Розділ «Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Внутрішньогосподарський контроль


РОЗДІЛ 6. Організація контролю статутної діяльності і власного капіталуТермінологічний словник


Статут (від лат. - ухвалювати, вирішувати) - положення, яке визначає порядок організації та діяльності окремих внутрішньодержавних та міжнародних організацій"; статут - це встановлене державою чи громадською організацією зведення правил, які регулюють діяльність яких-небудь організацій

Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування

Орган ліцензування - це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.

Власний капітал - це власні джерела підприємства (фірми, компанії), які вкладені (внесені) засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.

Статутний капітал - це сума грошових коштів (вкладів), що їх власник надає в повне господарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного майна.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності.

Неоплачений капітал - це сума зобов'язань засновників за внесками до статутного капіталу.

Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників.

Додатковий капітал - це інший капітал, укладений учасниками товариства або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства в наслідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу.

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства для покриття можливих в майбутньому не передбачуваних збитків та втрат.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - складова частина власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.


6.1. Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю статутної діяльності і власного капіталу6.2. Організація контролю дотримання статуту та ліцензування діяльності підприємства


Організація контролю статуту включає суб'єкти, які здійснюють контролю та мають функціональні обов'язки. До них відносяться:

- Загальні збори учасників;

- Ревізійна комісія;

- Наглядова рада;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи