Розділ «9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств»

Статистика підприємств

Конкурентні умови ринкової економіки змушують підприємства, зацікавлені у сталому розвитку, виході на зовнішні ринки та формуванні позитивного іміджу своєї діяльності, значну увагу приділяти не лише кількісному зростанню обсягів виробництва та реалізації, а й якісним параметрам продукції.

Якість у широкому значенні прийнято вважати універсальною філософською категорією, яка охоплює як явища зовнішнього світу, так і свідомість людини. До категорії якості продукції вдаються під час вибору предметів для задоволення як виробничих, так і індивідуальних потреб, планування виробництва та оцінювання його результатів, визначення його складності та ефективності, організації праці, створення нових виробів. Вплив поліпшення якості продукції на виробництво та імідж підприємства схематично зображено на рис. 9.13.

Копітка робота Міжнародної організації зі стандартизації (IS-) з упорядкування термінології у сфері якості завершилась виданням стандарту IS- 8402:1994. Пізніше цей стандарт був доопрацьований і включений у стандарт IS- 9000:2000, в Україні він прийнятий як ДСТУ IS- 9000-2001. Розглянемо терміни і визначення, регламентовані цим стандартом.

Продукція результат процесу, а процес - сукупність взаємопов'язаних або таких, що взаємодіють, видів діяльності" яка перетворює входи на виходи. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного. Систематичне визначення процесів та їх взаємодії в організації, а також управління ними називають "процес-ним підходом".

Багато видів продукції складається з елементів, що належать до різних узагальнених її категорій. У такому разі за критерій віднесення продукції до послуги, інтелектуальної продукції, технічних засобів або перероблених матеріалів слугує елемент, що переважає. Наприклад, продукція (автомобіль) складається з технічних засобів (двигуна), перероблених матеріалів (палива), інтелектуальної продукції (програма регулювання двигуна) і послуг (пояснення щодо функціонування).

Характеристика - це певна властивість, яка може бути власною або присвоєною, якісною або кількісною. "Власний" означає присутній у чомусь саме як постійна характеристика. Присвоєні продукції, процесу або системі характеристики (ціна продукції, власник продукції) не є характеристиками якості цієї продукції, процесу або системи.

Якість - ступінь, до якого сукупність власних характеристик об'єкта задовольняє вимоги до нього.

Вимогою називають сформульовану потребу або очікування, загальнозрозумілі або обов'язкові. Вимоги можуть бути пов'язані з будь-якими аспектами, наприклад, такими, як результативність, ефективність або простежуваність.

Результативність - це ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих результатів. Під ефективністю мають на увазі співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами. Простежуваністю називають можливість простежити передісторію, застосування або місцезнаходження того, що розглядають.

Управління якістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості. При цьому організацією вважають сукупність людей і засобів виробництва з розподілом відповідальності, повноважень і взаємовідносин. Прикладами організації є: компанія, корпорація, фірма, підприємство, установа, індивідуальний торговець, асоціація або їхні підрозділи чи комбінації. Спрямування та контролювання щодо якості звичайно охоплюють розроблення політики і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення якості та поліпшення якості.

Вплив поліпшення якості продукції на виробництво та імідж підприємства

Рис. 9.13. Вплив поліпшення якості продукції на виробництво та імідж підприємства

Проблеми управління якістю зумовили постановку задач кількісної оцінки якості, необхідної для об'єктивного вибору та ухвалення управлінських рішень при стандартизації та сертифікації продукції, плануванні поліпшення її якості тощо. Оцінку якості можна розглядатися як основу формування всього механізму управління якістю продукції на всіх стадіях життєвого циклу продукту.

Для оцінки якості використовують такі терміни [67]:

- градація якості - категорія, або розряд, присвоєні об'єктам однакового функціонального призначення, але з різними вимогами до якості;

-рівень якості - відносна характеристика, що є результатом порівняння сукупності значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих показників - за кількісної статистичної оцінки;

- міра якості - при виконанні точних технічних оцінок;

- відносна якість - при порівнянні об'єктів.

Вимоги до якості - вираження певних потреб або їх визначення у наборі кількісно та (або) якісно встановлених вимог до характеристик об'єкта, щоб дає можливість їх реалізації і перевірки.

Показники якості - кількісно або якісно встановлені конкретні вимоги до характеристик (властивостей) об'єкта, що забезпечують можливість їх реалізації і перевірки. Основні групи показників якості наведені у табл. 9.11. [68; 77].

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств
 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи