Розділ 18. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції

Аграрне право України


1. Поняття і зміст якості та безпечності сільськогосподарської продукції


Проблеми якості та безпечності будь-якої продукції споживчого призначення незалежно від сфери її виробництва завжди матимуть найвищий рівень актуальності, адже вони прямо пов'язані з життям і здоров'ям населення. Відрізняються такі продукти лише за рівнем впливу на зазначені природні цінності людей. Якщо промислова продукція вчиняє досить локальний вплив на людей, то сільськогосподарська продукція, яка є основою харчування, внаслідок значної поширеності і частоти внутрішнього споживання є серйозним демографічним фактором.

В умовах глобалізації процесів цивілізаційного розвитку в контексті сталого планетарного розвитку нині дедалі виразніше постає питання навіть не про те, що сучасне людство залишить прийдешнім покоління, а про кількість народонаселення і його фізичне здоров'я, а також про можливість існування людства взагалі. Не останню роль у цьому відіграє і якість та безпека сільськогосподарської продукції як одного з основних чинників забезпечення природних потреб людини у відтворенні біоенергетичного балансу.

Нинішнє населення світу, яке становить 6,1 млрд чол., за прогнозами на 2050 р. зросте до 9 млрд, тобто наполовину. При цьому 89% приросту населення забезпечать країни Азії та Африки, тоді як європейські країни - лише 2%. Водночас світова площа оброблюваних земель сільськогосподарського призначення за цей період скоротиться вдвічі з причин глобальної урбанізації, яка потребуватиме виведення із сільськогосподарського обороту значних масивів земель, подальшої ерозії ґрунтів, поширення пустель тощо. Потреба у продуктах харчування вже до 2020 р. збільшиться на 70%. У таких умовах постійно зростаючі потреби у сільськогосподарській продукції можна задовольнити виключно за рахунок активної розробки і застосування інноваційних технологій, причому для виробництва не тільки необхідної кількості, а й відповідної якості продукції сільського господарства.

Ведучи предметну мову про якість і безпеку сільськогосподарської продукції, слід, насамперед, розкрити сутність цих категорій. Відразу необхідно зазначити відсутність їх нормативного закріплення щодо продукції сільського господарства.

Виходячи зі змісту ст. 1 декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р. № 30-93 якість продукції визначається як сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення. Інше визначення стосується лише якості і безпеки продуктів харчування, яке наводиться у ст. 1 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" у редакції від 6 вересня 2005 р. № 2809-1V. Під якістю харчового продукту розуміється ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт. Безпечним є харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за призначенням.

Сільськогосподарська продукція є ширшим поняттям, ніж продукти харчування, через наявність у її складі крім продуктів, безпосередньо готових до вживання, ще й кормів для тварин, а також сировини для переробної промисловості. Застосувавши аналогію, можна визначити узагальнені ознаки якості й безпеки продукції сільського господарства. Для якості сільськогосподарської продукції - це, по-перше, сукупність найвищих за своїм проявом корисних фізико-біологічних властивостей продукції, зумовлених сортовими та породними особливостями, по-друге, здатність повною мірою задовольнити відповідні потреби людини. Безпечною є продукція сільського господарства, яка: 1) ні прямо, ні побічно не створює шкідливого впливу на здоров'я людини; 2) відповідає медико-санітарним вимогам та відповідним технічним стандартам. Таким чином, виникає діалектична єдність і протилежність - безпечний продукт не завжди буває якісним, але якісний продукт повинен відповідати критерію безпечності. Прикладом першого із зазначених положень є загальновідома нинішня ситуація, коли вершкове масло практично не містить молочних продуктів, а створюється шляхом застосування новітніх технологій емульгації пальмової олії. Такий продукт є неякісним з точки зору віднесення його до вершкового масла, проте він є безпечним з точки зору нанесення шкоди здоров'ю людини. І, навпаки, якісний продукт за сукупністю своїх властивостей повинен відповідати найвищим вимогам до нього в усіх аспектах, тобто і з боку безпечності.

У Концепції комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 536-р., одним із шляхів розв'язання проблеми розвитку села є безпека харчування та виробництво якісних продуктів, які передбачено забезпечувати за рахунок таких заходів:

- посилення захисту прав споживачів шляхом удосконалення державного контролю за якістю та безпекою продовольчих товарів, гармонізація національних стандартів з міжнародними;

- запровадження системи управління якістю виробництва сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів;

- запровадження світової системи маркування та сертифікації сільськогосподарських та харчових продуктів;

- стимулювання розширення виробництва органічних, екологічно чистих продуктів.

Нині у світі найпоширенішою системою контролю за якістю й безпечністю продуктів харчування є система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points (англ.) - аналіз небезпечних факторів і критичних точок контролю). Це система ідентифікації, оцінки, аналізу та контролю ризиків, що є важливими для безпечності харчових продуктів. НАССР є запобіжною (превентивною) системою в частині безпеки харчової продукції. Особливістю цієї системи є те, що за її допомогою вивчається кожен крок (етап) у харчовому виробництві, виявляються специфічні ризики і небезпеки, впроваджуються ефективні методи контролю та моніторингу. Систему НАССР впроваджено на основі стандарту "Управління якістю за вимогами МС ISO 9001/9004:2000 і система управління ризиками НАССР на підприємствах харчової промисловості".

Відповідно до Заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна-Є С, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 238-р на рибопереробних, молокопереробних і м'ясопереробних підприємствах протягом року було передбачено впровадження системи безпеки (НАССР) за програмою ЄС (проект "Захист прав споживачів"). На превеликий жаль, ці заходи не були виконані. Так, на сьогодні в Україні система НАССР запроваджена лише на 37 молокопереробних і трьох м'ясопереробних підприємствах. Однією з вимог до запровадження НАССР, яка становить суттєву фінансову перешкоду, є наявність умов для проведення моніторингу, зокрема виробничих приміщень, відповідного обладнання, методів досліджень, персоналу тощо. Позитивним моментом є також те, що до 1 вересня 2009 р. в Україні була впроваджена і сертифікована система НАССР на всіх експортних потужностях з виробництва і постачання рослинних олій. На решті напрямів виробництва продуктів харчування ця система не одержала належного розповсюдження.


2. Правове регулювання запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів


До стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначених ст. 7 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 р., включено й високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості. На жаль, ця норма не містить навіть приблизного переліку складових цього напряму розвитку сільськогосподарської сфери. При цьому одним із середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначених п. 4 ст. 8 зазначеного Закону, є розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів. Це означає, що створення та запровадження генетично модифікованих організмів (ГМО) є потенційно привабливим з боку державної політики інноваційного розвитку. При цьому використання трансгенів має прямий зв'язок з виробництвом якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, адже "тиражування" результатів генної інженерії можливе поки що лише за допомогою сільськогосподарського виробництва.

Щодо застосування генетично модифікованих організмів яку науковій, так і у періодичній літературі склалася досить неоднозначна оцінка, яка загалом зводиться до переважаючої думки про існування потенційної загрози здоров'ю людини та генофонду нації в цілому. Ставлення до ГМО як до ризикованої технології виробництва сільськогосподарської продукції найяскравіше можна проілюструвати словами М. І. Вавилова: "Краще проявити надмірну обережність тепер, ніж піддати знищенню те, що тисячами й мільйонами років створювалося природою".

Серйозність проблеми з ГМО підкреслюють положення ст. 7 Закону України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р., де серед загроз національним інтересам і національній безпеці України у екологічній сфері визначається неконтрольоване ввезення в

Україну трансгенних рослин, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів, а також посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аграрне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 18. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Загальна частина

 • Модуль 1. Загальні положення аграрного права

 • Розділ 2. Аграрне право як самостійна галузь права України

 • 5. Система аграрного права

 • 6. Поняття, види і зміст аграрних правовідносин

 • Розділ 3. Джерела аграрного права

 • Розділ 4. Загальна характеристика суб'єктів аграрного права

 • Модуль 2. Правові засади реформування земельних та майнових відносин

 • Розділ 6. Правове регулювання паювання земель в аграрному секторі економіки

 • Розділ 7. Правове регулювання паювання майна

 • Модуль 3. Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення

 • Розділ 9. Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК

 • Розділ 10. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України

 • ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Модуль 4. Правове становище окремих суб'єктів господарювання в сільському господарстві

 • Розділ 12. Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів

 • Розділ 13. Правове становище фермерських господарств

 • Розділ 14. Правове становище сільськогосподарських товариств

 • Розділ 15. Правові засади діяльності приватно-орендних сільськогосподарських підприємств

 • Розділ 16. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

 • Модуль 5. Правове регулювання виробничо-господарської та окремих видів діяльності у сільському господарстві

 • Розділ 18. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції
 • Розділ 19. Правове регулювання рослинництва

 • Розділ 20. Правове регулювання галузі тваринництва

 • Розділ 21. Правове регулювання ветеринарної справи в Україні

 • Розділ 22. Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва

 • Модуль 6. Правове регулювання ринкових відносин в АПК

 • Розділ 24. Правове регулювання ринку зерна

 • Розділ 25. Аграрно-договірні відносини

 • Розділ 26. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств

 • Модуль 7. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

 • Розділ 28. Правове регулювання страхування у сільському господарстві

 • Розділ 29. Правове регулювання інвестицій у сільське господарство

 • Модуль 8. Правове регулювання соціального розвитку села і аграрних трудових відносин

 • Розділ 31. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

 • Розділ 32. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

 • Модуль 9. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

 • Розділ 34. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 • СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Модуль 10. Аграрне законодавство зарубіжних країн

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи