Розділ «6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств»

Статистика підприємств

Оборотні активи обслуговують поточний господарський процес на підприємстві і повністю споживаються протягом одного операційного циклу. Грошовим еквівалентом оборотних активів є обігові кошти (оборотний капітал) - це грошові кошти, які авансуються у виробничі оборотні фонди і фонди обігу та забезпечують безперервний процес виробництва й обігу.

Раціональне використання та управління оборотними активами передбачає їх розподіл на типові групи за характером участі у господарський діяльності, принципами організації та планування, джерелами формування (рис. 6.5).

Групування оборотних активів підприємств

Рис. 6.5. Групування оборотних активів підприємств

Виробничі запаси включають усі товари, які підприємства зберігають для використання у виробництві проміжних витрат. До них належать запаси сировини, основні і допоміжні матеріали, паливо, комплектуючі вироби, ремонтні деталі і вузли, тара, господарський інвентар, канцелярські товари та інші предмети, що швидко зношуються.

До незавершеного виробництва прийнято зараховувати продукцію, яка пройшла процес обробки в одному або декількох виробничих підрозділах підприємства, крім завершального.

Готова продукція - це продукція, що пройшла всі стадії обробки на підприємстві і призначена для реалізації іншим споживачам. До неї включають також відвантажену споживачеві, але ще не оплачену ним продукцію.

Необхідною умовою раціонального використання оборотних засобів є їх нормування - економічно обґрунтований розрахунок мінімальної потреби підприємства у ресурсах для забезпечення його нормального функціонування. Нормуванню на підприємстві підлягають всі оборотні фонди та готова продукція на складах. Основним методом нормування оборотних засобів є метод прямого розрахунку - розрахунку нормативів витрат за кожним нормованим елементом. Нормативи витрат-це поелементні складові норми, які визначають витрати тих чи інших матеріальних ресурсів, віднесених на фізичну одиницю (одиницю потужності, м2, м3,1 метр погонної довжини, тонну тощо).

До таких, що не можуть бути пронормовані, виходячи із особливостей свого функціонального призначення та економічної природи, належать, переважно, фонди обігу (грошові кошти на розрахунковому рахунку, готівка в касі, дебіторська заборгованість), а також відвантажена, але ще не оплачена готова продукція, товари на складі та у дорозі.

Товари на складі (для перепродажу) підприємство закуповує з метою їх подальшого перепродажу за вищими цінами.

У статистиці оборотних засобів підприємств, з огляду на важливість цього розділу в оцінці вартості виготовленої продукції, обороту, проміжного споживання, доданої вартості, особлива увага приділяється обліку вартості та зміни запасів. Зміна запасів матеріальних оборотних коштів як показник на мікрорівні має свій аналог у СНР, зокрема при побудові рахунка товарів і послуг, в оцінці ВВП за категоріями кінцевого використання. В європейській статистиці підприємств вартість виготовленої продукції в загальному вигляді визначається за такою схемою:

Вартість виготовленої продукції = (Оборот) ± (Зміна запасів товарів у виробника) ± (Зміна запасів товарів, закуплених для перепродажу) - (Закупівлі для перепродажу товарів) + (Продукція для внутрішнього споживання).

Відповідно показник "Зміна запасів користувачів" визначається як різниця надходжень на склади та вибуття зі складу, у тому числі можливі поточні втрати.

У структурі запасів розрізняють:

- запаси продукції у виробника (вітчизняний аналог - готова продукція);

- запаси продукції, закупленої для перепродажу (товари на складі);

- запаси сировини і матеріалів (виробничі запаси). Співвідношення окремих елементів і стадій функціонування оборотних фондів (запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів) прийнято називати виробничо-технологічною структурою. Виробничо-технологічна та інші види структур оборотних засобів підприємств різних галузей економіки мають свої відмінності, що залежать від специфіки галузі, зокрема матеріаломісткості продукції, тривалості підготовчого та виробничого циклів тощо. Наприклад, на підприємствах легкої промисловості, поліграфії переважає частка виробничих запасів, на підприємствах машинобудування, будівництва найбільшою є частка незавершеного будівництва, на підприємствах добувної індустрії значними є витрати майбутніх періодів.

Основними джерелами інформації для статистичної оцінки вартості, структури запасів та інших складових оборотних засобів підприємств різних видів діяльності є фінансова звітність підприємств, дані структурної статистики, результати кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств. Програма останніх передбачає одержання інформації про порівняльну поточну та прогноз оцінки менеджерами підприємств у сфері промислового виробництва, торгівлі, будівництва стану і динаміки запасів готової продукції та сировини і матеріалів у формі відповідей на низку запитань типу:

1. Як Ви оцінюєте поточний обсяг запасів готової продукції:

- високий;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств
 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи