РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Капітальні вкладення - це цілеспрямована система планового відновлення і розвитку матеріально-технічної бази підприємства відповідно до її участі в процесі розширеного відтворення.

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Ремонт - це комплекс операцій з відновлення справності основного засобу або його складових частин. До поліпшення відносять реконструкцію, модифікацію, модернізацію, технічне переозброєння, дообладнання та інші поліпшення.

Біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди

Довгострокові біологічні активи - це біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.


9.1. Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю основних засобів і нематеріальних активів9.2. Організація контролю розрахунків капітальних вкладень


Інвестиціями, які забезпечують підприємству зміцнення і розвиток його матеріально - технічної бази, впровадження нових технологій виробництва, зростання потужностей є капітальні вкладення або виробничі інвестиції.

До складу капіталовкладень включаються витрати на будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і підтримку потужностей діючих підприємств, а також на придбання обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів основних засобів виробничого і невиробничого призначення.

Метою контролю розрахунків капітальних вкладень є контроль за їх цільовим та ефективним використанням з дотриманням при цьому встановлених норм і нормативів та чинного законодавства, а також оцінка доцільності рентабельності інвестицій, зіставлення прогнозних оцінок і звітів та розробка бюджету розрахунків майбутніх доходів і витрат.

Завдання контролю капітальних вкладень зображено на рис. 9.2.

Джерелами інформації є законодавчі акти з інвестиційної діяльності, планування і фінансування капітальних вкладень та нової техніки, розробки проектно-кошторисної документації, нормативно-планова документація, а також первинні документи, облікові регістри і звітність з інвестиційної діяльності, виконання планів капітальних вкладень і введення и дію об'єктів і виробничих потужностей та інша фактографічна інформація.

Механізм планування та розподілу державних централізованих капітальних вкладень передбачено постановами Кабінету Міністрів України "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету" від 25.11.99 № 2145 та "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" від 27.12.2001 № 1764.

Капітальних інвестицій відтворюють на простій і розширеній основі основні засоби виробництва, тобто створюють матеріальну основу для підвищення продуктивності живої праці за умов активізації комплексної механізації і автоматизації виробництва.

Завдання контролю капітальних вкладень

Рис. 9.2. Завдання контролю капітальних вкладень

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів
 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи