Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

Ви є тут

Логістика


6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню


Важливою умовою розвитку роздрібного товарообігу є утворення необхідних товарних запасів на складах постачальників, оптових баз і роздрібних торговельних підприємств та пунктів харчування туристського комплексу.

В перспективі передбачається будівництво великих механізованих складів, на яких буде зосереджена основна товарна маса. Це дозволить забезпечити ритмічну централізовану їх доставку на підприємства роздрібної мережі при мінімальних трудових витратах.

При теперішньому стані складського господарства, розташування запасів продовольчих товарів, зокрема плодоовочевої продукції, в окремих ланках не відповідає сучасним вимогам.

Тенденція до надмірного накопичування товарних запасів в роздрібній ланці, негативно відбивається на ритмічності постачання торговельним підприємствам товарів в широкому асортименті.

Склади роздрібних торговельних підприємств (середня площина складу приблизно становить 480 м.кв., що в 2 рази менше площини складу оптових підприємств) як по своїм розмірам, так і по своїй технічній оснащеності не можуть забезпечити механізацію основних трудомістких процесів. Тому, рівень праці складських працівників до теперішнього часу є низьким і значно відстає від цих показників в інших галузях народного господарства.

В умовах застосування прогресивної технології товарного руху основна маса запасів продовольчих товарів повинна бути з концентрована на оптових базах, де рівень механізації у 2,5-3 рази вище, ніж у роздрібних підприємствах.

Перехід до ринкової економіки докорінним чином змінює економічне середовище функціонування підприємства. Ідея про створення нової економічної інфраструктури, яка представлена системою товарних і фондових бірж, комерційних банків, реклами факторів виробництва, кредитних і трудових ресурсів, які забезпечують умови для діяльності підприємств при твердо не регламентованих відносинах з постачальниками, підрядчиками, банками.

Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Результати їх господарської діяльності в більшості залежать від того, наскільки правильно відібрані канали розподілу товарів, форми та методи їх збуту, від широти асортименту і якості наданих підприємством послуг, пов'язаних з реалізацією продукції.

Канал розподілу приймає на себе і допомагає передати кому-небудь іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача. Канал розподілу можливо трактувати і як шлях (маршрут) пересування товарів від виробників до споживачів. Учасники каналів розподілу виконують ряд функцій, які сприяють успішному вирішенню вимог маркетингу. До них слід віднести такі функції, як і проведення науково-дослідної роботи, стимулювання збуту, налагодження контактів з потенційними споживачами, виготовлення товарів у відповідності з вимогами покупців, транспортування і складування товарів, питання фінансування, прийняття відповідальності за функціонування каналу розподілу.

Товарорухом в маркетингу називається система, яка забезпечує доставку товарів до місць продажу в точно визначений час і з максимально високим рівнем обслуговування покупців. Зарубіжні автори під плануванням товароруху розуміють систематичне прийняття рішень по відношенню фізичного пересування і передачі власності на товар чи послугу від виробника до споживача, включаючи транспортування, зберігання і укладання угод.

Товарорух є потужним інструментом стимулювання збуту. Мірою ефективності системи товароруху служить відношення витрат фірми до її результатів. Основний результат, який досягається в системі товароруху — це рівень обслуговування споживачів. Якісний показник залежить від багатьох факторів: швидкості виконання і доставки замовлення, якості поставленої продукції, вироблення різноманітного роду послуг покупцям і т. ін. До якісних показників обслуговування відносять також: забезпечення різноманітної партійності відвантаження товару за проханням покупця; вибір раціонального виду транспорту; збереження оптимального рівня запасів і створення нормальних умов зберігання і складування товарів; дотримання необхідного, попередньо обумовленого рівня цін, за якими надаються послуги товарорухові. Не один із згадуваних факторів сам по собі не є вирішуючим, але всі вони в тому чи іншому ступені впливають на рівень обслуговування споживачів.

Вибір каналів розподілу є важливим етапом роботи, однак, оскільки маркетинг припускає інтерпретацію всієї діяльності фірми, необхідно відповідним чином планувати і організовувати систему просування продукції від підприємства-виробника до споживача.

Процес організації товароруху включає наступні етапи і вибір місця зберігання запасів і способу складування, визначення системи пересування вантажів, впровадження системи управління запасами, встановлення процедури обробки замовлень, вибір способів транспортування продукції. При ефективній організації товароруху кожний з цих етапів планується як невід'ємна частина добре зрівноваженої і логічно побудованої загальної системи. Всі елементи цієї системи взаємопов'язані, тому зневага яким-небудь із них здатна серйозно порушити функціонування товароруху і негативно вплинути на престиж фірми.

Необхідність створення місць зберігання продукції і матеріалів викликана об'єктивними причинами. По-перше всього, це обумовлено незбіжністю циклів виробництва і споживання товарів. Наприклад, виробництво сільськогосподарської продукції носить сезонний характер, а попит на неї існує постійно. Це потребує організації складського господарства, яке покликано усунути існуючі протиріччя виробництва і споживання товарів.

Природно, що для вироблених товарів повинні бути передбачені відповідні умови зберігання. Все питання в тому, де створювати сховище і якої місткості. Чим більше будується складів, тим швидше забезпечується доставка продукції до місць споживання, однак при цьому зростають витрати по створенню складських споруд. І навпаки, при звеличенні складів — зростають витрати по доставці товарів споживачам. Рішення про число пунктів зберігання приймається при порівнянні одночасних витрат по створенню місць зберігання і річних витрат, пов'язаних з доставкою матеріалів споживачам. Використовуючи класичний метод порівняння варіантів по мінімуму приведених витрат, можливо визначити кількість пунктів розміщення складів.

Вибір пунктів розміщення складів здійснюється за допомогою формули:

Зробивши розрахунок по кожному варіанту розміщення складу, можливо визначити найбільш ефективний з них.

Деякі виробники надають перевагу зберіганню частини товарного запасу на складах самого підприємства, а решту на складах, розташованих в різноманітних регіонах. До того ж склади можуть бути як власними, так і орендованими. В першому випадку фірма пов'язана зі складом постійно, і це має можливість створити деякі обмеження в маневровості, окрім того виникають витрати на його утримання. Склади громадського використання отримують тільки орендну плату і надають різноманітні додаткові послуги по огляду, упакуванню і відвантаженню товарів. На складах довготривалого зберігання товар має можливість знаходитись на протязі тривалого часу і відвантажуватись за адресою споживачів по мірі необхідності.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах
 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи