Розділ «51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ»

Ви є тут

Географія

Господарський комплекс об'єднує всі ланки суспільного виробництва, розподілу та обміну на своїй території. Формування господарського комплексу пов'язане з дією різних факторів. Фактори — це конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення господарського комплексу та його складових. Вони виступають певним співвідношенням між об'єктом розміщення й територією, на якій він розміщується.

До найважливіших факторів формування господарського комплексу можна віднести: сировинний, паливно-енергетичний, водний, трудовий, споживчий, транспортний, науково-технічного прогресу, ринкової кон'юнктури, економіко-географічного положення та екологічний.

Сировинний фактор характеризує ступінь матеріаломісткості як відношення витрат на сировину до обсягу виробленої продукції. Якщо відношення сировини до готової продукції лише трохи перевищує одиницю, то виробництво не матеріаломістке; якщо ж кратність становить два й більше, то матеріаломісткість вважається високою. Сировинний фактор є провідним для таких видів виробництва, як гірничодобувна промисловість, лісопильна й целюлозно-паперова промисловість, виробництво соди, калійних добрив, азотних добрив із коксівних газів, збагачення руд кольорових і чорних металів, виробництво міді, нікелю, цементна промисловість, виробництво металургійного та гірничого обладнання, цукру-піску, маслоробна.

Паливно-енергетичний фактор за характером впливу на розміщення виробництва близький до сировинного, бо паливо, як і ряд інших видів сировини, теж мінеральний ресурс.

Паливомісткими вважаються виробництва, що поглинають багато тепла. Це — виробництво глинозему, віскозного шовку, хлібопекарна промисловість, виплавляння нікелю, виробництво соди, синтетичного каучуку, целюлози, цементу. Вони розміщуються поблизу паливних баз.

Енергомісткі виробництва розміщуються поблизу потужних джерел електроенергії (в основному гідроелектростанцій). До них належать виплавляння легких металів (алюміній, титан, магній), електролітичне виплавляння міді, виробництво віскозного шовку, синтетичного каучуку.

Основна маса води використовується у промисловому й сільськогосподарському виробництві. Найбільш водомістким є вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях. У промисловості найбільш водомістким є виробництво продукції хімії органічного синтезу.

Вплив трудового фактора визначається обсягом витрат праці на виробництво одиниці продукції. Найбільш працемісткими галузями є електроніка, приладобудування, інструментальне виробництво, автомобіле- й верстатобудування, вовняна і шовкова промисловість.

Дія споживчого фактора виявляється в наближенні виробництва до місць споживання готової продукції. До споживача тяжіють виробництво шовкових і вовняних тканин, швейна промисловість, хлібобулочні вироби, борошно, сірчана кислота, енергія ТЕЦ, залізобетон, цегла, меблі, цукор-рафінад, мала металургія.

Вплив транспортного фактора лається взнаки не лише через вартість перевезень, а й через забезпеченість території транспортним сполученням. Деякі вантажі (будівельні матеріали — пісок, щебінь, гравій, вугілля) перевозити на великі відстані невигідно, бо транспортні витрати не лише стають порівнянними з вартістю продукції, а й можуть перевищувати її.

Фактор науково-технічного прогресу істотно впливає на розміщення продуктивних сил. Науково-технічна революція сприяє зниженню матеріаломісткості виробництва, змінює співвідношення значимості різних видів металів для господарства, розміщення деяких галузей. Так, електронний транспорт істотно послабив залежність виробництва від енергетичних баз, що особливо важливо для машинобудування, легкої промисловості, сільського господарства.

Фактори кон'юнктури ринку визначають рух цін, цінних паперів, розмірів виробництва, зайнятості. Кон'юнктура ринку здійснюється у співвідношеннях між наявними на ринку матеріальними цінностями та послугами й потребою в них.

Економіко-географічне положення об'єкта характеризує сукупність його відношень до інших об'єктів, що лежать поза ним. Найважливішими є відношення до джерел природних і трудових ресурсів, ринків збуту продукції, транспортна забезпеченість, екологічна ситуація.

Екологічний фактор характеризує вплив господарства на природу. Негативні наслідки впливу господарства на природне середовище визначаються неухильним зростанням споживання природних ресурсів, що призводить до їхнього вичерпання, забруднення природного середовища відходами господарської діяльності, які негативно впливають на здоров'я людей. Для усунення суперечностей між господарством і природою необхідна раціоналізація природокористування та екологізація господарської діяльності.

Господарство — система виробництва, обміну, розподілу і споживання, яка склалась і розвивається в певних територіальних межах. Первинними осередками є підприємства та установи. Особисте підсобне господарство населення є елементом господарства. Усі підприємства, що випускають однорідну продукцію і мають схожі процеси виробництва (або єдину вихідну сировину), хоч і розташовані в різних місцях країни, утворюють галузь господарства.

Все господарство під кутом зору участі у створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу поділяється на сферу матеріального виробництва і невиробничу сферу.

Сфера матеріального виробництва — сукупність галузей економіки, що виробляють матеріальні блага. До неї належать промисловість, сільське й лісове господарство, вантажний транспорт, зв'язок (обслуговування підприємств виробничої сфери), будівництво, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне постачання, заготівлі.

Невиробнича сфера — галузь діяльності людей, результатом якої є різні послуги, що задовольняють потреби суспільства або окремих його членів і не пов'язані безпосередньо зі створенням матеріальних благ. До неї належать житлово-комунальне господарство й побутове обслуговування населення; пасажирський транспорт, зв'язок (обслуговування організацій невиробничої сфери та населення); охорона здоров'я, фізична культура й соціальне забезпечення; освіта, культура і мистецтво; кредитування і страхування; управління.

Концентрація — процес побільшення виробництва, зосередження його на великих підприємствах. Рівень концентрації характеризується: питомою вагою великих підприємств у випуску продукції та в загальній виробничій потужності даної галузі; обсягом продукції та величиною потужності в середньому на одне підприємство;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія» автора Я.Б.Олійник на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

 • 2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

 • 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

 • 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

 • 4.5. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

 • 4.6. Утворення материків та океанів

 • 4.7. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я

 • 4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові

 • 4.9. Поняття про річкову долину

 • 4.10. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

 • 4.11. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору

 • 4.12. Надра та їх охорона

 • 5. АТМОСФЕРА

 • 6. ГІДРОСФЕРА

 • 6.6. Температура і солоність води

 • 6.7. Рух води у Світовому океані. Морські течії

 • 6.8. Господарське значення морів

 • 6.9. Розчленованість берегової лінії

 • 6.10. Підземні води. Джерела

 • 6.11. Використання підземних вод і джерел

 • 6.12. Річка та її частини. Живлення річок

 • 6.13. Басейни і вододіли

 • 6.14. Канали та водосховища

 • 6.15. Використання річок у господарській діяльності людини

 • 6.16. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання

 • 6.17. Болота та їх використання

 • 6.18. Льодовики

 • 7. БІОСФЕРА

 • 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 • 9. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЧАСТИН СВІТУ ТА МАТЕРИКІВ

 • 9.5. Австралія

 • 9.6. Антарктида

 • ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • 10.3. Джерела географічної інформації

 • 11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 • 12. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

 • 13. ВНУТРІШНІ ВОДИ

 • 14. ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

 • 15. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ

 • 16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • 16.2. Зміни ландшафтів України за історичний час

 • 16.3. Класифікація ландшафтів

 • 16.4. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення

 • 16.5. Природно-господарська характеристика природних зон України

 • 16.6. Природні комплекси морів, що омивають Україну. Проблеми використання і охорони їхніх вод

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • 18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

 • 19. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • 20. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 • 21. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • 22. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 • 23. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

 • 24. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • 25. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 • 26. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • 27. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • 28. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК)

 • 29. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • 30. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • 31. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

 • 32. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 • 33. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 • 34. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 • 35.6.1. Європа

 • 35.6.2. Азія

 • 35.6.3. Африка

 • 35.6.4. Америка

 • 36. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

 • 37. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 • 37.2.1. Мінеральні ресурси

 • 37.2.2. Земельні ресурси

 • 37.2.3. Лісові ресурси

 • 37.2.4. Водні ресурси

 • 37.2.5. Природні ресурси Світового океану

 • 38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

 • 39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • 40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

 • 41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 • 42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ

 • 42.2.1. Залізничний транспорт

 • 42.2.2. Автомобільний транспорт

 • 42.2.3. Розвиток і розміщення морського транспорту

 • 43. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • 44. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

 • 45. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • 45.2.1. Демографічна проблема

 • 45.2.2. Екологічна проблема

 • 45.2.3. Енергетична проблема

 • 45.2.4. Продовольча проблема

 • 45.2.5. Проблема війни і миру

 • 45.2.6. Проблеми освоєння ресурсів океану та способи їх вирішення

 • 46. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ

 • ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • 48.8.1. Природні зони

 • 48.8.2. Моря

 • 49. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 • 50. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • 51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ
 • ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • ПРОГРАМА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ПРО АВТОРІВ