Розділ «8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції»

Статистика підприємств

Як свідчить офіційна статистика, більше половини операційних витрат вітчизняних підприємств багатьох видів економічної діяльності (зокрема, добувної та переробної промисловості, будівництва, сільського господарства) припадає на матеріальні витрати. Це вимагає підвищеної уваги науковців і практиків до розробки систем управління матеріальними витратами підприємств, зорієнтованих на їх чіткий облік, нормування, контроль за використанням, реалізацію комплексу організаційно-економічних і виробничо-технічних заходів, спрямованих на ефективне використання матеріальних ресурсів.

Величину елемента "матеріальні витрати", згідно з П(С)БО 16, визначає вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

- сировини й основних матеріалів;

- купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

- палива й енергії;

- будівельних матеріалів;

- запасних частин;

- тари й тарних матеріалів;

- допоміжних та інших матеріалів.

Особливості статистичної оцінки показника "Матеріальні витрати" як складової операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) наведені у табл. 8.1.

Узагальненим показником ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаломісткість продукції, яка характеризує витрати матеріальних ресурсів на одиницю результату виробництва.

На макрорівні матеріаломісткість можна визначити як відношення загальної вартості матеріальних витрат до вартості ВВП (або чистого національного доходу).

На рівні підприємства матеріаломісткість (питомі витрати) - це відношення витрат сировини певного виду до кількості виготовленої продукції:

де т - матеріаломісткість; М- загальні витрати сировини, нат. од.; д - кількість виготовленої продукції, нат. од.

Динаміку матеріаломісткості оцінюють за допомогою системи індивідуальних і загальних індексів.

Індивідуальний індекс матеріаломісткості розраховують за формулою:

Існує два варіанти розрахунку загальних індексів матеріаломісткості.

1. Якщо для виготовлення продукції використовується сировина одного виду, розраховують так звані групові індекси матеріальних витрат.

Груповий індекс матеріальних витрат оцінює відносну зміну за два періоди матеріальних витрат на виробництво продукції за рахунок одночасної зміни питомих витрат матеріалів (т) та фізичного обсягу виробництва (а):

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції
 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи