Розділ «Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ»

Внутрішньогосподарський контроль


РОЗДІЛ 1. Сутність, принципи та функції внутрішньогосподарського контролюТермінологічний словник


Економічний контроль - наукова система знань спрямована на забезпечення умов раціонального господарювання суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності, з метою регулювання процесу розширеного відтворення суспільного продукту для життєдіяльності людей.

Фінансово-господарський контроль - це економіко-правова діяльність відповідних суб'єктів управління, що наділені певними функціями контролю, з метою встановлення фактичного стану справ на предмет дотримання законності та раціонального ведення господарської діяльності на підконтрольному об'єкті, виявлення відхилень від установлених параметрів цього об'єкта, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій у майбутньому.

Організаційна структура фінансово-господарського контролю - сукупність форм організації та управління процесами економічного контролю за різними суб'єктами здійснення такого контролю.

Внутрішньогосподарський контроль - це незалежний контроль з боку зацікавлених осіб - власників та управлінського персоналу підприємства з метою недопущення фактів порушення законності, нераціонального використання та перевитрат виробничих ресурсів, невиконання передбачених виробничо-господарських планів діяльності і розвитку підприємства.

Мета внутрішньогосподарського контролю - оцінка подій і фактів господарської діяльності підприємства щодо економічної ефективності та законності здійснення останньої.

Форма контролю - це поняття, що відбиває відносно ширший або вужчий засіб відстеження та сферу охоплення конкретними діями певного явища, об'єкта, процесу.


1.1. Внутрішньогосподарський контроль в системі економічного контролю1.2. Сутність, завдання та функції внутрішньогосподарського контролю


Більшість вчених, що присвятили свої дослідження проблемам внутрішньогосподарського контролю, одностайні у визначенні його завдань та ролі в системі управління підприємством.

Окремі науковці внутрішньогосподарський контроль називають внутрішнім контролем. Проте, у будь-якому випадку слід мати на увазі, що "внутрішній контроль" може розглядатися не лише щодо окремого підприємства, але і як "внутрішній відомчий контроль".

Внутрішньогосподарський контроль охоплює всю господарську сферу підприємства, всі фази відтворення - постачання, виробництво, збут готової продукції та всі види діяльності колективу підприємства, пов'язані з відтворювальним процесом.

Внутрішньогосподарський контроль - є видом економічного контролю власника, являє собою систематичне спостереження та перевірку ефективності використання активів та зобов'язань підприємства, виробництва при найменших витратах, повне збереження майна, профілактика безгосподарності та розкрадання, законність та доцільність господарських операцій та процесів, що здійснюються керівництвом підприємства або уповноваженим ним посадовою особою (органом) з метою формування інформаційних засад прийняття управлінських рішень або їх коригування для досягнення поставлених цілей найбільш ефективним способом.

Такий контроль сприяє вихованню осіб у дусі відповідального та дбайливого виконання посадових обов'язків. В цьому й полягає великий економічний і психологічний ефект систематичного контролю якості виконуваних робіт і отримуваної продукції.

Метою внутрішньогосподарського контролю є оцінка подій і фактів господарської діяльності підприємства щодо економічної ефективності та законності її здійснення та забезпечення достовірності даних в процесі господарської діяльності.

Значення та зміст внутрішньогосподарського контролю підприємств визначають поставлені перед ним завдання. Серед важливіших з них слід виділити:

1) забезпечення законності, доцільності здійснення господарських операцій та виконання управлінських рішень;

2) відслідкування достовірності, повноти та своєчасності відображення інформації в обліку;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи