Розділ «6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств»

Статистика підприємств

Одним із чинників економічного зростання та модернізації підприємств є інвестиції - довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою подальшого розвитку.

У Законі України "Про інвестиційну діяльність" поняття "інвестиції" визначене як сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. До таких цінностей належать:

- гроші, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

- рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);

- майнові права інтелектуальної власності;

- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених як технологічна документація, навиків і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

- права користування землею, водою, іншими ресурсами, будівлями, спорудами, а також інші майнові права;

- інші цінності.

Групування інвестицій у статистиці підприємств здійснюють за об'єктами та географією інвестиційної діяльності (рис. 6.6).

У статистичному обліку капітальними інвестиціями є сукупність інвестицій у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік.

За функціональним призначенням капітальні інвестиції розподіляють на валові та чисті. Валові капітальні інвестиції призначені як для простого, так і для розширеного відтворення основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури, а чисті - охоплюють відповідні витрати лише на розширене відтворення.

Обсяг чистих інвестицій можна розрахувати як різницю валових інвестицій та амортизаційних відрахувань, які спрямовуються на просте відтворення основних засобів та іншого майна підприємств.

Види інвестицій у статистиці підприємств

Рис. 6.6. Види інвестицій у статистиці підприємств

За об'єктами інвестування розрізняють капітальні інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи. їх різновиди у статистиці підприємств наведені у табл. 6.838.

У практиці планування та обліку господарської діяльності у складі капітальних вкладень виокремлюють:

1) вартість будівельно-монтажних робіт;

2) вартість усіх видів виробничого устаткування, а також зарахованих до основних засобів інструментів та інвентарю;

3) вартість інших капітальних робіт.

Співвідношення між цими складовими характеризує елемент-но-технологічну структуру капітальних вкладень. Позитивною тенденцією у динаміці такої структури прийнято вважати поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструмент та інвентар за відносного зменшення частки вартості будівельно-монтажних робіт.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств
 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи