Розділ «16.3. Класифікація ландшафтів»

Ви є тут

Географія

Класифікуючи ландшафти України географи беруть до уваги їх походження, історію розвитку, взаємозв'язки між їхніми компонентами, ступінь їх змінності під впливом господарської діяльності, закономірності просторової диференціації. В цьому полягає суть ландшафтно-генетичного принципу виявлення природно-територіальних комплексів (ПТК), визначення їх місця серед класифікаційних одиниць.

Для відображення ландшафтної структури території України на ландшафтній карті та в легенді до неї виокремленні такі класифікаційні об'єднання природних комплексів: клас, тип, вид ландшафтів. У класи ландшафтів об'єднуються природні комплекси з однаковими загальними орографічними характеристиками, якими визначаються вертикальні зміни в балансах тепла, вологи та в біотичних процесах. У межах України поширені два класи: клас рівнинних і клас гірських ландшафтів. Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів охоплює понад 94 % території України та об'єднує типи й підтипи ландшафтів, зміна яких відбувається в широтному напрямку. Клас гірських ландшафтів залежно від географічно* го положення, простягання і висоти гірських пасом Українських Карпат і Кримських гір характеризується певними спектрами і висотним положенням типів ландшафтів. Гірські ландшафти України представлені класом середньоєвропейських карпатських і класом кримських, що тяжіють до середземноморських, ландшафтів.

Типи й підтипи ландшафтів розрізняються всередині класів за співвідношенням тепла і вологи, яким зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового і рослинного покриву, перебіг фізико-географічних процесів, особливості гідрологічного режиму. Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів об'єднує типи: мішано-лісові (17,2 % території України); широколистяно-лісові (6,9 %); лісостепові (31,2%); степові (31,7 %) з підтипами північно-степових, південно-степових; сухостепові (7,3 %) ландшафти. Східнокарпатські гірські лучно-лісові ландшафти поділяються на підтипи лісолучних остепнених, лучно-лісових, широколистяно-лісових, мішано-лісових, лучних (субальпійських) ландшафтів. Кримські гірські лучно-лісові ландшафти об'єднують такі підтипи: лісостепових посушливих, мішано-лісових і широколистяно-лісових, лучних остепнених (яйлинських) ландшафтів. Окремі типи становлять ландшафти Південного берега Криму і заплав річок. Останні характеризуються періодичним надмірним зволоженням, гідроморфністю ґрунтового і рослинного покриву, своєрідністю просторової структури і динаміки фізико-географічних процесів.

Міщано-лісові ландшафти України характеризуються помірно теплим і вологим кліматом, поширенням льодовикових, водно-льодовикових і давньоалювіальних мішаних відкладів, переважанням дерново-підзолистих ґрунтів під сосново-дубовими лісами, складним поєднанням зандрових і моренно-зандрових рівнин, долинно-терасових, лучних і болотних ландшафтів. Землеробський вплив на мішано-лісові ландшафти найбільше проявляється у процесі хімічних (вапнування кислих ґрунтів) та осушувальних меліорацій.

Широколистяно-лісові ландшафти сформувалися за помірно теплого клімату. У функціонуванні їх помітно виражені період активної вегетації (6—7 місяців), протягом якого відбувається накопичення органічних речовин у ґрунті й рослинному покриві, зростає біопродуктивність.

У межах України широколистяно-лісові ландшафти поширені переважно на височинах у західній та північній частинах лісостепової зони, в Передкарпатті, на схилах Українських Карпат і Кримських гір. Широколистяно-лісові ландшафти характеризуються помірно теплим літом із вегетаційним періодом 200днів і сумою температур 2700 °С, річною сумою опадів 600—620 мм. Серед широколистяно-лісових ландшафтів переважають височинні глибоко розчленовані лесові рівнини з сірими й темно-сірими лісовими ґрунтами під грабовими дібровами, а на високих вододілах — буковими лісами.

Лісостепові ландшафти охоплюють понад третину території України. Первинні широколистяні ліси і лучні різнотравно-злакові степи поступилися місцем агроландшафтним комплексам на 80—90 %. їхня відмінна риса — значна поширеність ерозійних форм (яружно-балкових, долинно-річкових).

Степові ландшафти розвинулися за жаркого клімату з від'ємним балансом вологи. Під степовою рослинністю на суглинкових лесових породах сформувалися звичайні та південні чорноземи, нині на 90 % розорані. Сухостепові ландшафти поширені на півдні Причорноморської низовини, у Присивашші; тут під типчаково-ковиловими і полиново-злаковими степами утворилися темно-каштанові солонцюваті ґрунти, розвинулися солончаки, солонці.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія» автора Я.Б.Олійник на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „16.3. Класифікація ландшафтів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

 • 2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

 • 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

 • 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

 • 4.5. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

 • 4.6. Утворення материків та океанів

 • 4.7. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я

 • 4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові

 • 4.9. Поняття про річкову долину

 • 4.10. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

 • 4.11. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору

 • 4.12. Надра та їх охорона

 • 5. АТМОСФЕРА

 • 6. ГІДРОСФЕРА

 • 6.6. Температура і солоність води

 • 6.7. Рух води у Світовому океані. Морські течії

 • 6.8. Господарське значення морів

 • 6.9. Розчленованість берегової лінії

 • 6.10. Підземні води. Джерела

 • 6.11. Використання підземних вод і джерел

 • 6.12. Річка та її частини. Живлення річок

 • 6.13. Басейни і вододіли

 • 6.14. Канали та водосховища

 • 6.15. Використання річок у господарській діяльності людини

 • 6.16. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання

 • 6.17. Болота та їх використання

 • 6.18. Льодовики

 • 7. БІОСФЕРА

 • 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 • 9. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЧАСТИН СВІТУ ТА МАТЕРИКІВ

 • 9.5. Австралія

 • 9.6. Антарктида

 • ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • 10.3. Джерела географічної інформації

 • 11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 • 12. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

 • 13. ВНУТРІШНІ ВОДИ

 • 14. ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

 • 15. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ

 • 16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • 16.2. Зміни ландшафтів України за історичний час

 • 16.3. Класифікація ландшафтів
 • 16.4. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення

 • 16.5. Природно-господарська характеристика природних зон України

 • 16.6. Природні комплекси морів, що омивають Україну. Проблеми використання і охорони їхніх вод

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • 18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

 • 19. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • 20. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 • 21. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • 22. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 • 23. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

 • 24. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • 25. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 • 26. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • 27. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • 28. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК)

 • 29. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • 30. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • 31. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

 • 32. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 • 33. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 • 34. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 • 35.6.1. Європа

 • 35.6.2. Азія

 • 35.6.3. Африка

 • 35.6.4. Америка

 • 36. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

 • 37. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 • 37.2.1. Мінеральні ресурси

 • 37.2.2. Земельні ресурси

 • 37.2.3. Лісові ресурси

 • 37.2.4. Водні ресурси

 • 37.2.5. Природні ресурси Світового океану

 • 38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

 • 39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • 40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

 • 41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 • 42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ

 • 42.2.1. Залізничний транспорт

 • 42.2.2. Автомобільний транспорт

 • 42.2.3. Розвиток і розміщення морського транспорту

 • 43. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • 44. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

 • 45. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • 45.2.1. Демографічна проблема

 • 45.2.2. Екологічна проблема

 • 45.2.3. Енергетична проблема

 • 45.2.4. Продовольча проблема

 • 45.2.5. Проблема війни і миру

 • 45.2.6. Проблеми освоєння ресурсів океану та способи їх вирішення

 • 46. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ

 • ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • 48.8.1. Природні зони

 • 48.8.2. Моря

 • 49. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 • 50. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • 51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ

 • ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • ПРОГРАМА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ПРО АВТОРІВ