Розділ «ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення»

Статистика підприємств


1. Предмет, методи та основні завдання статистики підприємств1.1. Предмет та основні завдання статистики підприємств


Статистика підприємств як складова української статистичної практики та науки з'явилася наприкінці 90-х років XX століття. Формуванню нового напряму у розвитку національної статистичної системи сприяла ціла низка умов, серед яких визначальний вплив мали:

- правове визнання приватної власності, розвиток ринкових відносин і підприємництва в Україні, первинним суб'єктом якого, у тому числі на рівні ухвалення рішень, виступає не міністерство чи відомство, а саме підприємство;

- методологічна та організаційна неузгодженість статистичних даних про підприємства різних галузей, які необхідно було узгоджувати для побудови Системи національних рахунків і розрахунку на її основі макроекономічних показників;

- адаптація національної статистики до відповідних міжнародних норм і стандартів, зокрема перехід від побудови міжгалузевих балансів до системи національних рахунків. Це дає можливість здійснювати порівняння та аналіз індикаторів діяльності підприємств на міжнародному рівні, оцінювати їх конкурентоспроможність, забезпечувати довіру міжнародної спільноти до показників вітчизняної статистики підприємств.

Отже, комплекс системотворчих чинників, пов'язаних із зовнішнім і внутрішнім середовищем функціонування підприємств за ринкових умов, єдина методологічна основа оцінки господарської діяльності підприємств - план бухгалтерських рахунків, наближений

до міжнародних стандартів, та єдині методологічні межі, якими є Система національних рахунків, зумовили виокремлення в економічній статистиці відносно самостійної та цілісної підсистеми - статистики підприємств.

Зростання потреб органів державного та регіонального управління, бізнесу, науки, громадськості в якісній статистичній інформації про розвиток підприємництва в Україні, впливу показників діяльності підприємств на основні макроекономічні індикатори розвитку країни, необхідність гармонізації з теорією і практикою європейської статистики підприємств зумовили її поетапний розвиток в Україні, схематично зображений на рис. 1.1.

Об'єктом вивчення статистики підприємств як галузі економічної статистики є масові явища та процеси, пов'язані з господарською діяльністю підприємств різних видів діяльності, форм господарювання тощо.

Господарська діяльність підприємств пов'язана зі створенням продукції (товарів і послуг) для задоволення суспільних потреб з найменшими витратами на їх виробництво і реалізацію у різних сферах економічної діяльності. Види економічної діяльності2, які належать до сфери вивчення статистики підприємств, схематично зображені на рис. 1.2.

Системотворчим чинником, який одночасно забезпечує цілісність і відокремленість статистики підприємств як окремої системи та галузі статистичної науки та практики, є її предмет.

Предметом статистики підприємств є кількісна сторона масових явищ і процесів, які виражаються у сукупності економічних відносин, пов'язаних зі створенням та розвитком підприємств, виробництвом ними товарів та наданням ринкових послуг, їх реалізацією, споживанням та нагромадженням.

Предмет статистики підприємств нерозривно пов'язаний з якісним змістом кількісної сторони діяльності підприємств, а отже, з якісним економічним аналізом і прогнозуванням.

Основними завданнями статистики підприємств є такі:

o оцінка економічного стану, ресурсів і результатів господарської діяльності підприємств як інституційних одиниць ринкової економіки;

Етапи формування державної статистики підприємств України

Рис. 1.1. Етапи формування державної статистики підприємств України

Сфера охоплення статистики підприємств за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

Рис. 1.2. Сфера охоплення статистики підприємств за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

o аналіз структури та структурних зрушень в економіці держави та її регіонів за секторами економіки, видами діяльності, формами господарювання та іншими класифікаційними ознаками підприємств;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення
 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи