Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Внутрішньогосподарський контроль

Необхідність запровадження внутрішньогосподарського контролю на середніх і великих підприємствах України доведена вимогами сучасних ринкових економічних відносин, інформаційними та управлінськими потребами господарюючих суб'єктів, конкретними фактами досвіду його функціонування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. Останнє десятиліття розвитку економіки нашої держави характеризується значними перетвореннями в сфері бухгалтерського обліку, що в свою чергу наклало відбиток і на практику організації контролю. Ведення бухгалтерського обліку підприємствами України на основі загальноприйнятих принципів обліку, що ґрунтуються на міжнародних стандартах обліку та фінансової звітності, а також можливість вільного, самостійного вибору методики управлінського (внутрішньогосподарського) обліку посилюють роль контролю, як гаранта достовірності інформації, що надається підприємствами зовнішнім та внутрішнім користувачам.

В Україні більше уваги приділяється зовнішньому контролю, який здійснюється державними органами, ніж внутрішньогосподарському контролю підприємств. Питання внутрішньогосподарського контролю майже не висвітлені в публікаціях вітчизняних авторів, а практичне його застосування на підприємствах є досить обмеженим.

У європейських країнах та США широко розповсюдженим є внутрішній контроль на противагу вітчизняному досвіду. В зарубіжних країнах внутрішній контроль вважають важливим та необхідним елементом управління підприємством, який покликаний здійснюватись в інтересах самого підприємства. Здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю на підприємствах є взаємодоповнюючим, хоч вони й спрямовані на різні цілі.

Навчальний посібник "Внутрішньогосподарський контроль" підготовлений відповідно до програми дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Облік і аудит". Під час засвоєння даної дисципліни студенти вчаться застосовувати на практиці теоретичні знання з внутрішньогосподарського контролю, кваліфіковано використовувати у практичній діяльності сучасні форми і методи контролю, знаходити можливі шляхи вирішення поставлених проблем методики і організації контрольного процесу та їх вдосконалення, а також розвивати навички творчої праці та самостійного мислення.

Метою дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль" є оволодіння студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок застосування методичних прийомів при здійсненні внутрішньогосподарського контролю.

Завдання, які покладено на навчальний посібник "Внутрішньогосподарський контроль", полягають у наступному:

- вивчення змісту організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах;

- засвоєння методичних прийомів та способів дослідження господарської діяльності підприємств;

- набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізії та довідок про результати перевірок.

У навчальному посібнику викладено питання теоретичних, методичних, організаційних та практичних аспектів внутрішньогосподарського контролю. Навчальний посібник складається із вступу, навчальних матеріалів, необхідних для самостійного вивчення дисципліни, термінологічного словника, переліку літературних джерел, які рекомендуються для підготовки практичних занять і самостійної роботи та питання для обговорення та самоперевірки, тестів та завдань для закріплення матеріалу.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи