РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю - активно діючі підрозділи, відділи, служби, посадові особи, що наділені відповідними обов'язками та правами з контролю господарської діяльності.

Спостережна Рада - представницький орган, метою функціонування якого є захист інтересів акціонерів (учасників) у період між Загальними зборами товариства (кооперативу).

Правління - виконавчий орган товариства (кооперативу), який здійснює керівництво його поточною діяльністю й несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів і Спостережної Ради.

Ревізійна комісія - постійно діючий орган управління підприємства, функціональною метою якого є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю такого підприємства.

Інвентаризаційна комісія - робоча група, до якої входять працівники з відповідним досвідом роботи у сфері організації господарства і обліку майна, не пов'язані службовими відносинами з підрозділами та майном яке підлягає інвентаризації.

Служба внутрішнього аудиту - структурний підрозділ фінансової установи, який здійснює внутрішній аудит, не бере участі в операційній діяльності фінансової установи і є органом оперативного контролю наглядового органу фінансової установи.


3.1. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх види3.2. Спостережна рада як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю


Законодавством передбачено обов'язковість створення Спостережної Ради в товаристві (виробничому кооперативі), що налічує понад 50 акціонерів (учасників).

Спостережна Рада (Наглядова рада) (англ. Advisory council) - колегіальний орган, група осіб, що посідають посади в раді підприємства, раді організації, або в консультативній раді клієнта. Члени ради часто координують діяльність підприємства, здійснюють керівництво менеджером і визначають місію програми. Проте, їх відповідальність і міра участі відрізняються залежно від виду підприємства. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті підприємства.

Спостережна Рада покликана представляти інтереси акціонерів (учасників) у період між Загальними зборами та забезпечувати їх постійний захист.

Організаційним регламентом, що регулює права, обов'язки, повноваження, порядок обрання, умови праці та відповідальність членів Спостережної Ради є Положення про Спостережну Раду. Даний регламент є внутрішнім документом, що розробляється силами персоналу підприємства й затверджується Загальними зборами.

У своїй діяльності Спостережна Рада керується чинним законодавством України, Статутом товариства, (кооперативу), Положенням та іншими внутрішніми документами підприємства й рішеннями прийнятими Загальними зборами акціонерів (учасників).

До складу Спостережної Ради товариства (кооперативу) може бути обраний лише акціонер (учасник) даного товариства (кооперативу). Особа, обрана членом Спостережної Ради повинна володіти професійною підготовкою та мати необхідні особисті якості. Члени Спостережної Ради не можуть бути членами виконавчого органу (Правління) та Ревізійної комісії, й мають право переобиратись необмежену кількість разів. За рішенням Загальних зборів повноваження будь-кого з членів Спостережної Ради можуть бути припинені достроково.

В процесі внутрішньогосподарського контролю за Спостережною Радою закріплено наступні функції (Рис. 3.2):

Функції Спостережної Ради

Рис. 3.2. Функції Спостережної Ради

Організаційною формою роботи Спостережної Ради є проведення засідань, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Спостережної Ради скликаються головою Спостережної Ради (а під час його відсутності - заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-яких двох членів Спостережної Ради або голови виконавчого органу.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції
 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи