Розділ «9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції»

Статистика підприємств

У процесі адаптації міжнародних рекомендацій і стандартів у галузі статистики підприємств та врахування національних особливостей обліку та статистики поступово формується вітчизняний підхід до побудови інтегральних оцінок динаміки виробництва продукції.

Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва, розроблена органами державної статистики України [7], передбачає його розрахунок як середньозваженої величини з індексів промислової та будівельної продукції. Основу вагової структури при розрахунку індексу на рівні класу, (групи, розділу, підсекції, секції КВЕД: С, Д Е, Р) становлять дані про розподіл доданої вартості, створеної, відповідно, у промисловості та будівництві

Згідно з міжнародними стандартами, показник "індекс промислової продукції" характеризує зміну створеного у промисловості обсягу валової доданої вартості за факторною вартістю (тобто за вирахуванням будь-яких податків на виробництво) у періоди, що обрані для порівняння. Базовою формулою для цього індексу є стандартний індекс фізичного обсягу Ласпейреса

де і - звітний період; Ь - базовий період; <? - кількість продукції у натуральних одиницях; р - ціни на готову продукцію; а - ціни на матеріали; 6 - кількість матеріалів у натуральних одиницях; N - кількість і-х товарів (товарних груп); М- кількість у'-х матеріалів, сировини.

Через складність неможливість реалізації цієї формули на практиці у повному обсязі постає необхідність пошуку спрощеного підходу до побудови індексу.

В основу вітчизняного підходу до визначення інтегрального індексу виробництва, розробленого співробітниками Науково-технічного комплексу статистичних досліджень і Держстату України, покладено метод так званого постійного набору товарів-представників.

Товари-представники - це набір товарів, профільних для певного виду діяльності (на рівні групи, класу), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням у певній групі чи класі КВЕД. Цей набір використовують міжнародні статистичні служби і більшість країн. За запропонованим підходом, індекс виступає як середньозважена величина, основу вагової структури якої становлять дані про розподіл доданої вартості між промисловими видами діяльності із відповідних індивідуальних індексів кожного товару.

Базовою інформацією для побудови індексу слугують дані про виробництво продукції у натуральному вираженні без спроби визначення спожитих сировини і матеріалів. При цьому припускається, що структура доданої вартості за видами економічної діяльності є постійною для певного відрізку часу. Вона фіксується у ваговій системі розрахунку індексу. Як наслідок вихідна формула Ласпейреса для розрахунку індексу промислової продукції трансформується і набуває такого вигляду

де / - звітний період; Ь - базовий період; ц - кількість продукції у натуральних одиницях; р - ціни на готову продукцію; і - кількість товарів (товарних груп); И- кількість і-х товарів (товарних груп).

Розрахунок індексу промислової продукції базується на представницькому, як правило, постійному переліку товарів. Більшість товарів-представників виступає у натуральному вираженні. Для окремих товарів-представників, щодо яких не можна коректно врахувати продукцію у натуральному вираженні, використовуються вартісні оцінки з подальшим їх дефлятуванням. Стосовно продукції з тривалим циклом виробництва використовуються дані про відпрацьовані людино-години.

Індекси, розраховані на рівні класу чи групи КВЕД, відповідно агрегуються в індекси рівня розділу, підсекції, секції та промисловості загалом.

Алгоритм розрахунку індексу промислової продукції складається з двох етапів.

І етап передбачає розрахунок індексів за товарами, представленими у натуральному, вартісному вираженні, а також за продукцією тривалого циклу виробництва на рівні класу (групи) КВЕД:

а) розрахунок індексів за товарами, представленими в натуральному вираженні і оціненими у середньорічних цінах базового року

де t - звітний період; b - базовий період; k - порядковий номер класу (групи); q 9 qit - кількість продукції за звітний місяць і в середньому за місяць базового року; р - ціна одиниці продукції в середньому за місяць базового року (розрахункова); п - кількість в даному класі (групі) товарів-представників КВЕД, обраних для розрахунку.

Приклад 9.5. [7]. Методику розрахунку індексу продукції для виду діяльності "Видобування залізної руди" (відібрано два товари-представники) проілюстровано в табл. 9.8.

Таблиця 9.8. Розрахунок індексів продукції за товарами, представленими у натуральному вираженні

Розрахунок індексів продукції за товарами, представленими у натуральному вираженні

Індекс промислової продукції для двох товарів-представників виду діяльності "Видобування залізної руди" за січень звітного року до середньомісячного значення базового року дорівнюватиме

б) розрахунок індексів за товарами, роботами (послугами), представленими у вартісному вираженні, з використанням дефлятування

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції
 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи