Розділ «2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників»

Статистика підприємств

Переважну більшість зведених економічних показників діяльності підприємств сучасна вітчизняна статистика одержує зі статистичної звітності. Ведення звітності має для підприємств обов'язковий характер і передбачає періодичне або одноразове подання органам державної статистики заповнених статистичних формулярів встановленого зразка за певною тематикою. Зміст звітів, порядок і форму їх подання, а також періодичність визначає Державна служба статистики України за погодженням з Міністерством юстиції. Як правило, звітність подається в органи державної статистики за місцем знаходження підприємства.

Склад та обсяг статистичної та іншої (відомчої) звітності для кожного підприємства є різним і залежить від розміру підприємства, виду його діяльності, відомчої підпорядкованості, наявності місцевих одиниць. Для будь-якого підприємства звітне навантаження формується із трьох складових:

- базового навантаження, обсяг якого не залежить від виду діяльності та організаційно-правової форми господарювання;

- додаткового звітного навантаження, яке враховує специфіку основного виду економічної діяльності підприємства;

- відомчої звітності (іноді сягає 50 % обсягу державної статистичної звітності).

Повний перелік усіх форм статистичної звітності в Україні щорічно переглядається (втрачають чинність одні форми, запроваджуються інші) і затверджується у спеціальному документі - Табелі форм державної статистичної звітності. У Табелі для кожної форми статистичного звіту чітко визначено: які підприємства її подають, як часто, кому та у якій формі.

На рис.2.6 наведено види статистичної звітності за різними ознаками.

Базове звітне навантаження передбачає складання підприємствами так званої типової, або міжгалузевої, статистичної звітності. Типову (міжгалузеву) статистичну звітність подають усі підприємства, незалежно від виду економічної діяльності та форми господарювання Прикладами міжгалузевих форм статистичної звітності є форми:

№ 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства"; № 1-ПВ (термінова, місячна) та № 1-ПВ (термінова, квартальна) "Звіт з праці".

Систему найважливіших показників типової статистичної звітності підприємств зображено на рис. 2.7.

Види статистичної звітності підприємств

Рис. 2.6. Види статистичної звітності підприємств

Наведений на рис. 2.7 перелік показників міжгалузевої статистичної та фінансової звітності підприємств свідчить про їх комплексний характер, оскільки дає змогу оцінити ресурсне забезпечення, витрати на виробництво продукції (виконання робіт, послуг), а також результати та ефективність діяльності підприємств

Галузева звітність відображає у відповідних первинних даних особливості певної галузі чи виду економічної діяльності підприємства. Наприклад, промислові підприємства звітують про обсяги виробленої продукції (форма № 1П-НПП "Звіт про виробництво промислової продукції"); будівельні підприємства подають інформацію про обсяги підрядних робіт, у тому числі за видами цих робіт і будівельних об'єктів (форма № 2-кб "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт").

Форми термінової звітності респонденти подають органам державної статистики у термін, зазначений на бланку форми оперативними засобами зв'язку - телефоном, факсом, модемом, електронною поштою, з подальшим обов'язковим письмовим підтвердженням поштою або посланцем.

Форми поштової звітності респонденти подають посланцем або надсилають поштою. При надсиланні поштою датою подання звітності вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

З метою спрощення процедури та підвищення оперативності подання звітності з січня 2010 року органи державної статистики здійснюють приймання електронної звітності засобами телекомунікаційного зв'язку. Перевагами системи електронної звітності є значна економія часу у процесі подання звітності; звітність, надана в електронному вигляді з електронним цифровим підписом, не вимагає надання паперової копії; зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповненні електронних форм згідно з вимогами.

Для забезпечення приймання й оброблення електронної звітності, поданої респондентами засобами телекомунікаційного зв'язку, Наказом Держстату України з 2010 року затверджено "План заходів щодо забезпечення функціонування системи електронної звітності в органах державної статистики". Для електронного звітування необхідно мати відповідне програмне забезпечення і посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є обов'язковими для звітності на папері. Нормативно-правові документи, відомості для здійснення електронного звітування до органів державної статистики, перелік форм звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді, оприлюднені на офіційному сайті Держстату України.

Комплекс основних показників міжгалузевої статистичної та фінансової звітності підприємств

Рис. 2.7. Комплекс основних показників міжгалузевої статистичної та фінансової звітності підприємств

Кожна форма статистичного звіту, як правило, доповнюється додатково розробленою інструкцією про її заповнення. У таких інструкціях зазначаються правила заповнення окремих граф звіту, а також подаються роз'яснення щодо складу показників звітності, їх оцінки. Інструкції допомагають особі, відповідальній на підприємстві за складання та подання статистичної звітності, заповнити її правильно та своєчасно, з дотриманням уніфікованого методичного підходу до порядку розрахунку відповідних показників.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників
 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи