Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

Ви є тут

Логістика


Загальні вказівки


У період становлення економічних відносин особлива роль відводиться збільшенню якості підготовки спеціалістів туристського комплексу. Це вимагає тісного зливання теоретичних знань з умінням вирішувати практичні завдання. Формуванню і удосконаленню практичних навичок у студентів, закріпленню теоретичних знань з дисципліни "Логістика" багато в чому буде сприяти виконання самостійної контрольної роботи.

Згідно з навчальним планом студенти-заочники повинні виконати письмову контрольну роботу.

При вивченні дисципліни "Логістика" студенти повинні отримати чітке уявлення про логістику в туристському комплексі, її структуру та зміст, самостійно розробити логістичні карти, розрахувати при цьому сумарну трудомісткість логістичних операцій, виконуваних працівниками туристського комплексу, визначити з них найбільш раціональний варіант на основі застосування прогресивних видів технологічного обладнання й передових прийомів праці, розрахувати орієнтовну економічну ефективність від впровадження запропонованого студентом найбільш оптимального варіанта логістичного процесу на конкретному підприємстві готельного господарства.

Широке вивчення передового досвіду роботи підприємств туризму і готельного господарства в нашій країні та за кордоном дозволить студентам використовувати його при розробці і вдосконаленні існуючих технологій на досліджуваному підприємстві для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, операцій підготовки товарів до продажу, прискорення розрахунків з покупцями, раціоналізації товароруху в магазинах і на складах туристського комплексу.

Ціль контрольної роботи — привити навички самостійного вивчення навчального матеріалу, розширити кругозір студента з дисципліні "Туристська логістика", запропонувати, на основі особистих спостережень, практичного досвіду й відповідних розрахунків, найбільш вигідний для свого підприємства логістичний варіант при русі й продажу конкретного товару туристам.

Контрольну роботу необхідно виконати на стандартних аркушах паперу, залишити зліва поле 25 мм, й представити для перевірки на кафедру згідно навчального графіку. Сторінки нумеруються від першої до останньої без пропусків і повторів. Першою сторінкою має бути титульний лист, на котрому номер сторінки не ставиться.

На титульному аркуші контрольної роботи повинні бути позначені прізвище, ім'я, по батькові студента, номер залікової книжки та варіант завдання.

В роботі потрібно вказати зміст завдання, розмістивши його перед текстом. В кінці роботи привести список використаної літератури.

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи, необхідно попередньо вивчити відповідний теоретичний матеріал (див. зміст рекомендованої літератури).


Методичні вказівки до виконання контрольної роботиВітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи