Розділ «10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність»

Статистика підприємств

Поняття "ефект" походить від латинського effectus, що означає дію, результат, наслідок чогось. Ефект виявляється у двох формах: товарній і господарській. Товарна форма виражається у натуральних чи вартісних вимірниках і є величиною абсолютною (додатною). Господарська форма ефекту (прибуток) є величиною абсолютною, додатною або від'ємною. Під ефективністю як соціально-економічною категорією розуміють співвідношення результатів і витрат. Досягнення ефективності означає одержання максимальних результатів на одиницю витрат.

На основі описаних абсолютних (вартісних і натуральних) показників можна отримати первинну статистичну оцінку результатів діяльності підприємства. Водночас аналіз ефективності використання ресурсів підприємства та кінцеву ефективність його діяльності, у тому числі в динаміці та у порівнянні з іншими підприємствами, доцільно проводити за допомогою системи відносних показників. Так, ефективність діяльності персоналу підприємства (насамперед, виробничого) оцінюють за допомогою вартісних і натуральних показників продуктивності праці. Ефективність використання основних засобів вимірюють за допомогою показника фондовіддачі, а використання оборотних засобів - показника швидкості їх обертання. Зрозуміло, що крім названих основних ресурсів в економіці будь-якого підприємства може використовуватися ціла низка інших, у тому числі нематеріальних ресурсів, але базовими залишаються людський і виробничий капітал.

Кількісно оцінити ефективність використання всіх ресурсів підприємства дають змогу показники рентабельності. Рентабельність (від нім. rentabel - дохідний) характеризується співвідношенням прибутку та витрат. Залежно від видів прибутку та витрат розраховують різні показники рентабельності, зокрема, рентабельність: окремих видів продукції, активів, власного капіталу, основного капіталу, підприємства загалом.

Загальну методику розрахунку базових показників ефективності використання ресурсів підприємства, а також інтегральних показників ефективності його діяльності проілюстровано на рис. 10.5.

Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємства

Рис. 10.5. Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємства

Використовуючи дані фінансової звітності підприємств для оцінки результативності господарювання, рівня використання ресурсів, раціональності здійснених витрат, застосовують показники відносної прибутковості:

1. Рентабельність (збитковість) продукції за операційним прибутком - сума прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)47:

2. Рентабельність (збитковість) реалізації за операційним прибутком - сума прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн реалізованої продукції (чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)):

3. Рентабельність (збитковість) продукції - сума валового прибутку (збитку), що припадає на і 00 грн витрат, понесених задля його отримання:

4. Рентабельність (збитковість) продажу (рентабельність діяльності (реалізації) за валовим прибутком) - сума валового прибутку (збитку), що припадає на 100 грн реалізованої продукції:

5. Рентабельність (збитковість) власного капіталу - сума чистого прибутку (збитку), що припадає на 100 грн власного капіталу48:

6. Рентабельність (збитковість) усього капіталу - сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн вкладеного капіталу:

7. Рентабельність (збитковість) виробничих фондів - сума чистого прибутку (збитку), що припадає на 100 грн виробничих фондів підприємства:

У знаменнику формули (10.16) середньорічне значення виробничих фондів обчислюють таким чином:

8. Рентабельність (збитковість) матеріальних активів - сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, що припадає на 100 грн, вкладених у матеріальні активи:

У знаменнику формули (10.17) середньорічне значення матеріальних активів обчислюють таким чином:

9. Рентабельність (збитковість) інвестицій - сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування, що припадає на 100 грн інвестицій, вкладених у підприємство:

10. Рентабельність (збитковість) операційної діяльності - сума прибутку від операційної діяльності, що припадає на 100 грн витрат від операційної діяльності:

Статистичну оцінку рентабельності операційної діяльності суб'єкта малого підприємництва здійснюють на основі скороченої форми його фінансового звіту за формулою:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність
 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи