Розділ «10.3. Показники ділової активності підприємств»

Статистика підприємств

Узагальненим поняттям, що характеризує не лише ефективність, а й динаміку розвитку підприємств за ринкових умов є ділова активність.

Ділова активність - це комплексна характеристика, яка відображає зусилля підприємств, спрямовані на забезпечення динамічності розвитку і досягнення поставлених цілей у різних напрямах діяльності. Основними цілями оцінки та аналізу ділової активності підприємств є здійснення ефективних управлінських рішень з метою забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності за умов ринкового середовища.

На мікрорівні кількісна оцінка ділової активності здійснюється здебільшого за двома напрямами: а) аналіз динаміки загальних показників господарської діяльності: обсяг капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (обсяг активів), обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибуток; б) аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Оцінюючи динаміку показників господарської діяльності, необхідно порівняти темпи їхньої зміни. Оптимальним є співвідношення (золоте правило економіки), що базується на їхньому взаємозв'язку:

де Vй1, І9", І411 - відповідно темпи зміни чистого прибутку, обсягу реалізації, суми активів (капіталу). Це співвідношення означає, що:

- прибуток зростає більш високими темпами, ніж обсяг реалізації продукції, а, відповідно, це свідчить про відносне зниження витрат виробництва та обігу;

- обсяг продажу зростає більш високими темпами, ніж активи (капітал) підприємства, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно;

- економічний потенціал (майно) підприємства зростає порівняно з попереднім періодом.

Аналіз загальних показників дає змогу дійти висновків щодо тенденцій розвитку суб'єктів господарювання: що вищі темпи зростання доходу від реалізації продукції і прибутку, то перспективніше інвестувати додатковий капітал в активи підприємства. Однак, якщо діяльність підприємства вимагає значного вкладення засобів (капіталу), що можуть окупитися, і принести вигоду лише у тривалій перспективі, то ймовірні відхилення від цього "золотого правила економіки" не слід розглядати як негативні.

Приклад 10.6. За даними балансу та звіту про фінансові результати ПрАТ "Троянда" у базовому та звітному роках перевіримо виконання умови "золотого правила економіки" в аналізі ділової активності підприємства. Показники-критерії такого аналізу наведено у табл. 10.8.

Таблиця 10.8. Перевірка "золотого правила економіки" для ПрАТ "Троянда"

Базовий рікЗвітний рікТемп зростання,%
Середньорічна вартість активів, тис. грн252365,5263661,0104,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн393305,2446808113,6
Чистий прибуток, тис. грн15796,621626,0136,9

Як видно з табл. 10.8, за досліджуваний період підприємство ефективно використовувало фінансові ресурси, інвестовані у зростання своїх активів. їх приріст у звітному році на 4,5% забезпечив зростання виручки від реалізації продукції на 13,6%, а чистого прибутку - на 36,9%.

За відносно стабільних умов аналіз ділової активності підприємства досить часто ґрунтується на визначенні коефіцієнта стійкості економічного зростання та використанні моделі факторного аналізу взаємозв'язку між показниками, що визначають його величину. В обліково-аналітичній роботі коефіцієнт стійкості економічного зростання обчислюється за формулою

де V - чистий прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства; Д- дивіденди, виплачувані акціонерам; РПР - прибуток, спрямований на розвиток виробництва (реінвестований прибуток); Вк - власний капітал (капітал і резерв).

Аналізувати ділову активність підприємства з використанням коефіцієнта стійкості економічного зростання рекомендується за усередненими за декілька суміжних періодів даними. Це дає змогу оцінити, якими темпами в середньому збільшується власний капітал підприємства за рахунок прибутку від господарської діяльності (частини чистого прибутку, які спрямовують на виробничий розвиток). Однак за умов економічної кризи проведення такого аналізу, як і застосування методики аналізу ефективності використання ресурсів підприємства, є досить проблематичним.

Аналіз ефективності використання ресурсів у вивченні ділової активності підприємства оцінюють за допомогою коефіцієнтів оборотності матеріальних і фінансових ресурсів підприємств. Перелік таких коефіцієнтів і методику їх розрахунку подано у табл. 10.9.

Таблиця 10.9. Обчислення основних показників оборотності ресурсів у вивченні ділової активності підприємств

Обчислення основних показників оборотності ресурсів у вивченні ділової активності підприємств

Розглянуті вище кількісні показники ділової активності підприємства здебільшого використовують на мікрорівні. Водночас чинна в Україні база статистичної та фінансової звітності підприємств дає змогу здійснювати розрахунок таких показників на галузевому та інших макрорівнях.

Рівень ділової активності підприємства характеризує ступінь його адаптації до реальних умов ринку. Тому критеріями оцінки ділової активності слугують як кількісні, так і якісні (неформалізовані) ознаки та показники, зокрема, такі:

- широта внутрішніх і зовнішніх ринків збуту продукції;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.3. Показники ділової активності підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств
 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи