РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)

Адміністративні витрати - це витрати, пов'язані з управлінням та організацією діяльності підприємства, які не включаються до собівартості реалізованої продукції

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Надзвичайна діяльність - це діяльність, що виникає внаслідок надзвичайної події та спрямована на ліквідацію чи мінімізацію її наслідків, запобігання можливих втрат від наступних надзвичайних подій.

Доходи майбутніх періодів - це засоби, які вже одержані або те, що буде одержано не в даному звітному періоді, а в інших, тих що попереду.

Витрати майбутніх періодів - витрати, сплачені в звітному і попередніх періодах, що підлягають включенню до собівартості продукції в наступних звітних періодах.


12.1. Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення внутрішньогосподарського контролю доходів, витрат та фінансових результатів діяльності12.2. Організація контролю реалізації продукції, товарів, робіт і послуг


До об'єктів внутрішньогосподарського контролю реалізації продукції, товарів і послуг належать обсяг реалізації окремих видів продукції, товарів, робіт, послуг, стан їх збереження під час транспортування, первинні документи, бухгалтерські регістри та звітність, що відображають процес реалізації.

Джерелами фактографічної інформації внутрішньогосподарського контролю операцій з реалізації продукції, товарів і послуг є: товарно-транспортні (видаткові) накладні, талони замовників, приймальні квитанції, рахунки - фактури, податкові накладні, книги (картки) складського обліку, звіти про рух матеріальних цінностей. На сільськогосподарських підприємствах використовують спеціалізовані форми товарно-транспортних накладних (ТТН - далі): ТТН на відправку-прийняття сільськогосподарської продукції (ф. № 1-с.г. зерно), ТТН на відправку-прийняття овочів, фруктів і ягід (ф. № 1-с.г. овочі), ТТН на відправку - прийняття вовни (ф. № 1-с.г. вовна), ТТН на відправку-прийняття молока та молочних продуктів (ф. № 1-с.г. мол. сировина), ТТН на відправку-прийняття тварин (ф. № 1-с.г. тварини), ТТН на відправку-прийняття свиней (ф. № 2м-СВ), відруб-накладна на приймання м'яса (ф. № 4, 5 ,6 ,7 м'ясо) тощо.

Використовують дані бухгалтерського обліку за рахунками 36, 70, 64: розділ 1 Журналу № 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів за кредитом рахунка 36, відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками № 3.1; розділ 3 Журналу № 5А за кредитом рахунку 28; розділ 4 Журналу 5 і журналу 5А. Аналітичні дані до рахунка 28 "Товари"; Журнал 6 за кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", розділ 2 Журналу 6 "Аналітичні дані про доходи";

на сільськогосподарських підприємствах: журнал ордер № 11 с.-г., реєстр документів з реалізації готової продукції (безготівкові розрахунки) № 11.1 с.-г., реєстр документів з реалізації товарів, робіт, послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки) № 11.2 с.-г., реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації) № 11.3 с.-г., відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг № 11.4 с.-г., книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг № 11.5 с.-г., оборотна відомість № 11.6 с.-г., відомість аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" № 11.8 с.-г., а також інформацію податкової та статистичної звітності підприємства.

При перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг перевіряючі повинні послідовно вивчити виконання таких умов (рис. 12.2):

На основі перевірки інформації товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, а також податкових накладних з'ясовують обґрунтованість відображення сум нарахованого доходу та дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги підприємства. У разі виникнення сумнівів у достовірності вказаних первинних документів широко застосовується прийом зустрічної перевірки різних примірників одного документа.

Наступний крок - це стеження достовірності інформації облікових регістрів. Тотожність підсумків аналітичних даних про доходи (розділ 2 Журналу 6, відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками 3.1) даним Головної книги та підсумкам даних первинних документів підтверджує відсутність порушень на даній ділянці обліку.

Дії контролерів при перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг

Рис. 12.2. Дії контролерів при перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів
 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи