Розділ «10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств»

Статистика підприємств

Виробництво конкурентоспроможної продукції забезпечує підприємствам одержання доходів, за рахунок яких покриваються витрати, сплачуються податки і збори та формується прибуток. Саме дохід підприємства слугує основою для розрахунку показника "фінансовий результат від звичайної діяльності" як одного з найважливіших у статистиці фінансів підприємств.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства, на основі якого здійснюється статистична оцінка фінансових результатів його діяльності, визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Згідно з цим Положенням, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Слід враховувати, що дія П (С) БО 15 не поширюється на доходи, пов'язані з договорами оренди; дивідендами, які обліковуються методом участі в капіталі; страховою діяльністю; змінами у справедливій вартості фінансових активів і фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів і зобов'язань; змінами вартості інших поточних активів; природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства; видобуванням корисних копалин. Визнані доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за такими групами:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи та відображаються у звітності згідно з принципом нарахування та їх видами (рис. 103).

Формування різних видів доходу підприємства пов'язане з різними видами його діяльності, а саме - операційної, фінансової, інвестиційної, інших видів звичайної діяльності, а також тієї, що пов'язана з надзвичайними подіями.

Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від основної діяльності (доходу (виручки) від реалізації продукції) та інших операційних доходів.

Основна діяльність - це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.

Інвестиційна діяльність підприємства пов'язана з операціями з придбання і продажу довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Фінансова діяльність підприємства - це діяльність, яка зумовлює зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

Доходи, які формуються від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, поділяють на дві групи:

- доходи від участі в капіталі;

- інші фінансові доходи.

До доходів від участі в капіталі належать доходи, отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Згідно з цим методом, отриманий такими підприємствами чистий прибуток не розподіляється між підприємствами-інвесторами, а пропорційно до їх часток у капіталі цих підприємств збільшує балансову вартість їхніх інвестицій.

Повний склад перелічених і визначення інших доходів підприємства встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З "Звіт про фінансові результати" (рис. 10.3).

Доходи та витрати у Звіті про фінансові результати наводять з метою визначення чистого доходу та прибутку або збитку звітного періоду. Якщо доходи у ПСБО 3 визначаються як збільшення економічних вигод у формі надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, то під витратами, навпаки, розуміють зменшення економічних вигод у формі вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). В результаті прибуток визначається як сума, на яку доходи перевищують витрати.

Основний перелік показників, які у вартісному вираженні характеризують результати діяльності підприємства, містить Звіт про фінансові результати. Методологічною основою його формування є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. Стандарт визначає зміст та форму Звіту, основними показниками якого є:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств
 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи