Розділ «Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА»

Гроші і кредит

Банківський процент не знає ні відпочинку, ні богослужіння, він працює і вночі, і в неділю, і навіть у дощовиті дні.

Дж.Б. Шоу


12.1. Позичковий процент12.2. Проценти за цінними паперами


Акція надає акціонеру право на отримання дивідендів. Поняття "дивіденд" визначено чинним законодавством. Відповідно до п. 1.9 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" дивіденд – це платіж, який здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав на користь власника таких корпоративних прав у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Іншими словами, дивіденд – це платіж, який проводиться юридичною особою на користь акціонерів у зв'язку з розподілом її прибутку.

Відносини, пов'язані з виплатою дивідендів, регулюються Господарським і Цивільним кодексами України, законами України "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу".

Строк і порядок виплати частки прибутку (дивідендів) та визначення порядку покриття збитків належить виключно до компетенції загальних зборів, а отже, не може бути переданий іншим органам товариства. Тобто чинне законодавство про господарські товариства розгляд питань стосовно нарахування та виплати дивідендів відносить до компетенції вищого органу управління акціонерного товариства – загальних зборів. Нарахування та виплата дивідендів проводиться за рішенням загальних зборів один раз на рік за підсумками календарного року після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Джерелом нарахування дивідендів є прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства після оподаткування, або інші, передбачені установчими документами, джерела.

Сума дивідендів визначається як результат від множення маси дивіденду на частку державного майна, переданого (внесеного) до статутного капіталу, тобто внесений статутний капітал. Якщо акціонерне підприємство засноване на загальнодержавній власності, то дивіденди вносяться до Державного бюджету України, а дивіденди підприємств, заснованих на власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальній власності), – до бюджетів місцевого самоврядування.

Ціна акції – це грошове вираження вартості, що сплачується за одну акцію. Акція має такі форми ціни: номінальну, курсову {ринкову), емісійну, балансову {книжкову).

Зазначена на лицьовому боці акції або задекларована у статуті акціонерного товариства вартість акції називається номінальною ціною. Вона розраховується як частка колективної вартості, що припадає на акцію:

, (12.5)

Емісійна ціна виражає вартість акції на первинному ринку. Як правило, вона є дещо вищою за номінальну, щоб покривати видатки на емісію і сформувати емісійну надбавку, що визначається як сума перевищення емісійної ціни над номінальною.

Балансова (книжкова) ціна акції визначається на основі документів, фінансової звітності і встановлюється під час аудиторської перевірки як реальна вартість капіталу, що припадає на одну акцію. Її вартісну основу становить підсумковий аналіз фінансової звітності за активами та пасивами акціонерного товариства у процесі аудиторської перевірки

, (12.6)

де – основний капітал на день перевірки;

– оборотний капітал;

– кількість акцій, що емітовані акціонерним товариством на день аудиторської перевірки.

Ціна акції може бути розрахована за формулою

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Колодізєв О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • 4.2. Види грошових систем та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 5.2. Головні причини та наслідки інфляції

 • 5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

 • 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

 • 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • 6.5. Світова та міжнародні валютні системи

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку

 • 7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 8. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Модуль 3. РОЛЬ І МІСЦЕ КРЕДИТУ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 • Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА
 • Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 • Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

 • 15.2. Контроль та аудит у центральному банку

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

 • 16.2. Регіональні валютно-кредитні установи

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи