковий механізм функціонування економіки

 • Розділ. 8. Підприємництво та види підприємств

 • Розділ. 9. Капітал, витрати та прибуток підприємства

 • Розділ 10. Ринок праці та заробітна плата

 • Розділ. 11. Ринок капіталу

 • Розділ. 12. Ринок землі та специфіка аграрного виробництва

 • Частина третя. Національна економіка та роль держави

 • Розділ 14. Економічне зростання та цикли ділової активності

 • Розділ. 15. Безробіття та інфляція

 • Розділ. 16. Роль держави в ринковій економіці

 • Розділ 17. Фінансова система, податки та державний борг

 • Розділ. 18. Кредитно-банківська система

 • Розділ. 19. Розподіл доходів серед населення

 • Частина четверта. Світове господарство

 • Розділ. 21. Міжнародні валютні розрахунки

 • Розділ 22. Економічні аспекти глобальних проблем людства

 • Післямова

 • Словник економічних термінів

 • Рекомендована література
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи