Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Аграрне право України

Світові тенденції зростання населення планети у контексті глобалізаційних інтеграційних процесів сталого розвитку людства висувають перед Україною як аграрною державою завдання стати провідним виробником сільськогосподарської продукції. Важливого значення при цьому набувають якість і безпечність продуктів харчування. Виконати таке завдання можливо лише шляхом підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва. Все це вимагає комплексного розвитку аграрних відносин, найефективнішим суспільним регулятором яких виступає саме аграрне право.

Аграрне право України є нормативною навчальною дисципліною, що вивчається у процесі підготовки фахівців юридичного профілю. Цей навчальний курс введено з метою опанування студентами особливостей механізму правового регулювання сучасних аграрних відносин, стрімкий розвиток яких викликав значне розширення і ускладнення джерельної бази галузі аграрного права.

"Аграрне право України" є логічним продовженням навчальних курсів із цивільного і господарського права. Базуючись на знаннях, одержаних під час вивчення зазначених навчальних дисциплін, "Аграрне право України" розкриває перед студентами особливості правового регулювання виробничо-господарської діяльності у такій специфічній сфері, як сільське господарство, соціального розвитку села тощо.

Завданням дисципліни "Аграрне право України" є вивчення теоретичних засад аграрно-правового регулювання, системи чинного аграрного законодавства, а також правових проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб'єктів аграрного права, визначення правового режиму майна цих підприємств, ознайомлення зі специфікою їх управління, вивчення відносин реформування майна та землі недержавних сільськогосподарських підприємств, способів захисту прав селян у процесі реформування, особливостей правового режиму земель сільськогосподарського призначення. У професійному аспекті завданням навчального курсу є поширення зазначених положень на сферу аграрних відносин, оскільки підготовка кваліфікованого фахівця юридичного профілю передбачає опанування ним певних правових знань як обов'язкову умову подальшої успішної професійної діяльності.

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, умінь та навичок, зокрема: студент повинен засвоїти знання з теорії аграрного права; вміти правильно визначати місце і роль аграрного права в системі фундаментальних галузей вітчизняного права; давати визначення основних категорій аграрного права, відрізняти аграрно-правові відносини від інших відносин, що виникають у суспільному житті; вільно орієнтуватися у чинному аграрному законодавстві; орієнтуватися у поточних проблемах розвитку аграрного права на сучасному етапі; застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності. Після вивчення курсу аграрного права студент повинен набути навичок використовувати чинне аграрне законодавство для розширення свого правового кругозору, правової культури та вирішення питань, що виникають у процесі захисту інтересів сільськогосподарських товаровиробників.

Підручник створено відповідно до навчальної програми курсу "Аграрне право" для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Національного університету біоресурсів і природокористування України. Авторами підручника є викладачі кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, крім В. І. Курила (доктора юридичних наук, професора, декана юридичного факультету, завідувача кафедри адміністративного та фінансового права) та І. М. Заріцької (кандидата юридичних наук, старшого викладача кафедри конституційного права та правознавства).

Автори підручника висловлюють слова щирої вдячності за надання цінних порад і ґрунтовних зауважень рецензентам: Н. Р. Малишевій, доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН, заслуженому юристу України, провідному науковому співробітнику відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; А. М. Статівці, доктору юридичних наук, професору, член-кореспонденту НАПрН, професору кафедри аграрного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого; О. О. Майданних, доктору юридичних наук, професору кафедри конституційного права і правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Авторський колектив висловлює особливу вдячність ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України академіку НАН України Д. О. Мельничуку за створення сприятливих умов для реалізації творчих задумів науковцями університету та підтримку аграрно-правової науки і освіти.

Наступний розділ:

Загальна частина


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аграрне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • Загальна частина

 • Модуль 1. Загальні положення аграрного права

 • Розділ 2. Аграрне право як самостійна галузь права України

 • 5. Система аграрного права

 • 6. Поняття, види і зміст аграрних правовідносин

 • Розділ 3. Джерела аграрного права

 • Розділ 4. Загальна характеристика суб'єктів аграрного права

 • Модуль 2. Правові засади реформування земельних та майнових відносин

 • Розділ 6. Правове регулювання паювання земель в аграрному секторі економіки

 • Розділ 7. Правове регулювання паювання майна

 • Модуль 3. Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення

 • Розділ 9. Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК

 • Розділ 10. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України

 • ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Модуль 4. Правове становище окремих суб'єктів господарювання в сільському господарстві

 • Розділ 12. Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів

 • Розділ 13. Правове становище фермерських господарств

 • Розділ 14. Правове становище сільськогосподарських товариств

 • Розділ 15. Правові засади діяльності приватно-орендних сільськогосподарських підприємств

 • Розділ 16. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

 • Модуль 5. Правове регулювання виробничо-господарської та окремих видів діяльності у сільському господарстві

 • Розділ 18. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції

 • Розділ 19. Правове регулювання рослинництва

 • Розділ 20. Правове регулювання галузі тваринництва

 • Розділ 21. Правове регулювання ветеринарної справи в Україні

 • Розділ 22. Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва

 • Модуль 6. Правове регулювання ринкових відносин в АПК

 • Розділ 24. Правове регулювання ринку зерна

 • Розділ 25. Аграрно-договірні відносини

 • Розділ 26. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств

 • Модуль 7. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

 • Розділ 28. Правове регулювання страхування у сільському господарстві

 • Розділ 29. Правове регулювання інвестицій у сільське господарство

 • Модуль 8. Правове регулювання соціального розвитку села і аграрних трудових відносин

 • Розділ 31. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

 • Розділ 32. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

 • Модуль 9. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

 • Розділ 34. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 • СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Модуль 10. Аграрне законодавство зарубіжних країн

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи