Розділ «4. Групування і класифікації у статистиці підприємств»

Статистика підприємств


4.1. Загальна характеристика групувань і класифікацій у статистиці підприємств


Одним із ключових інструментів статистичного дослідження, а саме - систематизації первинних даних про діяльність підприємств, є їх групування та класифікації. На відміну від групувань, класифікації розглядаються як стандарти і затверджуються Держспоживстандартом України.

До Державної системи класифікацій та кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні входять класифікації, класифікатори та номенклатури.

Класифікація - це систематизований за ієрархічним принципом розподіл явищ та об'єктів між групами, класами, розрядами на підставі їх збігу або різниці. Однією з основних характерних ознак класифікації є те, що один і той самий код мають багато об'єктів, які піддаються класифікації. Наприклад, вид діяльності за кодом С. 10.82 у Класифікації видів економічної діяльності мають усі підприємства країни, які виробляють какао, шоколад і цукрові кондитерські вироби.

Класифікатор - це систематизований, наприклад, за алфавітною ознакою, перелік об'єктів (держав світу, валют, адміністративно-територіальних одиниць тощо), кожен з яких має свій код. Наприклад, Україна у Класифікаторі країн світу має код 804.

Номенклатура - це перелік систематизованих певним чином об'єктів. Іноді термін "номенклатура" вживається як синонім терміна "класифікація". Наприклад, номенклатура продукції промисловості (НПП) побудована за ієрархічним принципом і відповідає тим самим вимогам, що й класифікація.

В Україні Державна система класифікації як база для переходу на сучасні методи організації статистичних спостережень створювалась протягом 1993-1997 років відповідно до Державної програми переходу на міжнародну систему обліку і статистики. Державною

4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

Таблиця 4.1. Групування та класифікації суб'єктів господарювання (підприємств)

Ознака групування/ класифікаціїГрупи/класи підприємств
Мета і характер діяльностіo Комерційні o Некомерційні
Організаційно-правова форма господарювання (згідно з Класифікатором організаційно-правових форм господарювання)o Підприємства: фермерське господарство, приватне, державне, казенне, комунальне, дочірнє, іноземне підприємство, підприємство споживчої кооперації o Господарські товариства: товариства з обмеженою відповідальністю, публічні акціонерні товариства, приватні акціонерні товариства, інші види товариств o Кооперативи o Об'єднання підприємств (асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдинг) o Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи o Інші організаційно-правові форми (підприємець - фізична особа, товарні, фондові біржі, кредитні спілки тощо)
Національна належність капіталуo Національні o Підприємства з іноземними інвестиціями o Іноземні
Спосіб утворення (заснування) та формування статутного капіталуo Унітарні - Корпоративні
Вид економічної діяльності (згідно з Класифікацією видів економічної діяльності)o Підприємства добувних видів економічної діяльності o Підприємства переробних видів економічної діяльності o Підприємства сфери послуг
Кількість працівників та розмір валового доходуo Великі o Середні o Малі
Порядок створення (ліквідації)o Створені як окремі підприємства o Створені в результаті злиття o Створені в результаті поділу o Ліквідовані в результаті злиття
Технологічна (територіальна) цілісність і ступінь підпорядкуванняo Головні (материнські) - Дочірні - Асоційовані o Філії
Стан ділової активностіo Активні (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); o Сплячі o Мертві
Контактністьo Доступні o Недоступні

Комерційними (суб'єктами підприємницької діяльності) називають підприємства, які провадять господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів і з метою одержання прибутку. Підприємства, господарська діяльність яких не має на меті одержання прибутку, є некомерційними.

Розподіл підприємств та інших суб'єктів підприємництва за організаційно-правовими формами господарювання визначений державним стандартом - Класифікацією організаційно-правових форм господарювання в Україні (документ розміщений на офіційному веб-сайті Держстату України у рубриці "Методологія та класифікації" ( ukrstat.g-v.ua ) програмою було визначено перелік державних класифікацій та відповідні міжнародні класифікації, які необхідно розробити як базові для гармонізації; визначено статус державних класифікацій, які прирівнювалися до державних стандартів та відповідно затверджувалися Держстандартом України. З повним переліком державних класифікацій, які використовуються у статистичній практиці, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України у рубриці "Методологія та класифікації" (ukrstat.g-v.ua).

У вітчизняній та зарубіжній статистиці групування та класифікації пов'язані з найважливішими якісними та кількісними ознаками, які відрізняють, або навпаки - об'єднують підприємства. Такими ознаками є мета та характер діяльності, організаційно-правова форма господарювання, вид економічної діяльності, розмір підприємства. Перелік груп і класів підприємств за цими та іншими ознаками наведено у табл. 4.1.

Правові й організаційно-економічні основи та особливості господарської діяльності підприємств різних форм господарювання визначає Господарський кодекс та інші відповідні нормативні та інструктивні документи, зокрема Цивільний кодекс, закони України "Про кооперацію", "Про фермерські господарства", "Про об'єднання громадян", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" тощо.

За національною належністю капіталу прийнято розрізняти національні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні. Статутний фонд національного підприємства формується тільки за рахунок вітчизняних засновників. Якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менше 10%, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить 100%, вважається іноземним підприємством [1].

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду, в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство [1] створюється одним засновником, який виділяє необхідне для цього майно, формує, відповідно до закону, статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через призначеного керівника, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є державні, комунальні підприємства, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Корпоративне підприємство створюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів і ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Залежно від кількості працівників та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства можуть належати до малих, середніх або великих.

Згідно з Господарським кодексом України (в редакції закону від 04.11.2011 р.), малими визнаються підприємства, в яких середня кількість працівників за звітний рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4. Групування і класифікації у статистиці підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств
 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи