Розділ «Перелік літературних джерел»

Внутрішньогосподарський контроль

1. Артюшок К.А. Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб'єкта (на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / К.А. Артюшок; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К, 2005. - 20 с.

2. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): Навчальний посібник / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К: КНЕУ, 2006. - 282 с.

3. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Під-руч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2004. - 440 с: іл.. - Бібліогр. С: 437-439.

4. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 255 с.

5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: ИП "Влад і Влада", 1996. - 320 с.

6. Бурцев В.В. Основные аспекты организации внутрихозяйственного контроля в акционерном обществе // Аудитор. - 2002. - № 4, С. 38-41

7. Бутинепь Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко НІ. Контроль і ревізія - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

8. Бутинепь Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко НІ. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир ЛП "Рута", 2002. - 544 с.

9. Виговська Н.Г. Методологія господарського контролю // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 12, С. 128-134.

10. Войтенко Т. Облік втрат від браку: до і після // "Податки та бухгалтерський облік", 31 липня 2000 р., № 37 (292), С. 38-50.

11. Все про бухгалтерський облік. №119 - 2011 р., 72 с.

12. Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск №92 - 2010 р., 63 с.

13. Выговская Н.Г. Основные элементы системы внутрихозяйственного контроля / Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. Монография / под ред. проф. Ф.Ф. Бутынца. - Житомир: Чп "Рута", 2005. - С. 364-398.

14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 462.

15. Господарський процесуальний кодекс України від 16 листопада 1991р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

16. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В.П. Грибанов. - [2-е изд.]. - М., 1992. - 207 с.

17. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л.В. Дікань. - К. : Знання, 2010 . - 395 с.

18. Дрозд І.К., Фоміна T.B. Покращення внутрішнього контролю підприємств олійно-жирової галузі шляхом ефективної організації документообігу // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 11, С. 120-127

19. Ибрагимова M.B. Злоупотребление субъективным гражданским правом: понятие, сущность, виды и последствия: дисс. на соискание уч. Степени канд. юрид. наук. / М.В. Ибрагимова. - Рязань, 2005.- 161 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Перелік літературних джерел“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи