Розділ «10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств»

Статистика підприємств


10.1. Основні напрями статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств. Джерела інформаційного забезпечення


Визначальною метою статистичного вивчення фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств є виявлення та кількісна оцінка закономірностей і взаємозв'язків у процесах формування фінансових результатів, у тенденціях індикаторів фінансового стану, ефективності та ділової активності підприємств.

Напрями статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств ілюструє рис. 10.1.

Основними завданнями статистики фінансів підприємств є: формування системи показників для оцінки рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємств, а відповідно - фінансового стану одиниць за видами економічної діяльності, регіонами, розмірами підприємств, секторами економіки;

- виявлення та моделювання чинників, які зумовлюють зміну доходів, витрат і прибутків підприємств різних видів діяльності та прогнозування тенденцій їх динаміки;

- організація системи державних статистичних спостережень у вивченні фінансового стану підприємств з широким використанням джерел та інструментів відомчої статистики.

Інформаційне забезпечення статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств формується за рахунок таких основних груп джерел:

- фінансова звітність підприємств;

- державна статична звітність;

- адміністративні дані органів Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, Державної служба фінансового моніторингу України та інших інститутів державного управління, до сфери компетенції яких належать фінансовий контроль та аналіз діяльності підприємств.

Основним джерелом статистичного вивчення фінансових результатів і стану підприємств є фінансова звітність. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва) включає такий перелік форм: № 1 "Баланс", № 2 "Звіт про фінансові результати"; № 3 "Звіт про рух грошових коштів"; № 4 "Звіт про власний капітал" та № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Для суб'єктів малого підприємництва передбачено скорочений за кількістю показників перелік форм фінансової звітності.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлює Міністерство фінансів України за погодженням з Державною службою статистики України. У ст. 14 згаданого Закону зазначається, що підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Крім того, публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність і консолідовану звітність на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних виданнях.

Основні напрями та показники статистичного вивчення фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств

Рис. 10.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємств

Додатковим джерелом статистичної оцінки фінансів підприємств є відповідна державна статистична звітність. її перелік щорічно переглядається з урахуванням інформаційних потреб користувачів, уникнення дублювання у різних формах звітності однакових показників. Табелем форм статистичної звітності на 2012 рік передбачено дві форми звітності у галузі фінансів підприємств: № 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" і № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів". Останню складають акціонерні товариства-емітенти цінних паперів.


10.2. Показники фінансового стану підприємств


Однією з найважливіших функцій ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства, обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних і тактичних цілей зростання його конкурентоспроможності, є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, його реальні і потенційні можливості. Фінансовий стан визначається здатністю підприємства формувати і залучати кошти, повертати борги та покривати збитки. Предметом аналізу фінансового стану підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання. Фінансові ресурси є основним і пріоритетним видом ресурсів, що забезпечують умови зростання конкурентоспроможності підприємства. їх наявність, розміщення та ефективне використання, оптимальне співвідношення джерел формування визначають фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність, ліквідність, ділову активність, а отже, економічний потенціал зростання конкурентоспроможності.

Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства (рис. 10.2):

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств
 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи