Розділ «6. Статистика активів та інвестицій підприємств»

Статистика підприємств


6.1. Склад активів підприємств та основні напрями їх статистичного вивчення. Джерела інформаційного забезпечення


Розвиток та ефективність використання персоналу підприємств нерозривно пов'язані з його виробничим потенціалом, основу якого становлять різні види активів. Активи підприємства відображають у бухгалтерському балансі, який у формі фінансової звітності характеризує вартість і склад активів, зобов'язань і власного капіталу звітної одиниці.

Згідно з ПСБО 2 "Баланс", активи підприємств - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, сприятиме надходженню економічних вигод у майбутньому. Актив балансу характеризує стан і розміщення майна підприємства, його виробничу потужність, можливість і доцільність операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Пасив балансу характеризує джерела, за рахунок яких формуються активи, зокрема, власний капітал, залучені довго - і короткострокові кошти.

Метою статистичного вивчення активів підприємств є кількісна оцінка та аналіз закономірностей формування і розвитку економічного потенціалу підприємств у тій частині, що забезпечується його активами.

За результатами агрегування даних про активи, відображеними у фінансовій та інших видах звітності підприємств, а також інших суб'єктів господарювання, органи державної статистики складають баланси активів і пасивів для інституційних секторів, економіки загалом та іншого світу.

Активи, які наводять у балансах активів і пасивів для інституційних секторів та економіки загалом, є економічними активами. У Методологічних положеннях щодо складання балансів активів і пасивів у СНР [13] економічні активи визначають як об'єкти, які мають вартість, на які інституційні одиниці (індивідуально чи колективно) встановлюють права власності. Внаслідок володіння чи використання активів протягом певного періоду їх власник може отримати такі економічні вигоди: прибуток від виробництва, доходи від власності, холдинговий прибуток/збиток.

Напрями статистичного вивчення активів підприємств та інвестиційних ресурсів їх формування визначаються інформаційними потребами відповідних користувачів даних на мікро- та макрорівнях і обмежуються (для зовнішніх користувачів) чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку активів, звітністю підприємств щодо їх наявності і використання (рис. 6.1).

Основним інструментом аналізу активів як підприємства, так і окремих секторів та національної економіки загалом є побудова балансів активів і пасивів. Баланс активів і пасивів - це звіт, який складають на певну дату і який відображає вартість активів, що є у власника цих активів, та зобов'язань. Актив балансу характеризує стан і розміщення майна підприємства, його виробничий потенціал.

Принципи побудови балансів для інституційних секторів економіки, економіки загалом та інших країн світу визначають Методологічні положення щодо складання балансів активів і пасивів [13], розроблені органами державної статистики України згідно з методологічними принципами СНР.

Баланси активів і пасивів складають для інституційних секторів згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, економіки загалом та іншого світу в розрізі нефінансових і фінансових активів.

Для інституційного сектору баланс активів і пасивів показує вартість усіх активів - нефінансових і фінансових, а також зобов'язання та чисту вартість капіталу по сектору. Для економіки загалом балансуючою статтею балансів активів і пасивів є національне багатство - сума нефінансових активів країни та її чистих вимог до іншого світу. Баланс активів і пасивів для іншого світу називають рахунком зовнішніх активів і пасивів, який повністю складається з фінансових активів і зобов'язань.

Основні напрями та показники статистичного вивчення активів підприємств

Рис. 6.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення активів підприємств

Баланс завершує послідовність системи національних рахунків, відображаючи підсумкове значення всіх операцій по рахунках виробництва, розподілу й використання доходу, а також нагромадження. На основі побудови балансу активів і пасивів для економіки загалом здійснюють оцінку національного багатства країни як суми нефінансових активів країни та її чистих вимог до іншого світу.

У процесі аналізу балансу активів і пасивів на рівні підприємства важливо оцінити обсяг і динаміку загальної вартості активів та їх окремих складових у порівнянні з темпами інфляції, показниками динаміки чистого прибутку та обсягів реалізації. Перевищення темпів зростання активів над темпами інфляції (за умови відсутності процесів реструктуризації) свідчить про позитивну тенденцію зростання майнового потенціалу підприємства. Водночас ефективність такого зростання має оцінюватись шляхом порівняння з обсягами реалізації продукції та фінансовими результатами (див. підрозділ 10.3, приклад 10.6).

У процесі аналізу необоротних і оборотних активів як основних груп активів, які виділені у балансі підприємства, важливо оцінити стан, рух та ефективність використання активів за допомогою таких показників як капіталовіддача, швидкість і тривалість обертання активів, рентабельність їх використання. Фінансовий аналіз ефективності використання активів здійснюється також у процесі вивчення фінансового стану підприємств за допомогою групування активів за рівнем ліквідності та вивчення ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства.

Економічний та статистичний аналіз активів підприємства передбачає виокремлення в їх структурі груп за ознаками, що відповідають цілям аналізу зокрема та управління активами загалом (табл. 6.1). За результатами аналізу структури активів підприємства формулюють попередній висновок про орієнтацію підприємства на певний напрям розвитку (інноваційний, інвестиційний тощо), поєднання окремих напрямів розвитку.

Таблиця 6.1. Класифікація активів підприємств

Класифікація активів підприємств

У балансі підприємства за характером участі у господарському процесі активи розподілені на необоротні та оборотні. Одна з основних вигод, яка спонукала економістів до поділу активів на ці дві групи, пов'язана з можливістю подальшої оцінки ліквідності суб'єкта господарювання. Різновиди необоротних та оборотних активів наведеш на рис. 6.2.

Оборотні активи - це сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного циклу35 чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Всі інші активи вважають необоротними.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6. Статистика активів та інвестицій підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств
 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи